Kulturne in ustvarjalne industrije in Strategija Evropa 2020

/
Vloga kulturnih in kreativnih indsutrij kot pomemebnega elementa inovacij in razvoja evropski mest in regij je priznana tudi s strani Evropske komisije.

6. oktobra 2010 je Evropska komisija sprejela pobudo o Uniji inovacij, ki je ena od vodilnih pobud v okviru strategije Evropa 2020. Evropske kulturne in ustvarjalne industrije (KUI) so tako s strani EU priznane kot pomembne sestavine rasti, konkurenčnosti in prihodnosti Evropske unije in njenih državljanov.

Pobuda Evropske komisije o Uniji inovacij opredeljuje strateški pristop do inovacij, naravnan na najvišji politični ravni. Z Unijo inovacij se bodo prizadevanja Evrope, vključno s sodelovanjem s tretjimi državami, osredotočila na izzive, kot so podnebne spremembe, varnost preskrbe z energijo in hrano, zdravje in staranje prebivalstva. Zasebni sektor bo spodbujen z dejavnim vključevanjem javnega, obenem pa bodo odstranjene tudi ovire, ki ne dopuščajo, da bi zamisli dosegle trg. Med temi so pomanjkanje financiranja, nepovezani raziskovalni sistemi in trgi, pomanjkljiva uporaba javnih razpisov za inovacije in počasno določanje standardov. Unija inovacij je ena od vodilnih pobud v strategiji Evropa 2020.

Evropske kulturne in ustvarjalne industrije imajo resničen potencial za reševanje navedenih izzivov ter lahko prispevajo k strategiji Evropa 2020 in nekaterim njenim vodilnim pobudam, kot so Unija inovacij, Evropski program za digitalne tehnologije, boj proti podnebnim spremembam, Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta ali Industrijska politika za dobo globalizacije.

Evropske kulturne in ustvarjalne industrije skupaj prispevajo približno 2,6 % k BDP EU-27 ter zagotavljajo delovna mesta za okoli pet milijonov ljudi. (Vir: Zelena knjiga o izkoriščanju potenciala kulturnih in ustavarjalnih industrij)
V poročilu o (European Competitiveness Report 2010) iz leta 2010 navajajo celo, da KUI predstavljajo pribižno 3,3 % BDP EU in 3% vseh zaposlitev v EU. Čeprav je bila rast zaposlovanja v podsektorjih neenakomerna se je splošna stopnja zaposlenosti v kreativnih industrijah povečala za povprečno 3,5% na leto v obdobju 2000-2007, v primerjavi z 1% na leto za gospodarstvo EU kot celoto.
Ustvarjalne industrije tako po rasti ostajajo eden najbolj dinamičnih in hitro rastočih sektorjev svetovnega gospodarstva.
Dodatne informacije in pomembni dokumenti: