Napovedujemo javni posvet o Ustvarjalni Evropi po letu 2020

/
Evropska komisija bo 30. maja 2018 objavila predlog novega programa za kulturne in ustvarjalne sektorje (KUS) po letu 2020. Motovila in Ministrstvo za kulturo predstavnike KUS vabita na javni posvet (Ljubljana, 14. junij 2018) za pripravo stališč pred sprejetjem programa. Ne zamudite priložnosti, da vplivate na oblikovanje novega programa EU za KUS!
Vir: Evropska komisija, “EU budget for the future”.

Evropska komisija je letos v začetku marca zaključila z javnim posvetovanjem o programih EU na področju vrednot in mobilnosti, namenjeno oblikovanju programov financiranja EU za obdobje po letu 2020, torej tudi programa Ustvarjalna Evropa. Komisija je nato 2. maja predstavila predlog proračuna za novo sedemletno obdobje (2021–2027). Za kulturni in ustvarjalni sektor je v okviru »novega programa Ustvarjalna Evropa« predvidenih 1,85 milijard EUR (od tega 1.200 milijonov EUR za MEDIA in 650 milijonov EUR za podprogram Kultura), ki bo del grozda programov, namenjenih naložbam v ljudi, socialno kohezijo in vrednote.

Predlog Komisije o prihodnjem programu Ustvarjalna Evropa

Komisija bo 30. maja 2018 objavila zakonodajni predlog o prihodnjem programu Ustvarjalna Evropa, ki bo po končanih pogajanjih in sprejetju predstavljal pravno podlago za izvajanje prihodnjega programa Ustvarjalna Evropa. V predlog bodo vključene prioritete, podporni ukrepi, pravila o dostopu do programa, razdelitve ovojnic za podprograme idr., kot v aktualni Uredbi št. 1295/2013 EP in Sveta EU o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Pri pogajanjih o novem programu za KUS za obdobje 2021–2027 v Svetu EU sodelujejo tudi slovenski predstavniki, ki želijo vplivati na zakonodajni predlog z zagovarjanjem interesov Slovenije in slovenskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Prav zato se želi Ministrstvo za kulturo posvetovati s predstavniki KUS, da bo lahko njihovo mnenje upoštevalo pri pripravi nacionalnega stališča in ga zagovarjalo v pogajanjih z državami članicami EU in Komisijo, najprej v okviru Sveta EU, nato pa še v trialogu z Evropskim parlamentom. Predlog nacionalnega stališča bo pripravilo Ministrstvo za kulturo, nato ga bo medresorsko uskladilo, posredovalo Vladi RS v potrditev, dokončno stališče pa bo sprejel Državni zbor.

Celoviti instrument z naslovom »Vlaganje v ljudi, socialna kohezija in vrednote« in s proračunom v višini 139,5 milijarde evrov bo skupaj povezal program Erasmus+, Evropsko solidarnostno enoto, nov program Ustvarjalna Evropa in nov Program za pravičnost, pravice in vrednote.
Obstoječe dejavnosti, ki podpirajo evropsko kulturo in ustvarjalnost, bodo vključene v novi program za Ustvarjalno Evropo (tudi MEDIA). S tem se želijo spodbujati evropska kultura in vrednote, ki prispevajo k identiteti naše Unije. Novi program bo tudi opolnomočil državljane s spodbujanjem in varstvom temeljnih pravic in vrednot ter ustvaril priložnosti za sodelovanje in demokratično udeležbo v političnem in civilnem življenju. Ta program bo vključeval pomembno komponento MEDIA s sredstvi za nadaljnje spodbujanje evropske kinematografije ter ustvarjalnega in avdiovizualnega sektorja na splošno.
Vir: Proračun EU za prihodnost.

Javni posvet o programu EU za kulturne in ustvarjalne sektorje po letu 2020

Zavod Motovila in Ministrstvo za kulturo vabita v četrtek, 14. junija 2018 ob 10. uri na javni posvet (lokacija: Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Ljubljana) za pripravo stališč pred sprejetjem novega programa Ustvarjalna Evropa – prijava do srede, 13. junija 2018 do 13. ure, obvezno prek prijavnega obrazca na spletu CED Slovenija.

Evropska komisija bo 30. maja 2018 objavila zakonodajni predlog o prihodnjem programu Ustvarjalna Evropa, Evropski svet pa bo o celotnem predlogu večletnega finančnega okvira razpravljal že 28. in 29. junija 2018 v Bruslju. Predstavnike KUS zato vabimo, da svoja mnenja in predloge prispevajo na javnem posvetu in s tem aktivno sooblikujejo program EU za KUS po letu 2020. To bo namreč tudi ena zadnjih priložnosti za predstavnike KUS, da se aktivno vključijo v proces odločanja o »novem programu Ustvarjalna Evropa« za obdobje 2021–2027.

Priporočamo v branje:
*Prva pomoč za tiste, ki želijo sooblikovati prihodnost programov financiranja EU.
*Mnenja in predlogi, ki jih je pripravila Motovila ob upoštevanju izkušenj glede izvajanja programa Ustvarjalna Evropa ter kulturne in avdiovizualne politike EU.
*Vrednost in vrednote kulture – o pozitivnih učinkih in dodane vrednosti kulture za EU (via CAE in Budapest Observatory).
*Naredimo skupaj nekaj hrupa – uspeh slovenskega NVO sektorja v Ustvarjalni Evropi!
*Proračun EU za prihodnost – predlog sektorskega programa »Vlaganje v ljudi«.
*EU budget for the future – predlogi Komisije za prihodnji proračun EU (2021–2017).

#FutureofEurope #EUbudget #EuropeforCulture