Sklop 1.3.6: Podpora evropskim kulturnim festivalom

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2012 
Oznaka
 
Rok
sreda, 5. december 2012 zaprt


1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa za sklop 1.3.6
3. Upravičeni kandidati in države
4. Merila vrednotenja
5. Rok za oddajo vlog in postopek oddaje prijave
6. Koristni nasveti in dodatne informacije1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega). Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.
Program ima tri posebne cilje:
– spodbujanje nadnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture,
– podpiranje nadnacionalnega kroženja kulturnih in umetniških del ter izdelkov,
– spodbujanje medkulturnega dialoga.
Program v skladu s posameznimi merili razpisa sofinancira tudi projekte v državah, ki ne sodelujejo v Programu (t. i. tretje države).


2. Predmet razpisa

Namen sklopa je podpreti evropske kulturne festivale z namenom:

1. spodbujanja izmenjave izkušenj med evropskimi strokovnjaki s področja kulture
2. kroženja evropskih kulturnih del
3. spodbujanja medkulturnega dialoga

Organizacije lahko vložijo vlogo za podporo za eno ponovitev festivala.

Najvišja podpora EU znaša do 100.000 eur oz. 60% vseh upravičenih stroškov.

Podpora v okviru tega sklopa se dodeli po postopku osredotočenega upravljanja. V skladu s tem postopkom so upravičeni samo stroški v zvezi z evropsko razsežnostjo akcije (tj. stroški povezani z evropskimi ne-nacionalnimi deli v okviru festivala).

Obdobje upravičenosti stroškov festivala se začne med  1. majem leta 2013 in 30. aprilom leta 2014 in lahko traja naveč 12 mesecev. Vsi stroški, ki so nastali pred 1. majem leta 2013 so neupravičeni, v tem obdobju se morajo izvesti tudi festivalske aktivnosti.


3. Upravičeni kandidati in države

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije s področja kulture in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU (27),
 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
 • države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija, Črna gora in Turčija),
 • Bosna in Hercegovina in Albanija.
 • Upravičeni so samo festivali, ki so imeli na datum, na katerega je vloga oddana, že vsaj pet ponovitev.
  Spored za prejšnje leto in okvirni spored za leto, za katero se prosi za podporo, mora vključevati dela iz vsaj sedmih držav, ki sodelujejo v programu. Ta vključenost se preveri na podlagi uradnega kataloga za prejšnje leto, ki ga je treba predložiti skupaj s prijavnim obrazcem in okvirnim sporedom za leto, za katero se prosi za podporo.


  4. Merila vrednotenja

  Podpora bo dodeljena ne le na podlagi meril upravičenosti ter meril za izključitev in izbor, ampak se bo presojala tudi na podlagi naslednjih meril vrednotenja (tj. meril za dodelitev podpore):

  evropska dodana vrednost in evropska razsežnost predlaganih dejavnosti (0-25 točk)
  kakovost in inovativnost programa festivala (0-25 točk)
  vpliv na občinstvo (0-25 točk)
  udeleženost evropskih strokovnjakov in kakovost predvidenih izmenjav med njimi (0-25 točk)


  5. Rok za oddajo vlog in postopek oddaje prijave

  Vloge morajo biti poslane najkasneje do 5. decembra 2012.

  Pozor:
  Prijavnico je treba obvezno oddati v elektronski in tudi papirnati obliki skupaj s prilogami na USB ključku ali na CD-romu (NOVO!).
  Prijavitelji, ki bodo letos oddajali prijavo, morajo prijavnico oddati preko spleta najkasneje 5. decembra 2012 do 12.00 ure (srednjeevropski poletni čas), prijavnico v papirnati obliki skupaj z vsemi obveznimi prilogami in dokumenti na USB ključku ali CD-romu pa najkasneje do vključno 5. decembra 2012 (do 24:00 ure – dokazilo je poštni žig).

  Ne pozabite na kuverti navesti evidenčne številko prijavnice, ki jo boste prejeli takoj, ko boste e-prijavnico oddali preko spleta.
  Če katerih od zahtevanih dokumentov (obveznih prilog – npr. bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov) ne uspete shraniti na USB ključ ali CD-rom, jih morate poslati v papirnati različici.

  Naslov za oddajo prijavnice:
  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  Culture Programme (2007–2013)
  Strand 1.3.6. Festivals
  Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/64)
  B – 1140 Brussels Belgium


  6. Koristni nasveti in dodatne informacije

  Preden se lotite izpolnjevanja elektronske prijavnice:
  1.
  Natančno preberite Vodnik po programu Kultura (Culture Programme Guide)
  2. Natančno preberite navodila za prijavitelje (Instructions for applicants), ki vsebujejo koristne informacije, povezane z vsebino vaše prijave. Prijavnica je dostopna na spletnih straneh EACEA
  3. natančno preberite vodnik za izpolnjevanje e-prijavnice s koristnimi tehničnimi napotki
  4. preizkusite testno verzijo e-prijavnice >>>
  5. uporabljajte 8.1.5 ali višjo verzijo programa Adobe Reader
  6. natančno sledite navodilom na strani EACEA.
  7. preden odpošljete e-prijavnico in oddate papirnato verzijo, preverite, ali je prijava popolna, s pomočjo kontrolnega obrazca (Check list) na spletni strani EACEA!

  Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji spletni strani kadarkoli do izteka razpisnega roka objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom in v času priprave razpisne dokumentacije, redno preverjate njihovo spletno stran.

  V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju ali oddajanju elektronske prijavnice se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri Izvajalski agenciji:

  HelpDesk service
  T: +32 229 90705
  E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu (natančno opišite tehnično težavo; priporoča se, da priložite dokument s sliko ekrana (print screen), ki prikazuje tehnično težavo, na katero ste naleteli)

  Pomoč uporabnikom je na voljo od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 17.30 ter ob petkih med 8.30 in 17.00 uro. 5. decembra 2012 pa se pisarna zapre že ob 12.00, ko se izteče rok za oddajo prijavnic.


  V primeru dodatnih informacij glede razpisa ali če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju prijavnice in pripravi prijavne dokumentacije kontaktirajte našo Kulturno stično točko v Sloveniji vsak delovni dan med 10.00 in 13.00 uro: T: +386 1 431 83 85, E: ccpinfo@scca-ljubljana.si (Maša Ekar) ali ccp@scca-ljubljana.si (Mateja Lazar).


  Objavljeno: 4. september 2012