Filmski festivali 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA 32/2018 
Rok
četrtek, 20. december 2018 rezultati
torek, 7. maj 2019 rezultati

Rezultati za rok 7. maj 2019

Mednarodni festival animiranega filma Animateka je na drugem roku MEDIA razpisa za podporo filmskim festivalom v 2019 pridobil najvišji znesek podpore do sedaj: 46.000 EUR! Od skupaj 35 festivalov, podprtih v tem razpisnem krogu, je Animateka eden od le petih animiranemu filmu posvečenih evropskih dogodkov in letos edini slovenski filmski festival s podporo Evropske komisije. Več informacij tukaj.

Rezultati za rok 20. december 2018

Izvajalska agencija je 3. maja 2019 objavila rezultate decembrskega roka razpisa za podporo ev. filmskim festivalom. Med 33 podprtimi festivali ni predstavnika iz Slovenije. Več informacij: EACEA

Namen podpore

Podpora je namenjena avdiovizualnim festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav članic podprograma MEDIA. Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih celoletnih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in t. i. nefilmskih občinstev ter ukrepov za filmsko pismenost, predvsem mladega občinstva), širjenju rezultatov in številčnosti občinstva ter evropski dimenziji programa, vključno z njeno kulturno in geografsko raznolikostjo.

Upravičeni prijavitelji

Subjekti, ki organizirajo avdiovizualne festivale v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA: zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd. s sedežem v eni od MEDIA držav in z neposredno ali večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Fizične osebe ne morejo zaprositi za nepovratna sredstva.

Upravičeni projekti

Avdiovizualni festivali, ki:
– v programu vključujejo filme (igrane, dokumentarne ali animirane), ki se predvajajo širšemu občinstvu, vključno s splošno javnostjo in akreditiranimi mednarodnimi strokovnjaki z AV področja in mediji;
– potekajo v določenem obdobju in v predhodno določenem kraju;
– imajo jasen postopek ureditve/izbora.
Najmanj 70 % upravičenega programa, predstavljenega javnosti med festivalom, ALI najmanj 100 igranih filmov (ali 400 kratkih filmov – pri festivalih kratkega filma) mora izhajati iz držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. V okviru tega programa mora biti 50 % filmov nenacionalnih in zastopanih najmanj 15 MEDIA držav.
Za doseganje največjega možnega učinka morajo projekti imeti jasno in močno komunikacijsko strategijo ter načrt razširjanja aktivnosti in rezultatov. Prijavitelji morajo zagotoviti dovolj časa in sredstev, ki bodo omogočala ustrezno komunikacijo in interakcijo z deležniki, ciljnimi skupinami ter lokalnimi skupnostmi.

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Ustreznost (30 točk): Dejavnost, usmerjena v občinstvo, zlasti mehanizmi dosega, med drugim spletne dejavnosti, vključno z uporabo najnovejših digitalnih tehnologij in orodij, kot so družbeni mediji, ter ukrepi projekta za filmsko pismenost.
Kakovost vsebine in dejavnosti (35 točk): Evropska razsežnost programa, vključno z njegovo kulturno in geografsko raznolikostjo, kot tudi kakovost sodelovanja in partnerstev z drugimi čezmejnimi evropskimi filmskimi festivali.
Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (30 točk): Številčnost občinstva in strokovne skupnosti ter vpliv na promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih del (uporaba digitalnih tehnologij in mehanizmov za spodbujanje komercialne ali alternativne distribucije).
Organiziranost ekipe (5 točk): Razdelitev nalog in odgovornosti v ekipi glede na posebne cilje predlagane dejavnosti.

Ocenjevalni kriteriji so podrobneje razloženi v Smernicah za prijavo.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov v okviru razpisa EACEA 32/2018, je ocenjen na 3,2 milijona EUR.
Finančni prispevek EU je pavšalni znesek v višini od 19.000 EUR do 75.000 EUR, odvisno od števila evropskih filmov na programu.
Tabela s podrobnim prikazom izračuna zneskov subvencij glede na število prikazanih filmov je na voljo v Smernicah za prijavo (točka 11.2).

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je 12 mesecev od začetka aktivnosti:
– od 1. maja do 31. oktobra 2019 (prvi rok prijave) ali
– od 1. novembra 2019 do 30. aprila 2020 (drugi rok prijave).
Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu EK (Participant Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.

Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice NUJNO preberite:
– SMERNICE ZA PRIJAVO 2019: Izvajalska agencija je objavila prenovljene smernice, glej A) Splošne informacije in B) podrobne informacije o razpisu.
Vodič z navodili za prijavitelje.
Najpogosteje zastavljena vprašanja.
Tehnični vodič za spletno prijavo.Priporočljivo je prebrati tudi:
Navodila za ocenjevanje projektov.
Model odločbe o sofinanciranju.

Koraki
A. Registracija prijavitelja na portalu ECAS.
B. Ustvarite in shranite spletno PRIJAVNICO.
C. Priprava ustreznih prilog (skupaj do max. 10 MB).
POZOR: Podatki, ki jih je potrebno navesti v prilogah, NE SMEJO BITI V OBLIKI prenosljivih podatkov (npr. povezave na Wetransfer ali Dropbox). Upravičene so samo povezave do materialov, kot so slike z visoko ločljivostjo ali avdiovizualnih predstavitvenih materialov (showreels, trailers,..).

SEZNAM OBVEZNIH PRILOG:
1. Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu).
2. Proračun in finančni načrt projekta (obrazec).
3. Častna izjava prijavitelja (obrazec).

Rok za prijavo in časovnica

ROK ZA PRIJAVO OCENJEVANJE REZULTATI PODPIS SPORAZUMA ZAČETEK IZVAJANJA PROJEKTA
20. dec. 2018 do 12:00 jan.–apr. 2019 apr. 2019 apr. 2019 med 1. maj in 31. okt. 2019
7. maj 2019 do 12:00 maj–sept. 2019 sept. 2019 sept. 2019 med 1. nov. 2019 in 30. apr. 2020

50 % dodeljenih sredstev bodo uspešni prijavitelji prejeli en mesec po podpisu sporazuma o sofinanciranju. Preostanek sredstev prijavitelji prejmejo po oddanem končnem poročilu in oceni njegove ustreznosti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

Informativni dan: Razpis bo podrobneje predstavljen v petek, 9. novembra dopoldan. Več informacij kmalu dostopnih na spletu CED Slovenija in v MEDIA e-novicah.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

SMERNICE 2019: Izvajalska agencija je spremenila format smernic za prijavo. Pred prijavo preberite: A) Splošne informacije in B) podrobne informacije o razpisu.

MERILA ZA DODELITEV PODPORE: Prenovljena so merila za dodelitev podpore, večjo težo je dobil kriterij »kakovost vsebine in dejavnosti«. Glej Smernice za prijavo projektov (točka 9. Award criteria).