Novice

Pilotni razpis: Platforme za inovacije na področju industrije kulturnih vsebin

Namen pilotnega razpisa je spodbuda evropskim kulturnim industrijam za preizkušanje in razvoj novih pristopov ter poslovnih modelov za ustvarjanje, distribucijo in promocijo kulturnih vsebin, izkoriščanje digitalnih tehnologij ter vedenja/obnašanja občinstva. Rok prijave: 20. sept. 2019.

Industrija vsebin (content industry), ki veliko vlaga v neopredmetena sredstva (predvsem v intelektualno lastnino), dosega pomemben tržni delež v sektorjih, kot so film, založništvo, multimedija, animacija, glasba ipd. Medtem ko se njihovi poslovni modeli lahko precej razlikujejo, imajo skupen glavni cilj, in sicer ustvarjanje vsebine. Poleg tega se soočajo s podobnimi izzivi glede distribucije in razvoja občinstva.

Digitalni premik je močno vplival na način ustvarjanja, promocije, dostopa in monetizacije kulturnih vsebin. Te spremembe zahtevajo razvoj novih, trajnostnih poslovnih modelov ter večje sodelovanje znotraj in med različnimi sektorji industrije vsebin. Evropska Komisija bo v okviru pilotnega razpisa podprla platforme za inovacije na področju kulturnih vsebin.

Kdo se lahko prijavi?
Platforma mora združevati akterje iz različnih panog industrije vsebin (content industry) iz držav članic EU. Lahko gre za novo nastalo pobudo ali pa za že obstoječo mrežo partnerjev oz. platformo.

Proračun razpisa
Skupni proračun razpisa znaša 1,038 milijonov EUR. Najvišja stopnja sofinanciranja znaša 60 % upravičenih stroškov. Glede na kakovost predlogov bo Komisija podprla največ tri predlagane platforme.

Rok prijave je 20. september 2019.

Več informacij in razpisna dokumentacija dostopna preko spleta Evropske komisije.