Evropsko teritorialno sodelovanje 2014–2020 (Interreg)

/
EU programi financiranja za spodbujanje čezmejnega, medregionalnega in transnacionalnega sodelovanja.

V proračunskem obdobju EU 2014–2020 je vzpostavljena že peta generacija programa Evropsko teritorialno sodelovanje (European Territorial Cooperation, ETC), bolj znanega pod imenom Interreg. Oblikovan je bil v okviru evropske kohezijske politike z namenom krepitve institucionalnega čezmejnega in regionalnega sodelovanja, tako na notranjih kot tudi zunanjih mejah EU. Interreg vključuje čezmejne, medregionalne in transnacionalne programe financiranja, ki spodbujajo sodelovanje na številnih področjih, tudi v kulturi.

Kaj je Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg)?

Z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave izkušenj med regijami in mesti držav članic EU so oblikovani čezmejni, transnacionalni in medregionalni programi sodelovanja, financirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Sodelovanje lahko poteka tudi prek t. i. makroregionalne strategije. To je celostni okvir za obravnavo skupnih izzivov, s katerimi se soočajo države članice EU in tretje države na določenih geografskih območjih. EU je sprejela strategije za območje Baltskega morja, za Podonavje in za jadransko-jonsko regijo. Strategija EU za alpsko regijo naj bi bila sprejeta do konca leta 2015, ki jo bodo slavnostno predstavili januarja 2016 v Sloveniji (>>).

Slovenija lahko v programskem obdobju 2014–2020 sodeluje v naslednjih programih teritorialnega sodelovanja:
– medregionalno: INTERACT III; INTERREG EUROPE; URBACT III; ESPON2020;
– čezmejno: program sodelovanja Slovenija-Italija / Slovenija-Avstrija / Slovenija-Hrvaška / Slovenija-Madžarska;
– transnacionalno: območje Alp; Srednja Evropa; Mediteran; Podonavje; Jadransko-jonski program (ADRION).

Medregionalno sodelovanje

Namen medregionalnega sodelovanja je prek izmenjave izkušenj, študij, zbiranja podatkov in drugih ukrepov okrepiti učinkovitost izvajanja kohezijske politike in Evropskega teritorialnega sodelovanja. V programskem obdobju 2014–2020 Slovenija sodeluje v štirih medregionalnih programih:

– INTERACT III je pravzaprav vozlišče (hub) za izmenjavo informacij in dobrih praks v okviru programov za spodbujanje regionalnega sodelovanja v EU in zunaj njenih meja. Do sredstev so upravičeni le informacijske pisarne in organi upravljanja programa. Več
– INTERREG EUROPE regionalnim in lokalnim oblastem po vsej Evropi nudi sredstva za sodelovanje v okviru štirih glavnih kategorij: (1) raziskave in inovacije, (2) konkurenčnost MSP, (3) gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika ter (4) okolje in učinkovitost rabe virov. Več
– URBACT III pomaga mestom pri razvoju pragmatičnih rešitev, ki so nove in trajnostne ter vključujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost. Mestom omogoča izmenjavo dobrih praks in izkušenj z vsemi strokovnjaki, ki so vključeni v urbane politike v Evropi. Več
– ESPON 2020 spodbuja sodelovanje med oblikovalci politik na vseh ravneh z namenom prenosa znanja in učenja o kohezijski politiki EU oziroma drugih sektorskih politikah EU, nacionalnih in regionalnih razvojnih politikah. Več

Čezmejno sodelovanje Slovenija in Italija / Avstrija / Hrvaška / Madžarska

Evropsko čezmejno sodelovanje zagotavlja okvir za reševanje skupnih izzivov na obmejnih območjih, izvajanju skupnih ukrepov in izmenjav politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji. Namen čezmejnih programov sodelovanja je spodbujati skupen pristop reševanja skupnih težav/izzivov z namenom zmanjševanja regionalnih, gospodarskih in socialnih razlik.

Slovenija je oblikovala čezmejne programe sodelovanja med:
– Slovenijo in Italijo,
– Slovenijo in Avstrijo,
– Slovenijo in Hrvaško,
– Slovenijo in Madžarsko.

Več na EU-skladi.

Transnacionalno sodelovanje

Namen transnacionalnega sodelovanja je priprava skupnih razvojnih rešitev upravičencev s ciljem izboljšati razvojne politike in strategije za dosego javnega ali splošnega interesa. Poudarek sodelovanja je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem.

Sodelovanja se spodbuja v okviru štirih tematskih področij (1) okolje, naravni in kulturni viri ter upravljanje s tveganji; (2) razvoj podpornega okolja za inovacije; (3) transport in energija; (4) upravljanje v povezavi z makroregionalnimi strategijami.

Slovenija lahko sodeluje v naslednjih transnacionalnih programih:
– Območje Alp (Interreg Alpine Space) za sodelovanje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi akterji v 7 alpskih državah na različni institucionalni ravni, tj. akademski, uprava, gospodarstvo, oblikovalci politik. Več
– Srednja Evropa (Interreg Central Europe) za sodelovanje med 9 srednjeevropskimi državami s ciljem poiskati rešitve za regionalne izzive na področju inovacij, nizkoogljičnega gospodarstva, okolja, kulture in prometa. Več
– Mediteran (Interreg MED) za sodelovanje 13 držav na območju Sredozemlja s ciljem spodbujanja trajnostne rasti v Sredozemlju in to prek inovativnih konceptov, praks, razumne rabe virov in podpiranja socialnega vključevanja. Več
– Podonavje (Danube Transnational Programme, DTP) za sodelovanje 14 držav v okviru glavnih prioritet programa, in sicer (1) inovativnost in socialna odgovornost, (2) okoljska ter kulturna odgovornost, (3) boljša povezanost in energetska učinkovitost, (4) dobro upravljanje. Več
– Jadransko-jonski program (ADRION) za sodelovanje 8 držav s ciljem sodelovanja v okviru tematskih področij (1) inovativna in pametna regija, (2) trajnostna regija (npr. varovanje kulturnih dobrin), (3) povezana regija ter (4) uveljavljanje EU strategije v Jadransko-Jonski regiji. Več

Kaj je Kohezijska politika EU?

Kohezijska politika je namenjena vsem regijam in mestom v EU, še posebej manj razvitim, s ciljem zmanjšanja gospodarskega, socialnega in teritorialnega neskladja v EU. Dopolnjuje druge politike EU na področju izobraževanja, zaposlovanja, energije, okolja, enotnega trga ter raziskav in inovacij. Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. Kohezijska politika se izvaja v okviru treh glavnih skladov, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada. Več na CED Slovenija.

Kam po več informacij?

  • Spletišče eu-skladi.si (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) z informacijami o kohezijski politiki, finančnih sredstvih, razpisih, primerih dobre prakse, logotipih, publikacijah, zakonodaji in opremljena z vsemi nujnimi kontakti v zvezi z upravljanjem sredstev kohezijske politike v Sloveniji.
  • Europe Direct je mreža informacijskih in dokumentacijskih centrov o EU v vseh državah članicah in je hkrati tudi osrednji informacijski servis.
  • Ministrstvo za okolje in prostor RS (za programa URBACT III in ESPON 2020)
  • urbact.si je slovenska točka obveščanja programa URBACT, ko jo ureja Inštitut za politike prostora – IPoP.
  • Več o kohezijski politiki EU na EK

Pravna podlaga

Programi financiranja, vključno s cilji in tematskimi področji, ter organi upravljanja programa so oblikovani in vzpostavljeni na podlagi evropske in slovenske zakonodaje:
– evropska in slovenska zakonodaja >>;
– ključni dokumenti, ki so podlaga za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji >>.