Drugi programi financiranja

Priložnost za kulturo so tudi drugi programi Evropske unije, npr. s področja zaposlovanja, izobraževanja, mladine, raziskav in inovacij, ali program Sveta Evrope za avdiovizualno področje. Na tem mestu so objavljene aktualne informacije o drugih programih financiranja, kot priložnost za kulturne in ustvarjalne sektorje, da zagotovijo finančna sredstva za svoje projekte.
CED Slovenija je pripravil izbor nekaterih drugih finančnih instrumentov za projekte kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki so na kratko predstavljeni, skupaj z nadaljnjimi povezavami na spletne strani Evropske komisije/Sveta Evrope in nacionalne kontaktne točke, če so vzpostavljene.

COSME: konkurenčnost podjetij in MSP

Program ukrepov EU za izboljšanje konkurenčnosti podjetij s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih (MSP). Splošna cilja programa sta (a) okrepiti konkurenčnost in trajnostno delovanje podjetij EU, zlasti MSP, in (b) spodbujati kulturo podjetništva ter ustanavljanje in rast MSP.

Cilj delovanja finančnih instrumentov iz programa COSME je lažji dostop MSP do financiranja v fazah ustanavljanja, rasti in prevzema. Finančni instrumenti vključujejo kapitalsko shemo in jamstveno shemo za posojila. Pri dodeljevanju sredstev tem shemam se upošteva povpraševanje finančnih posrednikov.

V kulturi COSME pomeni predvsem priložnost za MSP v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Nacionalna kontaktna točka:
Enterprise Europe Network, mreža v podporo MSP za mednarodno poslovno sodelovanje, inovacije, prenos znanja in tehnologij, sodelovanje v programih EU.

Več informacij
– EK: DG GROW / Finančna sredstva (iskalnik lokalnih bank, ki zagotavljajo finančna sredstva)
EASME, Izvršilna agencija za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
Uredba (EU) št. 1287/2013, z dne 11. 12. 2013 o vzpostavitvi programa

EaSI: zaposlovanje in socialne inovacije

Namen programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI – Programme for Employment and Social Innovation) je prispevati k izvajanju Strategije Evropa 2020. Zagotavlja se finančna podpora za spodbujanja kakovostnega in trajnega zaposlovanja, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

Program je sestavljen iz treh dopolnjujočih se osi:
(a) os Progress za posodobitev zaposlovanja in socialnih politik;
(b) os EURES zaposlitveno mobilnost;
(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo za dostop do in razpoložljivost finančnih sredstev za pravne in fizične osebe.

V kulturi EaSI pomeni predvsem priložnost za MSP v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Nacionalna kontaktna točka:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) za EaSI
Zavod RS za zaposlovanje za EURES

Več informacij
– EK (DG EMPL)
Enterprise Europe Network, mreža v podporo MSP za mednarodno poslovno sodelovanje, inovacije, prenos znanja in tehnologij, sodelovanje v programih EU
Uredba (EU) št. 1296/2013, z dne 11. 12. 2013 o programu EaSI

Erasmus+: izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport

Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sestavljajo ga trije ukrepi: (i) Učna mobilnost posameznikov, (ii) Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks in (iii) Podpora za reformo politik.

Na spodnjih področjih je podpora Erasmus+ namenjena:
Izobraževanje: za mobilnosti posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih), mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.
Mladina: za delovanje mladinskega sektorja in organizacijo učnih mobilnosti za mlade do 30. leta (neformalno izobraževanje in priložnostno učenje), spodbujanje razvoja kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega učenja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni.
Šport: podpora projektom za boj proti prirejenim izidom tekem, nedovoljenim poživilom, nasilju in rasizmu, ter organizaciji velikih evropskih športnih dogodkov množičnih športov.

Nacionalni kontaktni točki:
CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (izobraževanje, usposabljanje in šport)
MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih (mladina)

Več informacij
– EK (DG EAC) / Izvajalska agencija EACEA
Uredba (EU) št. 1288/2013, z dne 11. 12. 2013 o uvedbi programa

EURIMAGES: koprodukcija, distribucija in prikazovanje evropskih kinematografskih del

Program Sveta Evrope (Council of Europe) spodbuja evropsko avdiovizualno industrijo z zagotavljanjem finančne podpore za celovečerne, animacijske in dokumentarne filme, proizvedene v Evropi. Prav tako spodbuja sodelovanje med strokovnjaki, ki delujejo v različnih evropskih državah.
Eurimages sestavljajo tri sheme podpor za kinematografska dela, in sicer za:
– koprodukcijo (co-production),
– distribucijo (distribution),
– predvajanje (exhibition).
Podpora se dodeli v obliki ugodnih posojil (za koprodukcijo) ali subvencij (za distribucijo in predvajanje). Ugodna posojila se odplačujejo na podlagi prihodkov, ustvarjenih v okviru podprtih projektov.

Več informacij
Svet Evrope (EURIMAGES)

EuropeAid: mednarodno sodelovanje in razvoj

Program EU je namenjen zmanjševanju revščine, spodbujanju trajnostnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja ter spodbujanju demokracije, pravne države, dobrega upravljanja in spoštovanja človekovih pravic. Podpora je namenjena projektom in organizacijam oziroma ciljnim državam, ki so vključene v razvojne programe EuropeAid.

Financiranje se razlikuje glede na (i) tematske in (ii) geografske programe. Za kulturne in ustvarjalne sektorje najprimernejši programi so:
– ACP Cultures+
– European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)*
– Global Public Goods and Challenges (GPGC): Human Development
– Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)*

Več informacij
EK (EuropeAid in DG NEAR*) / External Cooperation Infopoint

Evropa za državljane: spodbujanje državljanov pri razvoju EU

Program s financiranjem projektov in dejavnosti, v katerih lahko sodelujejo državljani, poudarja skupno zgodovino in vrednote ter spodbuja občutek, da razvoj EU pripada njenim državljanom.
Program sestavljata dva sklopa:
Sklop 1 Evropski spomin: povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu EU.
Sklop 2Demokratično delovanje in državljanska udeležba: spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni EU. Ukrepi v tem sklopu so: (i) Pobratenje mest, (ii) Mreže mest in (iii) Projekti civilne družbe.
Nacionalna kontaktna točka:
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS

Več informacij
:
EK / Izvajalska agencija EACEA
Uredba št. 390/2014, z dne 14. 4. 2014 o uvedbi programa

Evropski strukturni in investicijski skladi: naložbe sredstev v gospodarstvu

Kohezijska politika je namenjena zmanjšanju gospodarskega, socialnega in teritorialnega neskladja v EU. Dopolnjuje druge politike EU na področju izobraževanja, zaposlovanja, energije, okolja, enotnega trga ter raziskav in inovacij. Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. Slovenija v obdobju 2014–2020 za dosego nacionalnih ciljev razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada.

Kohezijska politika se izvaja v okviru treh glavnih skladov:
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) si prizadeva okrepiti regionalno ekonomsko in socialno kohezijo z vlaganjem v sektorje, ki spodbujajo rast, s čimer se povečuje konkurenčnost in ustvarjajo delovna mesta. ESRR financira tudi projekte čezmejnega sodelovanja.
Evropski socialni sklad (ESS) naložbe usmerja v ljudi, pri čemer se osredotoča na izboljšanje možnosti za zaposlitev in izobraževanje. Cilj tega sklada je tudi pomagati tistim, ki so prikrajšani ter jim grozita revščina in socialna izključenost.
Kohezijski sklad vlaga v zeleno rast in trajnostni razvoj ter izboljšuje povezljivost v državah članicah, katerih BDP je pod 90 % povprečja EU.

Več o kohezijski politiki in kulturi v Sloveniji tukaj, o priložnostih za kulturo v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg) tukaj.

 Nacionalna kontaktna točka:
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK); glej spletišče www.eu-skladi.si.

Več informacij
– EK (DG REGIO)
Europe Direct je mreža informacijskih in dokumentacijskih centrov o EU v vseh državah članicah in je hkrati tudi osrednji informacijski servis
urbact.si je slovenska točka obveščanja programa URBACT, ko jo ureja Inštitut za politike prostora – IPoP
Ministrstvo za kulturo RS, o višini razpoložljivih sredstev in izseku potrjenih projektov

Obzorje 2020: raziskave in inovacije

Program je okvirni finančni instrument za raziskave in inovacije v EU. Krepi evropsko znanstveno in tehnološko bazo in spodbuja koristi za družbo ter boljše izkoriščanje gospodarskega in industrijskega potenciala politik na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja.

Program je sestavljen iz treh stebrov:
(1) znanstvena odličnost;
(2) vodilni položaj v industriji in kompetenčni okvirni programi;
(3) družbeni izzivi, ki nudi možnosti črpanja sredstev tudi za kulturni in ustvarjalni sektor (glej delovne programe tega stebra).

Obzorje 2020 in priložnosti za kulturo na CED Slovenija in EK.

Nacionalna kontaktna točka:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZS)

Več informacij
– EK (DG RTD)/ sredstva Obzorja 2020 za kulturni in ustvarjalni sektor (DG EAC)
Uredba (EU) št. 1291/2013, z dne 11. 12. 2013 o vzpostavitvi programa
– Delovni program – Horizon 2020 Work Programme 2016–2017 (General introduction, General Annexes, Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies)

Če želite nekaj drugega…

Preverite spletne iskalnike virov financiranja. Nekaj jih najdete na spletišču CED Slovenija.