Razvoj občinstva 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2015 
Oznaka
EACEA 22/2015 
Rok
četrtek, 3. marec 2016 rezultati

Rezultati za rok 3. marec 2016

Zavod Otok uspešen kot partner v projektu filmske vzgoje “Action!Research”, skupaj z vodjo iz Italije ter partnerskima organizacijama iz Hrvaške in Romunije! več

Namen razpisa

Podpora za razvoj občinstva je namenjena podpiranju razvoja občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska avdiovizualna dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali.
V okviru razpisa je zagotovljena podpora za dejavnosti, ki so namenjene spodbujanju filmske pismenosti in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih avdiovizualnih delih, vključno z avdiovizualno in kinematografsko dediščino ter njihovega zanimanja zanje, zlasti med mladim občinstvom. Podpora je namenjena pospeševanju kroženja evropskih filmov po vsem svetu in mednarodnih filmov na vseh distribucijskih platformah v Uniji prek projektov mednarodnega sodelovanja v avdiovizualnem sektorju.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj mora biti konzorcij (projektni vodja in vsaj dva partnerja) evropskih pravnih subjektov (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.
Kdo lahko sodeluje pri (pod)programu, preverite tukaj.

Fizične osebe ne morejo zaprositi za nepovratna sredstva.

Upravičeni projekti

Dejavnost 1: Filmska pismenost
Projekti, ki zagotavljajo mehanizme za boljše sodelovanje med pobudami za filmsko pismenost v Evropi, da bi se tako izboljšali učinkovitost in evropska razsežnost teh pobud.
Pri projektih morajo sodelovati vsaj trije partnerji (projektni vodja in vsaj dva partnerja), ki delujejo na področju filmske pismenosti in prihajajo iz treh držav, sodelujočih v podprogramu MEDIA, ter pokrivajo vsaj tri različne jezike.

Dejavnost 2: Pobude za razvoj občinstva
Pobude za razvoj občinstva, ki so osredotočene na inovativne strategije in strategije sodelovanja, ki z evropskimi filmi nagovarjajo širše, zlasti mlado občinstvo.
Projekti vključujejo vsaj tri partnerje (projektni vodja in vsaj dva partnerja) iz avdiovizualnega sektorja, ki prihajajo iz treh držav, sodelujočih v podprogramu MEDIA.
Projekt je namenjen občinstvu iz vsaj treh držav, sodelujočih v podprogramu MEDIA.
Projekti so osredotočeni na evropske filme.

Izključeni so naslednji projekti:
– tržne in promocijske dejavnosti za posamezen film;
– dejavnosti, značilne za filmsko distribucijo, in festivali, za katere je lahko zagotovljena podpora z drugimi razpisi za zbiranje predlogov v okviru programa Ustvarjalna Evropa in podprograma MEDIA.

Dejavnost je treba začeti izvajati med 1. julijem 2016 in 1. januarjem 2017 ter mora trajati 12 mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:

Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk): S tem merilom se ocenjujeta ustreznost vsebine in evropska dodana vrednost dejavnosti glede na cilje razpisa za zbiranje predlogov.
Zlasti se ocenjujeta evropska razsežnost projekta in njegova zmožnost za doseganje občinstva.

Kakovost vsebine in dejavnosti (40 točk): S tem merilom se ocenjuje ustreznost metodologije glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, metodami izbire in pedagoškimi metodami, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo, ocenjujejo pa se tudi inovativni vidiki projekta, vključno s strateško uporabo digitalne tehnologije in različnih distribucijskih platform.

Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (20 točk): S tem merilom se ocenjuje vpliv razširjanja rezultatov projekta in vpliv projekta na promocijo, kroženje evropskih avdiovizualnih del ter zanimanje zanje.

Kakovost projektne ekipe in združevanja (10 točk): Pri tem merilu se bosta upoštevala širina partnerstva in izmenjava znanja v okviru partnerstva glede na cilje dejavnosti.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun znaša 2,2 milijona EUR.
Finančni prispevek Unije ne more presegati 60 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti.
Celotno besedilo navodil in prijavni obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu EACEA.
Za sodelovanje na razpisu, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba poslati na spletnem prijavnem obrazcu (e-obrazcu) najpozneje do 3. marca 2016 do 12.00 (opoldne). Drugi načini predložitve vloge niso sprejemljivi. Prijavitelji zagotovijo, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni v e-obrazcih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.