Projekti sodelovanja 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA 29/2015 
Rok
sreda, 7. oktober 2015 rezultati

Rezultati za rok 7. oktober 2015

Evropska komisija je objavila rezultate za projekte sodelovanje 2016, na katerem Slovenija ponovno žanje uspehe. V hudi konkurenci 529 prijav iz vse Evrope, je uspelo zgolj 66 projektom in med njimi tudi trem vodjem projektov iz Slovenije: Muzeji radovljiške občine, Narodna galerija in KID KIBLA in še devetim partnerskim organizacijam. Čestitamo!
Več informacij: Rezultati projekti sodelovanja 2016

 

Namen razpisa

Razpis je bil objavljen 6. avgusta 2015 in temelji na Uredbi (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020). 
Splošni pogoji razpisov v okviru podprograma Kultura
V skladu z uredbo o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa je mogoče prednostne naloge opredeliti, kot sledi:
– spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov (omogočanje sodelovanja na mednarodni ravni ter mednarodno uveljavljanje poklicnih poti in dejavnosti v Uniji in zunaj nje ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del, katerega cilj je spodbujati kulturne izmenjave, medkulturni dialog, razumevanje za kulturno raznolikost in socialno vključenost);
– razvoj občinstva (razširiti dostop do kulturnih del na splošno in pa tudi premalo zastopanim skupinam, spodbuditi organizacije, da bi iskale nove in inovativne načine za interakcijo z občinstvom ter tako ohranile občinstvo in pridobile novo občinstvo);
– spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnih pristopov in novih načinov zagotavljanja sinergij z drugimi sektorji (razvoj in preskušanje novih inovativnih modelov financiranja, upravljanja in trženja na področju kulture, zlasti kar zadeva digitalni premik. Posebna pozornost je namenjena tudi podpori dejavnostim, ki kulturnim delavcem omogočajo pridobivanje novih znanj in spretnosti). 
Prednostne naloge
Namen razpisa je podpreti projekte, ki se ukvarjajo predvsem z naslednjimi prioritetami:
– nadnacionalna mobilnost;
– razvoj občinstva;
– digitalizacija (krepitev zmogljivosti);
– novi poslovni modeli (krepitev zmogljivosti);
– izobraževanje in usposabljanje (krepitev zmogljivosti).

POZOR: Projektna prijava mora vsebovati utemeljeno strategijo in podroben opis, kako se namerava izvajati ena ali več teh prednostnih nalog. Izberete lahko največ tri od petih prednostnih nalog, ki so najpomembnejše za projekt, in jih razvrstite po pomembnosti. Prednostne naloge so predstavljene v smernicah razpisa.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji (vodje projektov) in partnerji so lahko javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti in imajo sedež v državi, ki sodeluje v (pod)programu*. Prijave posameznikov niso upravičene.*Vse države članice EU in tiste države ne-članice EU, ki so podpisale sporazum z EK o sodelovanju v (pod)programu. Seznam držav nečlanic EU, upravičenih do sodelovanja v programu Ustvarjalna Evropa, na spletni strani EACEA.
Upravičene države
Če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 8 uredbe in je Komisija začela pogajanja z zadevno državo, so upravičene vloge pravnih subjektov s sedežem v eni od naslednjih kategorij držav:

  1. države članice EU in čezmorske države in ozemlja, ki so upravičene do sodelovanja v programu v skladu s členom 58 Sklepa Sveta 2001/822/ES2;
  2. države pristopnice, države kandidatke in morebitne države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji za sodelovanje teh držav v programih Unije, določenimi v okvirnih sporazumih, sklepih pridružitvenega sveta ali podobnih sporazumih;
  3. države Efte, ki so pogodbenice Sporazuma EGP, v skladu z določbami Sporazuma EGP;
  4. Švicarska konfederacija na podlagi dvostranskega sporazuma, ki bo sklenjen s to državo;
  5. države, zajete v evropsko sosedsko politiko, v skladu s postopki, ki so bili s temi državami določeni v skladu z okvirnimi sporazumi, ki določajo njihovo sodelovanje v programih EU.

Agencija lahko izbere predloge vložnikov iz držav, ki niso članice EU, če so na datum sklepa o dodelitvi podpisani sporazumi, ki določajo pogoje za sodelovanje teh držav v programu, uvedenem z zgoraj navedeno uredbo.

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti
Glede na obseg, potrebe, vrsto, cilje in prednostne naloge projekta se morajo prijavitelji odločiti za prijavo v okviru kategorije 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega ALI kategorije 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega. 
Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja z uradnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa – podprogramu Kultura. Vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti uradni sedež v državi iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav (glej pod upravičeni prijavitelji).
Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev z uradnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa – podprogramu Kultura. Vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti uradni sedež v državi iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav (glej pod upravičeni prijavitelji).

POZOR: Projekti iz obeh kategorij morajo temeljiti na sporazumu o sodelovanju, ki ga sklenejo vodja in partnerji projekta ter je ena od obveznih prilog.

Obdobje upravičenosti: Najdaljše trajanje za obe kategoriji projektov je 48 mesecev.

Začetek izvajanja projekta:
Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega: med majem in decembrom 2016
Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega: med junijem in decembrom 2016

Upravičene dejavnosti
Upravičene dejavnosti morajo biti namenjene uresničevanju ciljev in prednostnih nalog, določenih za podprogram Kultura.

Dejavnosti morajo biti povezane s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji, kot so opredeljeni v členu 2 uredbe o razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, 1855/2006/ES in 1041/2009/ES. Dejavnosti, namenjene izključno avdiovizualnim sektorjem, v okviru podprograma Kultura niso upravičene. Vendar so avdiovizualne dejavnosti lahko upravičene, če so pomožne dejavnosti v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki niso avdiovizualni.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (30 točk): CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE RAZPISA
Kako bo projekt prispeval h krepitvi profesionalizacije sektorja in zmogljivosti za nadnacionalno delovanje, spodbujanju nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del in mobilnosti umetnikov, doseganju novega in bolj širokega občinstva ter izboljšanju dostopnosti del?
Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk): IZVEDBA PROJEKTA
Kako bo projekt izveden v praksi – kakovost aktivnosti in rezultatov, izkušnje osebja in organizacija dela, ustreznost proračuna, časovnica …?
Komunikacija in razširjanje rezultatov (20 točk): PROMOCIJA in RAZŠIRJANJE
Komuniciranje projektnih aktivnosti in rezultatov ter širjenje znanja/izkušenj znotraj sektorja in prek meja. Cilj je čim bolj povečati vpliv rezultatov projekta, da so široko na razpolago na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni in dosežejo tudi tiste, ki niso neposredno udeleženi v projektu, ter zagotovijo vpliv tudi po izteku projekta.
Kakovost partnerstva (20 točk): UČINKOVITA IZVEDBA in TRAJNOST
Ali je zagotovljeno učinkovito izvajanje dejavnosti in bo omogočena njihova trajnost? (aktivna udeležba partnerjev, jasna razdelitev odgovornosti, trajnost partnerstva, geografski domet)

Vrsta in obseg podpore

Podprogram Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa ima za obdobje 2014–2020 na voljo proračun v višini 457,8 milijona EUR. Skupna odobrena proračunska sredstva za leto 2016 za ta razpis bodo znašala približno 35 milijonov EUR.
Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega je predmet vloge za največ 200.000 EUR, kar predstavlja največ 60 % upravičenega proračuna.Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega je predmet vloge za največ 2 milijona EUR, kar predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna.
Smernice razpisa za projekte sodelovanja (Guidelines)
Uradna spletna stran razpisa: EACEAPIC koda: Vsaka organizacija, ki je vključena v projekt (vodja in vsi partnerji) mora biti registrirana na portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti PIC kodo.
Pomembno obvestilo: Posodobljena verzija e-prijavnice je na voljo na spletni strani EACEA. Preden ustvarite svoj e-obrazec, si lahko ogledate model e-prijavnice (tukaj).
Pravna podlaga: UREDBA (EU) št. 1295/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).
Drugi pomembni strateški dokumenti: Pogodba o delovanju EU (PDEU – čl. 167), Unescova Konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (2005), Evropska strategija za kulturo (2007), Evropa 2020.

Pomembno

Zgornja predstavitev razpisa v slovenskem jeziku predstavlja zgolj povzetek razpisnih pogojev. Vsi prijavitelji morajo pred začetkom priprave projektne prijave obvezno natančno prebrati smernice razpisa, ki so na voljo v angleškem, nemškem in francoskem jeziku in natančno opredelijo razpisne pogoje in postopek prijave. Angleška različica predstavlja izvorno besedilo in je edina pravno zavezujoča!