Novice

Priložnosti CERV za kulturni in ustvarjalne sektorje

Program za državljane, enakost, pravice in vrednote spodbuja aktivno državljanstvo, pobratenje mest, ozavešča o skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah. Do 6. junija 2024 je npr. odprt razpis Evropsko spominjanje.

Program Evropske unije CERV – Citizens, Equality, Rights & ValuesDržavljani, enakost, pravice in vrednote je nastal z združitvijo programov Evropa za državljane in Programa pravice, enakost in državljanstvo. Skupni proračun programa CERV za obdobje 2021–2027 je 1,5 milijarde EUR. Program za državljane, enakost, pravice in vrednote spodbuja aktivno državljanstvo, pobratenje mest, ozavešča o skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah.

Program CERV ima štiri stebre:

  • Enakost, pravice in enakost spolov: program spodbuja pravice, nediskriminacijo, enakost, vključno z enakostjo spolov ter s spodbujanjem uporabe in vključevanja načela enakosti spolov in nediskriminacije.
  • Udeležba in sodelovanje državljanov: projekti, financirani v okviru tega sklopa, spodbujajo vključevanje in udeležbo državljanov v demokratičnem življenju EU, izmenjavo med državljani različnih držav članic in ozaveščanje o njihovi skupni evropski zgodovini.
  • Daphne: se osredotoča na preprečevanje nasilja, vključno z nasiljem na podlagi spola.
  • Vrednote Unije: z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki so dejavne na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni se spodbuja krepitev zaščite in spodbujanje vrednot EU ter spoštovanje pravne države; prispevanje k oblikovanju bolj demokratične EU; spodbujanje razvoja močne civilne družbe in podpiranje izvajanje prednostnih nalog EU, zlasti na področju temeljnih pravic, pravne države in demokracije.

Več informacij o programu CERV na spletu Evropske komisije.

Trenutno je aktualen razpis Evropsko spominjanje – Remembrance 2024, CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATION, katerega namen je podpreti projekte, namenjene spominjanju in obeleževanju pomembnih dogodkov v sodobni evropski zgodovini.
Rok za prijavo je 6. junij do 17.00.
Več informacij o razpisu v letaku CERV točke in na portalu Funding & Tender Opportunities.

CERV točka je nacionalna informacijska pisarna, ki prijaviteljem in upravičencem pomaga pri vprašanjih in zadevah, povezanih s programom CERV.
Naloge CERV točke v Sloveniji izvaja društvo Pina iz Kopra. Za dodatne informacije o programu in razpisih CERV pišite na cerv-tocka[at]pina.si.