Delovni načrt za kulturo 2008–2010

/
Evropska strategija za kulturo v globaliziranem svetu izpostavlja nove metode sodelovanja med različnimi déležniki, s katerimi želi doseči tri strateške cilje: 1. promocija kulturne raznolikosti in medkulturni dialog, 2. promocija kulture kot katalizatorja ustvarjalnosti in 3. promocija kulture kot enega pomembnih elementov zunanje politike.

PREDNOSTNA PODROČJA SVETA EVROPE 2008–2010

Na podlagi zastavljenih ciljev je Svet EU oblikoval pet prednostnih področij, ki predstavljajo osnovo za delovanje v letih 2008–2010, ko naj bi se strategija dejansko izvajala, in sicer:
1. izboljšanje pogojev za mobilnost umetnikov in drugih strokovnjakov s področja kulture;
2. spodbujanje dostopa do kulture, še posebej skozi promocijo kulturne dediščine, kulturnega turizma, večjezičnosti, digitalizacije, sinergije s področjem izobraževanja (še posebej izobraževanja na področju kulture) in večje mobilnosti umetniških zbirk;
3. razvoj podatkov, statistik in metodologij v kulturnem sektorju in izboljšanje njihovih primerjav (primerjalnih lastnosti);
4. čimbolj izkoristiti potencial kulturnih in ustvarjalnih panog, še zlasti zmogljivosti malih in srednje velikih podjetij;
5. promocija in izvajanje UNESCO-ve konvencije o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja.

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EU V DELOVNIH SKUPINAH

Z namenom, da bi države članice EU do konca leta 2010 doprinesle konkretne rezultate oz. rešitve, so bile vzpostavljene posebne delovne skupine, v katerih z Evropsko komisijo sodelujejo predstavniki ministrstev za kulturo oz. področni strokovnjaki iz držav članic EU. Slovenski predstavniki v delovnih skupinah so:

1. Delovna skupina za mobilnost (prvo srečanje marca 2008): Barbara Koželj, Ministrstvo za kulturo;
2. Delovna skupina za kulturne industrije (prvo srečanje aprila 2008): mag. Brigita Lipovšek, Ministrstvo za kulturo;
3. Delovna skupina za vzpostavljanje sinergije med izobraževanjem in kulturo (prvo srečanje oktobra 2008): Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo in Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za šolstvo in šport;
4. Delovna skupina za muzejske aktivnosti (prvo srečanje septembra 2008): doc. dr. Mateja Kos, Narodni muzej;
5. Delovna skupina za statistike (prvo srečanje julija 2008): mag. Brigita Lipovšek, Ministrstvo za kulturo.

(1) Delovna skupina za mobilnost
Delovna skupina se osredotoča na mobilnost umetnikov in drugih strokovnjakov, ki delujejo v kulturnem sektorju, med drugim na področju uprizoritvenih umetnosti. Delovna skupina bo preučila in pripravila poročila in priporočila (v obliki ocene dobrih praks, predlogov za sodelovanje med državami članicami ali na ravni Evropske komisije ter metodologije za evalvacijo napredka na tem področju) o naslednjih vprašanjih:
– pregled obstoječih praks v posameznih državah članicah, ki bo osnova za pripravo predlogov za izboljšanje zakonskih pogojev in ustreznih upravnih postopkov, povezanih z mobilnostjo;
– priprava predlogov na nacionalnih in na ravni Skupnosti glede vključevanja mobilnosti (znotraj in izven Evrope) v izobraževalne programe za umetnike in strokovnjake s področja kulture;
– zagotavljanje zbiranja in dostopnosti uporabnih informacij o možnostih za mobilnost v Evropi (davki, socialni položaj, pogoji za vstop in bivanje v različnih državah članicah);
– krepitev mehanizmov za spodbujanje mobilnosti na regionalni in nacionalni ravni ter ravni Skupnosti in zagotavljanje njihove komplementarnosti.

(2) Delovna skupina za kulturne industrije
Delovna skupina bo preučila in pripravila poročila in priporočila (v obliki ocene in razširjanja dobrih praks z upoštevanjem novih tehnologij, priprave predlogov za sodelovanje med državami članicami ali na ravni Evropske komisije ter metodologije za evalvacijo napredka na tem področju) o naslednjih vprašanjih:
– pregled nacionalnih strategij in obstoječih nacionalnih ukrepov za vzpostavitev ugodnih razmer za vzpostavitev in razvoj kulturnih in ustvarjalnih panog (npr. dostopnost naložb, dostop majhnih in srednje velikih podjetij do financiranja in bančnih garancij, medsebojno povezovanje, krepitev položaja majhnih in srednje velikih podjetij znotraj konkurenčnih središč, davčni vidiki, spodbujanje izvoza, vprašanja intelektualne lastnine, še posebej v okviru razvoja novih tehnologij);
– strokovno usposabljanje kulturnih delavcev (menedžerske sposobnosti, podjetništvo, znanja o tržni dejavnosti na evropski ravni);
– vpliv kulturnih in ustvarjalnih panog, vključno s kulturnim turizmom, na lokalni in regionalni razvoj;
– učinek ukrepov evropske regionalne politike in in drugih ukrepov ter finančnih instrumentov na izboljšanje usposobljenosti in podjetništva na področju kulturnih in kreativnih panog;
– oblikovanje predlogov za nove načine spodbujanja kulturnih in ustvarjalnih panog na ravni Skupnosti.

(3) Delovna skupina za vzpostavljanje sinergije med izobraževanjem in kulturo
Delovna skupina bo na podlagi rezultatov dela mreže državnih uslužbencev, ki delujejo na področju izobraževanja za kulturni sektor, razpravljala in pripravila poročila in priporočila (v obliki ocene dobrih praks, predlogov za sodelovanje med državami članicami ali na ravni Evropske komisije ter metodologije za ovrednotenje napredka na tem področju) o naslednjih vprašanjih:
– politike za spodbujanje sinergij med kulturo in izobraževanjem, vključno z umetnostjo v izobraževanju, ter priprava projektov, da bi uresničili ključno kompetenco »kulturna zavest in izražanje« (med drugim v skladu s cilji predlaganega evropskega leta ustvarjalnosti in inovacij 2009);
– izmenjava najboljših praks na regionalni, nacionalni in lokalni ravni v okviru aktivnosti in struktur, katerih namen je spodbujanje izobraževanja umetnikov in drugih kulturnih delavcev, tako na formalni ravni (kot del učnega načrta) kot neformalni ravni.

(4) Delovna skupina za muzejske aktivnosti
Delovna skupina bo na podlagi dela šestih šestih skupin, ustanovljenih v okviru akcijskega načrta za uveljavljanje standardov v zvezi z mobilnostjo in izposojo muzejskih zbirk (the Action Plan for the EU Promotion of Museum Collections’ Mobility and Loan Standards), razpravljala in pripravila poročila in priporočila (v obliki ocene dobrih praks, predlogov o pobudah za sodelovanje med državami članicami ali na ravni Evropske komisije ter metodologije za ovrednotenje napredka na tem področju) o naslednjih vprašanjih:
– predlagati mehanizme spodbujanja mobilnosti zbirk, tudi izposoje za daljši čas (npr. zavarovanje, digitalizacija, nezavarovanje, strokovni sestanki, primerjava sistemov za vrednotenje zbirk, vzpostavitev zaupanja);
– preučiti možnosti za odpravo ovir za mobilnost zbirk, ki še vedno obstajajo v nacionalnih pravnih in upravnih ureditvah (npr. zavarovanje, neobstoj imunitete pred zasegom);
– primerjati nacionalnih ali enakovrednih zakonov o muzejih, da se izboljša dostopnost do kulture;
– izmenjava najboljših praks na področju preprečevanja kraj, vračila ukradenih predmetov, trgovanja z zbirkami in preučitev načinov za izboljšanje, vključno z uporabo ustrezne zakonodaje Skupnosti (zlasti Direktive Sveta 93/7/EGS o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice, in Uredbe Sveta (EGS) št. 3911/92 o izvozu predmetov kulturne dediščine) itd.;
– izmenjava najboljših praks spodbujanja dostopnosti muzejev.

(5) Delovna skupina za statistike
Namen delovne skupine je razviti izdelavo statistik na podlagi usklajenega statističnega sistema za kulturo in preučiti možnosti za prilagoditev obstoječih metod, s katerimi bo mogoče zajeti nove potrebe in področja.

Dodatne informacije: Uradni list Evropske unije