Distribucija – selektivna podpora 2015

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2015 
Oznaka
EACEA/23/2014 
Rok
četrtek, 4. december 2014 rezultati
četrtek, 2. julij 2015 rezultati

Rezultati za rok 2. julij 2015

Evropska podpora distributerjem Continental film, Demiurg in Fivia za 12 novih evropskih filmov. več

Rezultati za rok 4. december 2014

Distribucijska podjetja Cinemania, Continental film, Demiurg in Fivia so prejela 31.600 EUR MEDIA podpore za distribucijo 9 filmov. več

Namen razpisa

Ena od prednostnih nalog podprograma MEDIA je podpirati kinematografsko distribucijo z nadnacionalnim trženjem, trženjem blagovnih znamk, distribucijo in razstavljanjem avdiovizualnih del. Podprogram MEDIA podpira vzpostavitev podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov z distribucijo v kinematografih in na vseh drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji morajo biti evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih, njihove dejavnosti pa morajo prispevati k doseganju navedenih ciljev.Vložniki morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov teh sodelujočih držav.Za sodelovanje na razpisu so upravičene naslednje države:- države članice EU,
– države pristopnice, države kandidatke ali možne kandidatke s predpristopno strategijo za pristop k Uniji v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji za sodelovanje teh držav v programih Unije, določenimi v okvirnih sporazumih, sklepih pridružitvenega sveta ali podobnih sporazumih,
– države Efte, ki so članice EGP, v skladu z določbami Sporazuma EGP,
– Švicarska konfederacija na podlagi dvostranskega sporazuma, ki bo sklenjen s to državo,
Države, ki jih zajema Evropska sosedska politika, v skladu s postopki, določenimi s temi državami glede na okvirne sporazume, ki določajo njihovo sodelovanje v programih Unije.

Upravičeni projekti

Ukrepi, ki bodo financirani, so kampanje za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov, predložene v imenu upravičene skupine vsaj 7 distributerjev, ki jih usklajuje prodajni zastopnik filma.
Film mora(jo) v večini producirati producent(-i) s sedežem v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri njegovem nastanku pa mora biti razvidno znatno sodelovanje strokovnjakov iz navedenih držav.
Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in prihajajo iz druge države, kot je država distribucije.
Filmi ne smejo imeti alternativne (opere, koncerti, nastopi itd.) ali oglasne vsebine.
Proračun filmov iz Francije, Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva je lahko največ 10 milijonov EUR.
Pogoj za upravičenost filma je, da avtorske pravice zanj niso bile prvič pridobljene pred letom 2012.
Prvo predvajanje filma (ki ne zajema napovednikov ali posebnih projekcij) na zadevnih ozemljih ne sme potekati prej kot na dan vložitve vlog in mora biti izvedeno v 18 mesecih po zadevnem roku za vložitev vlog.

Merila izbora

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
– število distributerjev v skupini
– število distributerjev, ki so pri zadnjem razpisu za zbiranje predlogov na področju samodejne distribucije oblikovali potencialni sklad
– film je produciran v državi, ki sodeluje v podprogramu MEDIA, z izjemo Francije, Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva.Ne glede na razvrstitev vlog v celotnem izbirnem postopku bo izbrana skupina distributerjev, ki bodo predstavili otroški igrani film z najvišjim številom točk.Če se vložniki pridružijo skupini distributerjev, ki je že prejela podporo v okviru prejšnjega roka Selektivne kinematografske sheme v mejah 5 % proračunskih sredstev, ki so na voljo za vsak postopek, bo izbira samodejna, če izpolnjujejo pogoje iz smernic. Ta določba velja za vsa ozemlja, z izjemo Francije, Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 8 000 000 EUR.
Finančni prispevek bo v obliki pavšalnega zneska, ki bo v skladu s številom predvajanj znašal med 2800 EUR in 150000 EUR.
Smernice za prijavo 2015
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Seznam vseh potrebnih prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na internetnem naslovu EACEA.
Elektronska prijavnica je dostopna preko portala EACEA. 
Za sodelovanje na razpisu, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba predložiti najpozneje 4. 12. 2014 in 2. 7. 2015 do 12. ure (opoldne), in sicer s spletnim obrazcem vloge in dodatnimi gradivi, poslanimi po pošti. Vloge, vložene na kateri koli drug način, ne bodo sprejete.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Pomembno

 Z uvedbo programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) so v okviru podpore podprograma MEDIA za selektivno distribucijo tujih evropskih filmov uvedene naslednje spremembe:

  • Dva roka za prijave namesto treh.
  • Združenje distributerjev mora imeti 7 članov(ne glede na kategorijo filma), koordinator združenja je prodajni zastopnik.
  • Pavšalni zneski namesto subvencij na podlagi proračuna; znesek je odvisen od države in razsežnosti predvajanja in znaša od 2.800 EUR do največ 150.000 EUR (uvedena je nova razporeditev držav po kategorijah).
  • Poudarek sheme je na filmih z nizkim proračunom in filmih iz držav z majhno produkcijsko zmogljivostjo s ciljem spodbujanja raznolikosti evropske filmske industrije (proračun za produkcijo filma uvaja prag v višini maksimalnih 10 milijonov EUR za filme iz DE, ES, FR, IT in UK).
  • Poenostavitev meril za dodelitev (3 namesto 12) in avtomatični izbor igranega otroškega filma z najvišjim številom točk v skladu z merili za dodelitev.
  • Spremembe glede nadzora: poročanje o izvedbi projekta bo temeljilo na predvajanju (in ne na stroških, kot je to bilo do sedaj, zato ne bo več potrebno opravljati revizije projekta), vmesno poročilo se bo oddajalo mesec dni po prvem kinematografskem predvajanju filma, končno pa mesec dni od tedna najobsežnejše distribucije na zadevnem ozemlju.
  • Prijava poteka po elektronski poti, poleg tega je treba do roka po pošti poslati obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko. Vsi kandidati, ki želijo sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, se zato morajo pred izpolnjevanjem spletne prijavnice najprej registrirati na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s ciljem pridobivanja t. i. identifikacijske kode PIC (ang. Participant Identification Code), ki bo osnovni predpogoj za spletno prijavo.