Kultura in strukturni skladi EU – študija o vplivu kulture na lokalni in regionalni razvoj

/

Strukturni skladi so finančni instrument regionalne politike Evropske unije. Njihov namen je zmanjševanje razlik znotraj EU in sicer tako, da se spodbuja razvoj regij oz. držav, ki so ekonomsko in socialno v slabšem položaju kot povprečje EU. Cilj EU je namreč zmanjšati te razlike in ustvariti okolje za enakomeren in uravnotežen razvoj vseh držav in regij Evropske unije.

Kulturni sektor lahko za svoje delovanje in izvajanje projektov črpa sredstva tudi iz strukturnih skladov. Tovrstne pobude ponavadi prispevajo k lokalnemu oz. regionalnem razvoju in so večkrat presenetljivo uspešne tako v ekonomskem kot družbenem smislu.

Vendar pa realne povezave med kulturo in strukturnimi skladi še niso dobro raziskane. Evropska Komisija je zato pred kratkim pričela spremljati kulturne projekte, ki so bili podprti v okviru strukturnih skladov in poziva vse zainteresirane k sodelovanju pri študiji. Študijo za Komisijo izvaja Center za strateške in evalvacijske storitve CSES iz Velike Britanije v sodelovanju z Evropskim inštitutom za primerjalne kulturne raziskave ERICarts.

K študiji lahko prispevate s posredovanjem informacij o kulturnih projektih, ki so bili financirani v okviru strukturnih skladov (gl. spodaj). Cilj raziskave je preučiti naravo vplivov projektov in izpostaviti primere dobrih praks in inovativnih pristopov. Vabimo vas tudi, da se udeležite seminarja, ki bo potekal v Bruslju novembra 2009. Na seminarju bodo predstavili projekte, ki so se izvajali v obdobju od leta 2000 do 2006 ter projekte iz trenutnega programskega obdobja (2007-2013).

Če želite sodelovati na seminarju, izpolnite elektronski obrazec na strani CSES. Če želite posredovati informacije o uspešnih oz. inovativnih kulturnih projektih, podprtih v okviru strukturnih skladov, izpolnite elektronski obrazec.

Več informacij o izvedbi študije: CSES