Projekti literarnega prevajanja 2014

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2014 
Oznaka
EAC/S19/2013 
Rok
sreda, 12. marec 2014 rezultati

Rezultati za rok 12. marec 2014

Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) iz Bruslja je 27. avgusta 2014 objavila rezultate razpisa (EAC/S19/2013): Projekti literarnega prevajanja za leto 2014. Slovenske založbe sodelujejo v petih (5) od 74 podprtih projektov! Med izbranimi sta dve založbi podpisali večletni sporazum o partnerstvu z Evropsko komisijo. Čestitamo Mladinski knjigi, Beletrini, KUD Sodobnost, Književnemu društvu Hiša Poezije in Forumu slovanskih kultur!
Več informacij: Rezultati za projekte literarnega prevajanja 2014

Namen razpisa

Splošni pogoji razpisov v okviru podprograma Kultura (glej tukaj)Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu za projekte literarnega prevajanja
Glavni cilji podpore za projekte literarnega prevajanja so podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti v Uniji in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, in spodbujanje nadnacionalnega kroženja visokokakovostnih literarnih del, kot tudi izboljšanje dostopa do teh literarnih del v Uniji in zunaj nje ter doseganje novih občinstev.Prednostne naloge so:
podpora kroženju evropske literature za zagotovitev najširše možne dostopnosti;
– podpora promociji evropske literature, vključno z ustrezno uporabo digitalnih tehnologij tako pri distribuciji kot tudi promociji del;
– dolgoročno spodbujanje prevajanja in promocije visokokakovostne evropske literature.

Dodatna prednostna naloga podpore bo povečanje prepoznavnosti prevajalcev. Zato bo od založnikov zahtevano, da v vsako prevedeno knjigo vključijo biografijo prevajalca.

Upravičeni prijavitelji

Založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ki so dejavni v založniškem sektorju in imajo na datum roka za vložitev vlog vsaj 2 leti pravno osebnost.

Upravičeni projekti / aktivnosti

Upravičeni projekti
Glede na trajanje, potrebe, vrsto in cilje projekta se morajo vložniki odločiti za prijavo v okviru kategorije 1 ali kategorije 2:Kategorija 1 – dvoletni projekti:
– 
trajajo največ 2 leti (obdobje upravičenosti);
– vsebujejo prevod in promocijo (vključno z objavo povzetka prevedenih del) kompleta 3 do 10 upravičenih leposlovnih del iz in v upravičene jezike;
– temeljijo na strategiji za prevod, distribucijo in promocijo prevedenih leposlovnih del.Kategorija 2 – okvirni sporazumi o partnerstvu:
– 
vloga za okvirni sporazum o partnerstvu mora vsebovati akcijski načrt, ki pokriva celotno trajanje sporazuma (2014–2016). Akcijski načrt mora temeljiti na dolgoročni strategiji za prevod, distribucijo in promocijo prevedenega kompleta leposlovnih del;
– projekti, zajeti v okvirni sporazum o partnerstvu, morajo vsebovati prevod in promocijo kompleta 5 do 10 upravičenih leposlovnih del na leto iz in v upravičene jezike. Za naslednji dve leti bodo vložniki, izbrani na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu, povabljeni, da predložijo predlog za prevod in promocijo kompleta 5 do 10 upravičenih del za posamezno leto.

 Upravičeni jeziki
Ne glede na kategorijo finančne podpore, v okviru katere se lahko prijavijo založniki ali založniške hiše, mora projekt izpolnjevati tudi naslednje zahteve glede jezikov:
– izvirni jezik in ciljni jezik morata biti „uradno priznana jezika“ držav, ki sodelujejo v programu. Poleg tega mora biti bodisi izvirni bodisi ciljni jezik uradno priznan v eni od držav iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav (glej). „Uradno priznani jeziki“ so jeziki, opredeljeni v ustavi ali temeljnem zakonu zadevne države;
– upravičeni so tudi prevodi iz latinščine in stare grščine v uradno priznane jezike držav iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav (glej);
– ciljni jezik mora biti materni jezik prevajalca (razen v primerih redkeje uporabljanih jezikov, če založnik zagotovi zadovoljivo razlago);
– prevodi morajo imeti čezmejno razsežnost. Zato prevod nacionalne literature iz enega uradnega jezika v drug uradni jezik iste države ni upravičen.

 Upravičena dela
Upravičena so dela v papirni ali digitalni obliki (e-knjige), če izpolnjujejo ostala merila za upravičenost:
– dela za prevod in promocijo morajo biti leposlovna dela z visoko literarno vrednostjo, ne glede na literarno zvrst, na primer romani, kratke zgodbe, drame, poezija, stripi in otroško leposlovje. Stvarna literatura ni upravičena, na primer: avtobiografije ali biografije ali eseji brez leposlovnih elementov; turistični vodniki; družboslovna dela (na primer s področja zgodovine, filozofije, ekonomije itd.) in dela, povezana z drugimi znanostmi (na primer fiziko, matematiko itd.);
– leposlovna dela so morala biti že objavljena;
– avtorji izvirnih leposlovnih del, razen del, napisanih v latinščini in stari grščini, morajo biti državljani ali prebivalci države, ki sodeluje v programu;
– leposlovna dela ne smejo biti že prevedena v ciljni jezik, razen če novi prevod ustreza jasno ocenjeni potrebi. V tem primeru morajo vložniki upoštevati petdesetletno časovno omejitev od zadnjega prevoda, pojasniti predvideni vpliv na nove bralce in zagotoviti prepričljivo razlago potrebe po novem prevodu v določen ciljni jezik.

 Upravičene dejavnosti:
– 
prevod in objava leposlovnih del z visoko literarno vrednostjo, ne glede na literarno zvrst, na primer romanov, kratkih zgodb, dram, poezije, stripov in otroškega leposlovja;
– prevod izvlečkov prevedenih leposlovnih del za kataloge založnikov in založniških hiš za pomoč pri spodbujanju prodaje pravic znotraj ali zunaj Evrope;
– posebne prireditve in trženje/distribucija, organizirani za promocijo prevedenih leposlovnih del v EU in zunaj EU, vključno z digitalnimi promocijskimi orodji in promocijo avtorjev na knjižnih sejmih in literarnih festivalih.

Zaželeni so prevodi iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), ker lahko prispevajo k širšemu kroženju del. Poleg tega so zaželeni prevodi in promocija avtorjev, ki so prejeli nagrado Evropske unije za književnost.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (35): S tem merilom se ocenjuje, kako bo projekt prispeval k nadnacionalnemu kroženju evropskih literarnih del in izboljšanju dostopa do njih.Kakovost vsebine in dejavnosti (30): S tem merilom se ocenjuje, kako bo projekt izveden v praksi (kakovost dela, ki bo prevedeno, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekte, in organizacija izvajanja dela).Promocija in komuniciranje prevedenega kompleta (25): S tem merilom se ocenjuje pristop projekta k promociji prevedenih leposlovnih del v Evropi in zunaj nje.

Dobitniki nagrade EU za književnost (10): Za vsako knjigo, za katero je njen avtor dobil nagrado Evropske unije za književnost, bo samodejno podeljena ena točka, vendar skupaj največ 10 točk (ker se v enem kompletu lahko predloži največ 10 knjig). V primeru vlog za okvirne sporazume o partnerstvu se bo pri dodeljevanju samodejnih točk upoštevalo samo število upravičenih del, predlaganih za prvo leto okvirnega sporazuma o partnerstvu.

Vrsta in obseg podpore

Kategorija 1 – dvoletni projekti so predmet vloge za največ 100.000 EUR podpore EU, kar predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna.Kategorija 2 – okvirni sporazumi o partnerstvu: posebna letna nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu za podporo projektu, ne smejo presegati 100.000 EUR/leto. Zahtevana nepovratna sredstva ne smejo presegati 50 % letnega upravičenega proračuna.
Smernice razpisa za projekte literarnega prevajanja, navodila za prijavo in e-obrazci (EACEA)Oglejte si tudi odgovore Izvajalske agencije EACEA na pogosta vprašanja v zvezi s tem razpisom: pojasnila, ki jih je Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji prejel od Izvajalske agencije EACEA iz Bruslja kot odgovore na vprašanja, ki ste jih uporabniki zastavili na javnih dogodkih oziroma prek elektronske pošte (FAQ).O projektih literarnega prevajanja tudi tukaj za kategorijo 1 in kategorijo 2.