Razvoj skupine projektov 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 23/2017 
Rok
torek, 6. februar 2018 rezultati

Rezultati za rok 6. februar 2018

Objava rezultatov je prvič v aktualni generaciji programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in drugič v zgodovini sodelovanja Slovenije v (pod)programu MEDIA prinesla odlično novico: uspeh slovenskega prijavitelja! Produkcijska hiša Vertigo je zagotovila svojo drugo podporo v tej zahtevni shemi: 138.000 EUR za sočasen razvoj treh novih filmov Damjana Kozoleta, Mihe Hočevarja in Maje Miloš. Iskrene čestitke!

Namen podpore

Podpora razvoju skupine projektov je namenjena:
razvoju evropskih avdiovizualnih (AV) del, zlasti filmov in televizijskih del, kot so igrani, dokumentarni ter otroški in animirani filmi, pa tudi interaktivnih del, kot so videoigre in večpredstavnostne vsebine, s povečanimi možnostmi za čezmejno kroženje;
– dejavnosti namenjene podpori evropskih AV produkcijskih hiš, zlasti neodvisnih, da bi se spodbujala evropska in mednarodna koprodukcija AV del, vključno s televizijskimi deli.

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev so upravičena neodvisna producentska podjetja v AV sektorju, ki so bila ustanovljena vsaj 36 mesecev pred rokom za oddajo vloge in lahko dokažejo nedavno kino/TV/digitalno komercialno distribucijo prejšnjega projekta (ki ustreza kriterijem upravičenosti) v vsaj treh tujih državah, in sicer med 1. januarjem 2015 in dnevom prijave novega projekta.
Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Podpora je namenjena sočasnem razvoju sklopa treh do petih filmskih projektov, in sicer:a) Avdiovizualna dela namenjena predvsem predvajanju v kinematografih:
– celovečerni igrani, animirani in ustvarjalni dokumentarni filmi, ki trajajo najmanj 60 minut.

b) Avdiovizualna dela namenjena predvsem predvajanju televizijskemu predvajanju ali predvajanju na digitalnih platformah:
igrani filmi (enkratni ali serije), ki trajajo skupaj najmanj 90 minut,
animirani filmi (enkratne ali serije), ki trajajo skupaj najmanj 24 minut,
ustvarjalni dokumentarni filmi (enkratni ali serije), ki trajajo skupaj najmanj 50 minut
Minimalno trajanje ne velja za projekte z uporabniško izkušnjo v nelinearnem formatu (npr. navidezna resničnost).

c) Prijavitelj skupini 35 filmov lahko doda tudi produkcijo kratkega filma v dolžini največ 20 min, če z njim zagotavlja podporo mladim talentom.
Projekti morajo biti v razvoju vsaj 8 mesecev. Razvoj skupine projektov se konča s prvim dnevom produkcije zadnjega projekta iz skupine ali največ 36 mesecev od začetka projekta.
POZOR: Za pomembne novosti glede obdobja upravičenosti stroškov glej spodaj zavihek »Novo«.

Merila za dodelitev podpore

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (20 točk): Strategija podjetja, da na evropski in mednarodni ravni razvije skupino od treh do petih projektov.
Kakovost vsebine in dejavnosti (20 točk): Kakovost skupine projektov, kakovost razvojne strategije, kakovost strategije financiranja in njene evropske razsežnosti.
Razširjanje rezultatov projekta (20 točk): Evropska in mednarodna distribucija ter strategija trženja.
Organizacija projektne skupine (10 točk): Razdelitev nalog in odgovornosti v skupini glede na posebne cilje predlagane dejavnost.
Vpliv in trajnost (10 točk): Potencial za izvedljivost skupine projektov.
Inovativnost (20 točk): Zmožnost podjetja, da je pri svojih dejavnostih inovativno, tj. kako predlagana skupina projektov kaže sposobnost vlagatelja, da se prilagodi konkurenčnemu in nenehno spreminjajočemu se AV okolju ter izboljša svoj položaj na trgu.
Dodatne „samodejne“ točke za družbo vlagateljico, ustanovljeno v državi:
–z nizko proizvodno zmogljivostjo (10 točk);
–s srednjo proizvodno zmogljivostjo (5 točk).

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun znaša 12,5 milijona EUR. Finančni prispevek se dodeli v obliki subvencije.
Subvencija nikakor ne sme presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov, oziroma:
–  največ 210.000 EUR v primeru skupine projektov s kratkim filmom ali 200.00 EUR brez kratkega filma;
–  največ 160.000 EUR v primeru skupine samih ustvarjalnih dokumentarcev s kratkim filmom ali 150.000 EUR brez kratkega filma;
– najmanjša vsota, ki je lahko dodeljena posameznem projektu v skupini, je 10.000 EUR in največja 60.000 EUR. Če je v sklopu kratki film, potem je največji prispevek za kratki film do 10.000 EUR (oz. največ 80 % stroškov razvoja in produkcije).
Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA.
Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije – zavihek »Annexes« (EACEA 23/2017).Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2018
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Vodič za ocenjevalce
Pogosta vprašanja in odgovori

Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na EU Login portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, AV področje in kulturo izključno prek spletnega obrazca s pripadajočimi prilogami, najpozneje do 6. februarja 2018 do 12.00 (opoldne po bruseljskem času).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Novo

Pomembne novosti:
1. Začetek projekta – datum obvestila o prejeti podpori: kot dan začetka izvajanja projektih aktivnosti po novem velja datum obvestila o prejeti podpori Izvajalske agencije in ne več datum oddaje prijavnice. Predvidena časovnica: objava rezultatov in obvestil o prejeti podpori – junij 2018; podeljevanje odločb avgust–september 2018.
IZJEMA: če prijavitelj dokaže, da se dejavnost iz tehtnih razlogov mora začeti prej, kot začetek projekta velja dan oddaje prijavnice.V obeh primerih je obdobje upravičenosti stroškov največ 36 mesecev.
2. Ukinitev retroaktivnosti za stroške odkupa pravic: stroški, povezani s pisanjem scenarija in pridobivanjem pravic, niso več upravičeni 12 mesecev pred datumom prijave projekta, temveč izključno po obvestilu o prejeti podpori Izvajalske agencije.
3. Če ima projekt v razvoju že ustvarjen interoperabilni standardni identifikator, kot sta (a) International Standard Audiovisual Number (ISAN) ali (b) Entertainment Identifier Registry (EIDR), ga je treba v prijavi tudi navesti. V vsakem primeru, če bo projektu dodeljeno sofinanciranje, mora biti tak identifikator ustvarjen pred koncem projekta (oz. oddajo končnega poročila). Če je registracija ISAN / EIDR številke narejena v času trajanja projekta (med začetkom projekta in oddajo končnega poročila), velja za upravičeni strošek. Namen navedbe identifikatorja je omogočanje sledljivosti projekta.