Projekti literarnega prevajanja 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 15/2017 
Rok
torek, 25. julij 2017 rezultati

Rezultati za rok 25. julij 2017

KUD Sodobnost in Društvo slovenskih pisateljev uspela na razpisu za prevodne projekte 2017. Več.

Namen podpore

Evropska komisija je 12. junija 2017 objavila razpis EACEA 15/2017. Glavni cilji podpore za projekte literarnega prevajanja so podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti v EU in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, in spodbujanje nadnacionalnega kroženja visokokakovostnih literarnih del, kot tudi izboljšanje dostopa do teh literarnih del v EU in zunaj nje ter doseganje novih občinstev
Prednostne naloge so:
– podpora kroženju evropske literature za zagotovitev najširše možne dostopnosti;
– podpora promociji evropske literature, vključno z uporabo digitalnih tehnologij pri distribuciji in promociji del;
– spodbujanje prevajanja in promocije visokokakovostne evropske literature;
– spodbujanje prevodov iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), ker lahko prispevajo k širšemu kroženju del;
– spodbujanje prevodov manj zastopanih žanrov kot so npr. dela za otroke in mladino, stripi, kratke zgodbe ali poezija;
– spodbujanje prevodov del, dobitnikov nagrad EU za književnost (EUPL).
Dodatna prednostna naloga podpore bo povečanje prepoznavnosti prevajalcev. Zato bo od založnikov zahtevano, da v vsako prevedeno knjigo vključijo biografijo prevajalca.

Upravičeni prijavitelji

Založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ki so dejavni v založniškem sektorju in imajo na datum roka za vložitev vlog vsaj 2 leti pravno osebnost.

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti: na razpisu za leto 2017 bo možna prijava samo v okviru kategorije 1 – dvoletni projekti.

Trajanje projekta največ 2 leti (obdobje upravičenosti). Projekt se lahko začne izvajati med januarjem in marcem 2018. Število prevodnih del od najmanj 3 do največ 10 upravičenih leposlovnih del, ki se prevajajo iz in v upravičene jezike.

Upravičeni jeziki:
– izvirni jezik in ciljni jezik morata biti »uradno priznana jezika« držav, ki sodelujejo v (pod)programu (Kultura). Poleg tega mora biti bodisi izvirni bodisi ciljni jezik uradno priznan (opredeljeno v ustavi ali temeljnem zakonu zadevne države) v eni od držav iz kategorije 1, 3, ali 4 upravičenih držav (glej smernice, točko 6.4.);
– prevodi iz latinščine in stare grščine v uradno priznane jezike držav iz kategorije 1, 3, ali 4 upravičenih držav (glej smernice, točko 6.4.);
ciljni jezik mora biti materni jezik prevajalca (razen v primerih redkeje uporabljanih jezikov, če založnik zagotovi zadovoljivo razlago);
– prevodi morajo imeti čezmejno razsežnost, zato prevod nacionalne literature iz enega uradnega jezika v drug uradni jezik iste države ni upravičen!

Upravičena dela v papirni ali digitalni obliki (e-knjige), če izpolnjujejo ostala merila za upravičenost:
leposlovna dela z visoko literarno vrednostjo (npr. romani, kratke zgodbe, drame, poezija, stripi in otroško leposlovje). Stvarna literatura ni upravičena, npr. avtobiografije ali biografije ali eseji brez leposlovnih elementov; turistični vodniki; družboslovna dela (npr. s področja zgodovine, filozofije, ekonomije itd.) in dela, povezana z drugimi znanostmi (npr. fiziko, matematiko itd.)!;
avtorji izvirnih leposlovnih del, razen del v latinščini in stari grščini, morajo biti državljani ali prebivalci države, ki sodeluje v programu;
– leposlovna dela ne smejo biti že prevedena v ciljni jezik, razen če novi prevod ustreza jasno ocenjeni potrebi. V tem primeru morajo vložniki upoštevati petdesetletno časovno omejitev od zadnjega prevoda, pojasniti predvideni vpliv na nove bralce in zagotoviti prepričljivo razlago potrebe po novem prevodu v določen ciljni jezik.

Upravičene dejavnosti:
– prevod, objava, distribucija in promocija upravičenih leposlovnih del (glej zgoraj);
– posebne prireditve in trženje/distribucija, organizirani za promocijo prevedenih leposlovnih del v EU in zunaj EU, vključno z digitalnimi promocijskimi orodji in promocijo avtorjev na knjižnih sejmih in literarnih festivalih;
– prevod izvlečkov leposlovnih del za kataloge založnikov in založniških hiš za pomoč pri spodbujanju prodaje pravic znotraj ali zunaj Evrope.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (40): kako bo projekt prispeval k nadnacionalnemu kroženju evropskih literarnih del in izboljšanju dostopa do njih. 
Kakovost vsebine in dejavnosti (25): kako bo projekt izveden v praksi: kakovost dela, ki bo prevedeno, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekte, in organizacija izvajanja projekta. 
Promocija in komuniciranje prevedenega kompleta (20): pristop projekta k promociji prevedenih leposlovnih del v Evropi in zunaj nje.
Dobitniki nagrade EU za književnost (15): Za vse knjige, katerih avtorji so prejeli nagrado EU za književnost (EUPL), se bo dodelilo avtomatične točke, in sicer skupaj največ 15 točk. V enem kompletu se lahko predloži največ 10 knjig, od tega največ 5 knjig avtorjev, dobitnikov EUPL. Točke se bodo dodelile na sledeč način: 1 EUPL knjiga = 3 točke, 2 EUPL knjigi = 6 točk, 3 EUPL knjige = 9 točk, 4 EUPL knjige = 12 točk, 5 EUPL knjige = 15 točk.

Vrsta in obseg podpore

Podpora EU znaša največ 100.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna projekta.

Upravičeni stroški

Stroški za prevajanje, izdajo, distribucijo in promocijo.
Pred začetkom priprave spletne prijave natančno preberite (NUJNO glej splet Izvajalske agencije EACEA, ki lahko tudi v obdobju objavljenega razpisa naknadno spreminja obrazce oz. razpisno dokumentacijo):
– razpisno besedilo (Call notice) – povzetek razpisa, ki je na voljo tudi v slovenščini;
– smernice razpisa (Guidelines 2017) s podrobnimi pogoji za prijavo;
– vodnik za prijavitelje (Guide for applicants 2017) s podrobnimi navodili za pripravo prijave.
Prijavni obrazec in vse priloge je treba predložiti prek spleta na ustreznem elektronskem obrazcu, ki ga je treba pravilno izpolniti in vanj vključiti vse ustrezne in veljavne priloge ter dokazila. Prijavni obrazci so dostopni prek spleta EACEA.
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Prijava je možna do 25. julija 2017 do 12. ure po srednjeevropskem času.
Časovnica 

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
junij
2017
25. julij 2017 do 12.00 3 meseci oktober
2017
november–december 2017 januar–marec 2018

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram Kultura sta kontaktni osebi na CED Slovenija Maša Ekar (masa.ekar@ced-slovenia.eu) in Ines Kežman (ines.kezman@ced-slovenia.eu). 

kult30001KULTorki za založnike 
Ekipa CED Slovenija vam bo na voljo za poglobljeno svetovanje o RAZPISU v torek 4. julija in torek 18. julija med 10. in 12. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Več informacij bo kmalu objavljenih na spletni strani CED Slovenija.
Izven  KULTorkov, rezerviranih posebej za prijavitelje na razpis za projekte literarnega prevajanja, smo vam na voljo prek  prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Pozor

Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!
Razpis za projekte literarnega prevajanja za leto 2017 bi moral biti objavljen že letos spomladi. Zaradi zamude je časovnica razpisa nekoliko spremenjena, in sicer:

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
junij
2017
25. julij 2017 do 12.00 3 meseci oktober
2017
november–december 2017 januar–marec 2018