Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

Program
Sofinanciranje MOL 
Leto
2020 
Oznaka
 
Rok
nedelja, 11. oktober 2020 zaprt

Namen razpisa

Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v letu 2020 sofinancirala projekte upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili v letih 2017, 2018, 2019 ali 2020 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, in pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2020.

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 21/18) in ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti ter imajo sedež na območju MOL.

Upravičeni prijavitelji

Upravičen prijavitelj je nevladna organizacija, v skladu z 2. členom Zakona o nevladnih organizacijah, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter ima sedež na območju MOL, katere projekt je bil v letih 2017, 2018, 2019 ali 2020 izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, pod pogojem, da aktivnosti v okviru izbranega projekta potekajo tudi v letu 2020 oziroma se ne končajo pred 31. decembrom 2020.

Merila izbora

Na poziv se lahko prijavijo upravičeni prijavitelji, ki so bili izbrani v okviru razpisnih postopkov Izvajalske agencije EACEA in ki izpolnjujejo kriterije kot jih določa omenjeni poziv MOL. Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih prijaviteljev bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno s kriteriji poziva MOL.

Vrsta in obseg podpore

Višina sofinanciranja se določi na naslednji način:
– do 20 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta, vendar največ 6.500,00 EUR za evropske mreže in platforme oziroma 5.500,00 EUR za projekte sodelovanja večjega obsega in 4.500,00 EUR za projekte sodelovanja manjšega obsega,
– do 15 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu, vendar največ 5.000,00 EUR za evropske mreže in platforme oziroma 4.500,00 EUR za projekte sodelovanja večjega obsega in 4.000,00 EUR za projekte sodelovanja manjšega obsega.

Višina sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta oziroma partner v projektu se ugotavlja na podlagi obveznih prilog k prijavnemu obrazcu. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni poziv v letu 2020 znaša 15.000 EUR.

Rok za prijavo in časovnica

Javni poziv je odprt od 11. septembra 2020 do porabe sredstev, vendar najdlje do 11. oktobra 2020.

Dokumentacijo lahko prijavitelji
– dvignejo v tajništvu Oddelka za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Ambrožev trg 7, in sicer med poslovnim časom (od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 15.00 in v petek med 9.00 in 14.00).
– natisnejo tudi s spletne strani Mestne občine Ljubljana https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, z vsemi zahtevanimi prilogami (Izjava prijavitelja in obvezno dokazilo), poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 11. oktobra 2020, do 24.00 ure. Vloga mora biti poslana kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – EU PROJEKTI«.

Svetovanje

Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je MOL oz. zanjo pristojna uslužbenca:
Davor Buinjac, tel.: 01 306 48 38, e-pošta: davor.buinjac[at]ljubljana.si
Dejan Tešović, tel.: 01 306 48 39, e-pošta: dejan.tesovic[at]ljubljana.siUradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan od. 14. do 16. ure.