Sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini

/
Ministrstvo za kulturo je objavilo (UL RS št. 48/18) javni razpis za sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini, ki traja od 3 do 12 mesecev med 1. jul. 2018 in 31. okt. 2019. Namenjen je mladim do vključno 29. leta. Rok prijave: 31. avg. 2018.

Namen javnega razpisa za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 (JPR-ESS-ŠTIP2018-USP) je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. jul. 2018 in 31. okt. 2019, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Na razpis se lahko prijavijo mladi do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1989), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). Prijavitelj mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.

Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Usposabljanja ali izobraževanja izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.

Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 84.000,00 EUR. Javni razpis sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in Republika Slovenija.

Rok za oddajo vlog je 31. avg. 2018.  
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani MK.