Program Obzorje 2020 in priložnosti za kulturo

/
Finančni instrument Evropske unije, ki se osredotoča na tri prednostne naloge, in sicer ustvarjanje znanstvene baze, spodbujanje industrije in spoprijemanje z družbenimi izzivi. Obzorje 2020 vzpostavlja sinergije tudi na področju kulture.

Kaj je program Obzorje 2020?

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je okvirni program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020. Krepi evropsko znanstveno in tehnološko bazo in spodbuja koristi za družbo ter boljše izkoriščanje gospodarskega in industrijskega potenciala politik na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja.Program je sestavljen iz treh stebrov:
(1) znanstvena odličnost (excellence in the science base);
(2) vodilni položaj v industriji in kompetenčni okvirni programi (industrial leadership and competitive frameworks);
(3) družbeni izzivi (societal challenges), ki nudi možnosti črpanja sredstev tudi za kulturni in ustvarjalni sektor (glej delovne programe tega stebra).
Obzorje 2020 združuje vse okvirne programe s področja raziskav in tehnološkega razvoja, inovacijskih aktivnosti programa za Konkurenčnost in inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) in aktivnosti, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). Obzorje 2020 je naslednik programa 7. Okvirni program (FP7).

Cilji programa

Cilj Obzorja 2020 je v skladu s Strategijo Evropa 2020 prispevati k vzpostavitvi na znanju in inovacijah temelječe družbe in gospodarstva v EU. K temu bodo pripomogle tri prednostne naloge, ki se medsebojno dopolnjujejo in so namenjene (a) odlični znanosti, (b) vodilnemu položaju v industriji in (c) družbenim izzivom.

Kdo lahko sodeluje v programu?

Poleg držav članic EU in skladno s sporazumi, finančnimi prispevki oz. drugimi določili sodelujejo tudi:
– države pristopnice, države kandidatke in potencialne kandidatke za vstop v EU;
– države Efte;
– države ali ozemlja, pridružena Sedmemu okvirnemu programu.Obzorje 2020 je odprto za širši krog deležnikov, ki so v okviru razpisnih pogojev programa upravičeni do finančnih sredstev.

Finančna sredstva in podpora dejavnostim

Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena aktivnostim za podporo raziskavam in inovacijam, je približno 80 milijard evrov.Aktivnosti programa Obzorje 2020 so:
– krepiti odličnost znanosti in raziskav EU;
– krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij;
– reševanje družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Razpisi za sofinanciranje

Razpisne roke Obzorja 2020 preverite na spletnih straneh EK ali MIZS.
Razpisi Obzorja 2020 za kulturne in ustvarjalne sektorje so dostopni tukaj.

Obzorje 2020 in priložnosti za kulturo

Obzorje 2020 v letu 2016 in 2017 za raziskave na področju kulture namenja 67 milijonov evrov (od skupno 16 milijard evrov za vse podprte dejavnosti za obdobje dveh let), in sicer v okviru:
– instrumenta za mala in srednja podjetja (MSP);
– 3. stebra programa »družbeni izzivi« (societal challenges – SC), tj. delovnih programov:
(i) »podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovine« (Climate action, resource efficiency and raw materials – SC5) za področje kulturne dediščine;
(ii) »Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo« (Europe in changing world – Inclusive, innovative and reflective societies – SC6). 
V Obzorju 2020 se bo spodbujala in podpirala integrirana udeležba MSP pri vseh posebnih ciljih. Ukrepi, določeni v okviru posebnega cilja »Inovacije v MSP« (instrument, namenjen MSP), se uporabljajo tudi pri posebnih ciljih »Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij« in prednostne naloge »Družbeni izzivi«.Poseben cilj družbenega izziva »Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo« bo podprl raziskave na področju družboslovnih ved in humanistike z osredotočenjem na vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo.
(glej Uredbo (EU) št. 1291/2013)O sredstvih Obzorja 2020 za kulturni in ustvarjalni sektor na EK (EAC).

Kam po več informacij?

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZS) skrbi za promocijo programa na nacionalni ravni ter nudi podporo in svetovanje.
– Evropska komisija, Obzorje 2020.
– O sredstvih Obzorja 2020 za kulturni in ustvarjalni sektor na EK (EAC). 
Uporabni dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa Obzorje 2020.
– Delovni program – Horizon 2020 Work Programme 2016–2017: General introduction, General Annexes, Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies

**Vir: MIZS, EK, Uredba (EU) št. 1291/2013.