Kultura ima pomembno vlogo pri bolj povezani, vključujoči in uspešni Evropi

/
Culture Action Europe (CAE) se je odzvalo na Sporočilo Komisije o krepitvi evropske identitete prek izobraževanja in kulture. Pozdravlja politično podporo evropskih institucij o pomenu in vlogi kulture ter jim sporoča, kaj je pomembno upoštevati v prihodnje: sinergije med kulturo in izobraževanjem, finančno podporo ter horizontalni in enakovredni položaj kulture pri oblikovanju politik EU.

CAE v svojem sporočilu pozdravlja politično podporo evropskih institucij, da ima kultura osrednjo vlogo pri izgradnji bolj povezane, vključujoče in uspešne Evrope.

Ob počastitvi 60. obletnice Rimske pogodbe so voditelji držav in predstavniki institucij EU sprejeli Rimsko deklaracijo (Rome declaration z dne 25. 3. 2017), kjer so poudaril tudi pomen kulturnega razvoja, ohranjanja kulturne dediščine in promocijo kulturne raznolikosti.

Kultura in izobraževanje sta bila tudi del dnevnega reda voditeljev na socialnem vrhu v Göteborgu, ki se je odvil 17. novembra 2017. Prav tam so na delovnem kosilu voditelji EU razpravljali tudi o sporočilu Komisije z naslovom „Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture“.

V Bruslju so nato 21. novembra 2017 zasedali ministri Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Med drugim so sprejeli sklepe Sveta o spodbujanju dostopnosti do kulture z digitalnimi pripomočki s poudarkom na razvoju občinstva ter opravili orientacijsko razpravo o vlogi kulture pri ustvarjanju povezanih družb v Evropi.

Nato je v začetku decembra v Milanu sledil Evropski kulturni forum, ki je v središče razprav postavil otvoritev Evropskega leta kulturne dediščine 2018 (ELKD 2018). Po mnenju CAE je bil dogodek »navdihujoč trenutek enotnosti. Kulturni sektor je odločen sodelovati z evropskimi institucijami, da bi Evropo spremenil v prostor, v katerem se vsi državljani zdijo združeni v raznolikosti.«

CAE je zdaj skupaj s svojimi partnerji strnil vrste in še pred zasedanjem Evropskega sveta (14. decembra 2017) pripravil sporočilo, v katerem evropske institucije poziva o štirih najpomembnejših točkah:
– okrepiti sinergije med izobraževanjem in kulturo, da se zagotovi razvoj multidisciplinarnih pristopov, medkulturnih kompetenc, državljanskih, kritičnih in ustvarjalnih spretnosti, s čimer bo mogoče izkoristiti priložnosti četrte industrijske revolucije in se soočiti z družbenimi izzivi;
– v naslednjem večletnem finančnem obdobju zagotoviti ustrezno finančno podporo za kulturo, umetnost in dediščino, kar bo odražalo skupno prizadevanje, da se z izobraževanjem in kulturo zagotovi napredek pri združevanju narodov Evrope;
– ohraniti ravnovesje med mehanizmi financiranja in sprejeti enakopraven in prilagojen pristop za vse kulturne in ustvarjalne sektorje, da bi lahko sprostili potencial kulture za izražanje evropskih vrednot in ciljev ter njene kulturne, družbene in gospodarske učinke;
– oblikovanje nove evropske agende za kulturo, ki izhaja iz enakovrednega priznavanja ekonomskih, socialnih, humanističnih in umetniških razsežnosti kulture ter spodbuja potencial kulture v vseh politikah EU.

Za več glej Communiqué on the Commission’s Communication on “Strengthening European Identity through Education and Culture” to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.