Sklop 1.3.6: Podpora evropskim kulturnim festivalom

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2011 
Oznaka
 
Rok
četrtek, 17. november 2011 zaprt


1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa za sklop 1.3.6
3. Upravičeni kandidati in države
4. Merila vrednotenja
5. Rok za oddajo vlog
6. Koristni nasveti in dodatne informacije


1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega). Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.
Program ima tri posebne cilje:
– spodbujanje nadnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture,
– podpiranje nadnacionalnega kroženja kulturnih in umetniških del ter izdelkov,
– spodbujanje medkulturnega dialoga.
Program v skladu s posameznimi merili razpisa sofinancira tudi projekte v državah, ki ne sodelujejo v Programu (t. i. tretje države).


2. Predmet razpisa

Namen sklopa je podpreti evropske kulturne festivale z namenom:

1. spodbujanja izmenjave izkušenj med evropskimi strokovnjaki s področja kulture
2. kroženja evropskih kulturnih del
3. spodbujanja medkulturnega dialoga

Organizacije lahko zaprosijo samo za podporo za eno ponovitev festivala.

Največja podpora EU znaša do 100.000 eur oz. 60% vseh upravičenih stroškov.

Podpora v okviru tega sklopa se dodeli po postopku osredotočenega upravljanja. V skladu s tem postopkom so upravičeni samo stroški v zvezi z evropsko razsežnostjo akcije (podpora za evropska ne-nacionalna dela).

Obdobje upravičenosti stroškov festivala se začne med  1. majem leta n + 1 in 30. aprilom leta n + 2 in lahko traja naveč 12 mesecev. Vsi stroški, ki so nastali pred 1. majem leta n + 1 so neupravičeni, v tem obdobju se morajo izvesti tudi festivalske aktivnosti.


3. Upravičeni kandidati in države

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije s področja kulture in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU,
 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
 • države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija),
 • Srbija, Črna Gora in Bosna in Hercegovina.
 • Na razpisih za leto 2012 lahko sodeluje tudi Albanija, ki je trenutno v fazi podpisovanja sporazuma z Evropsko komisijo in bo predvidoma postala polnopravna članica programa Kultura v začetku prihodnjega leta. V kolikor do podpisa sporazuma ne bo prišlo s 1. januarjem 2012, bodo organizacije iz Albanije lahko sodelovale v podprtih projektih samo v vlogi pridruženega partnerja.

  Upravičeni so samo festivali, ki so imeli na datum, na katerega je vloga oddana, že vsaj pet ponovitev.
  Spored za prejšnje leto in okvirni spored za leto, za katero se prosi za podporo, mora vključevati dela iz vsaj sedmih držav, ki sodelujejo v programu. Ta vključenost se preveri na podlagi uradnega kataloga za prejšnje leto, ki ga je treba predložiti skupaj s prijavnim obrazcem in okvirnim sporedom za leto, za katero se prosi za podporo.


  4. Merila vrednotenja

  Podpora bo dodeljena ne le na podlagi meril upravičenosti ter meril za izključitev in izbor, ampak se bo presojala tudi na podlagi naslednjih meril vrednotenja (tj. meril za dodelitev podpore):

  evropska dodana vrednost in evropska razsežnost predlaganih dejavnosti (0-25 točk)
  kakovost in inovativnost programa festivala (0-25 točk)
  vpliv na občinstvo (0-25 točk)
  — udeleženost evropskih strokovnjakov in kakovost predvidenih izmenjav med njimi (0-25 točk)


  5. Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

  Vloge morajo biti poslane najkasneje do 16. novembra 2011.

  POZOR: Prijavnico je treba obvezno oddati v elektronski in tudi papirnati obliki.
  Prijavitelji, ki bodo letos oddajali prijavo za morajo prijavnico oddati preko spleta najkasneje 16. novembra 2011 do 12.00 ure (srednjeevropski čas), prijavnico v papirnati obliki skupaj z vsemi obveznimi prilogami pa najkasneje do vključno 16. novembra 2011 (dokazilo je poštni žig).

  V okviru papirnate prijave na pozabite na obvezen CD paket, ki vsebuje življenjepise, poročilo o aktivnostih za zadnje dve leti in katalog zadnje edicije festivala (omenjenih prilog vam ni potrebno oddati v papirnati obliki).

  Prijavnica je na voljo tukaj >>>

  Naslov za oddajo prijavnice:
  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  Culture Programme (2007–2013)
  Strand 1.3.6. Festivals
  Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/64)
  B – 1140 Brussels Belgium


  6. Koristni nasveti in dodatne informacije

  Preden se lotite izpolnjevanja elektronske prijavnice:

  1. natančno preberite navodila za prijavitelje, ki vsebujejo koristne informacije, povezane z vsebino vaše prijave.
  2. natančno preberite vodnik za izpolnjevanje e-prijavnice s koristnimi tehničnimi napotki
  3. preizkusite testno verzijo e-prijavnice
  4. uporabljajte 8.1.5 ali višjo verzijo programa Adobe Reader
  5. preden odpošljete e-verzijo in oddate papirnato verzijo s pomočjo kontrolnega obrazca (na spletni strani) preverite ali je prijava popolna.

  Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji strani objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom priprave razpisne dokumentacije, obiščete spletno stran: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_136_2011_en.php

  V primeru tehničnih težav in dodatnih vprašanj pri izpolnjevanju elektronske prijavnice se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri Izvajalski agenciji:
  HelpDesk service
  T:+32 229 90705
  E: EACEA-EXTERNAL-HELPDESK@ec.europa.eu

  Pomoč uporabnikom bo na voljo do 16. novembra 2011 od ponedeljka do petka med 9.30 in 12.30 ter med 14.00 in 16.30 uro. 16. novembra pisarna zapre svoja vrata ob 12.00, ko se izteče rok za oddajo prijavnic.

  V primeru dodatnih informacij glede razpisa nas kontaktirajte vsak dan med 10.00 in 13.00 uro. T: +386 1 431 83 85, E: ccpinfo@scca-ljubljana.si

  Vodnik po programu Kultura in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA).