Delovni načrt za Kulturo 2011–2014

/
Svet Evropske unije in predstavniki vlad držav članic, so se 18. in 19. novembra 2010 sestali v Bruslju in predstavili delovni načrt za kulturo za obdobje 2011–2014.

Na podlagi zastavljenih ciljev Evropske strategije za kulturo v globaliziranem svetu je Svet Evrope oblikoval šest prednostnih področij, ki predstavljajo osnovo za delovanje v letih 2011–2014.

Evropska komisija in države članice, ki bodo sodelovale, bodo redno obveščale déležnike o razvoju delovnega načrta, o njegovih rezultatih ter izvajanju priporočil, ki jih predložijo delovne skupine. Prav tako bodo pripravili vmesno poročilo o izvajanju delovnega načrta na podlagi katerega bo morebiti potrebno ta načrt tudi prilagoditi.

Evropska komisija in predsedujoče članice Svetu EU morajo seznaniti države članice o pobudah na drugih področjih, ki bi lahko vplivale na področje kulture.

Povabili so tudi predsedujoči trio, da v svoj delovni program vključijo tudi prioritete delovnega načrta za kulturo.

PREDNOSTNA PODROČJA SVETA EVROPE 2011-2014

A: Kulturna raznolikost, medkulturni dialog ter dostopna in vključujoča kultura
B: Kulturne in ustvarjalne industrije
C: Kompetence in mobilnost
D: Kulturna dediščina, vključno z mobilnostjo umetniških zbirk
E: Kultura in zunanji odnosi
F: Kulturne statistikeSODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EU V DELOVNIH SKUPINAH

Z namenom, da bi države članice EU doprinesle konkretne rezultate oz. rešitve, bodo vzpostavljene posebne delovne skupine, v katerih bodo z Evropsko komisijo sodelovali predstavniki ministrstev za kulturo oz. področni strokovnjaki iz držav članic EU.
Vsaka država članica, ki je zainteresirana za sodelovanje v delovnih skupinah, predlaga strokovnjaka/-e za sodelovanje v delovnih skupinah na naslednjih področjih.

A: Kulturna raznolikost, medkulturni dialog ter dostopna in vključujoča kultura

1. Vloga javnih umetniških in kulturnih institucij pri promociji boljšega dostopa do kulture in aktivnega udejstvovanja v kulturi, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga
Predstavniki delovne skupine, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki iz držav članic, bodo opredelili politike in dobre prakse na teh področjih ter na podlagi zaključkov pripravili priporočila za javne umetniške in kulturne institucije.
Delovna skupina za to področje bo vzpostavljena v začetku leta 2011.

2. Razvoj ključne kompetence »Kulturna zavest in izražanje« (2013–2014)
Predstavniki delovne skupine bodo opredelili dobre prakse, ki naj bi jih uporabljali pri razvoju te kompetence in njenem vključevanju v izobraževalne politike, na podlagi katerega bodo strokovnjaki pripravili poročila za pristojne organe na področju kulture in izobraževanja na nacionalni in evropski ravni.

Komisija je na tem prioritetnem področju odgovorna za:
– Spodbujanje mest, ki si prizadevajo za vključevanje na področju kulture: Komisija bo opredelila dobre prakse in instrumente za spodbujanje teh mest na podlagi rezultatov projektov o obvladovanju raznolikosti v mestih, ki jih szbvencionila EU. Delovni načrt vključuje opredelitev dobrih praks na tem področju.

– Spodbujanje večjezičnosti: Študija o potencialu podnaslavljanja za spodbujanje učenja tujih jezikov. Končno poročilo bo predvidoma javno dostopno v drugi četrtini leta 2011.

Več: Work Plan 2011–2014


B: Kulturne in ustvarjalne industrije (KUI)

1. Strateška uporaba podpornih programov EU, vključno s Strukturnimi skladi, da bi spodbudili kulturni potencial za lokalni in regionalni razvoj ter vplive KUI na širše gospodarstvo.
Delovna skupina bo opredelila, primerjala in oblikovala modele dobrih praks na tem področju. Ta raziskava bo namenjena upravnim organom in operaterjem v kulturnem sektorju vključno s KUI. Na podlagi tega bo pripravljen priročnik politik (Policy handbook).
Delovna skupina za to področje bo vzpostavljena v začetku leta 2011.

2. Izvoz KUI in podporne strategije za internacionalizacijo (2012–2013)
Strokovnjaki bodo pridobili znanja o dobrih praksah na tem področju ter na koncu izdelali priročnik.

3. Dobre prakse na področju finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v kulturnem in kreativnem sektorju (2013–2014)
Delovna skupina bo pripravila priročnik s študijami primerov, ki bo namenjen finančnim podpornikom KUI ter porabnikom teh sredstev in bo temeljil na analizi obstoječih mehanizmov financiranja in fiskalnih ukrepov predstavljenih v dveh študijah Evropske komisije.

Komisija bo na tem delovnem področju odgovorna za:
– nadgradnjo Zelene knjige o izkoriščanju potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij
– ustanovitev Evropske zveze za ustvarjalne dejavnosti
– spodbujanje kulturnega turizma kot nosilca trajnostnega družbenega in ekonomskega razvoja

Več: Work Plan 2011–2014


C: Kompetence in mobilnost

1. Programi za podporo mobilnosti
Strokovnjaki bodo pregledali in ocenili programe za podporo mobilnosti, da bi ugotovili, s kakšnimi ovirami in težavami se soočajo predvsem manjši kulturni operaterji ter mladi umetniki in kulturni delavci. Te ocene bodo delali na osnovi raziskave narejene v l. 2008, Mobility Matters (http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc1795_en.htm). Delovna skupina bo prav tako identificirala dobre prakse, kako premagati te ovire.
Delovna skupina za to področje bo vzpostavljena v začetku leta 2011.

2. Spodbujanje t.i. »ustvarjalnih partnerstev« (2012–2013)
Strokovnjaki bodo opredelili in oblikovali modele posameznih vrst uspešnih partnerstev in praks vključno z njihovimi pozitivnimi učinki ter pripravili priročnik.

3. Umetniške rezidence (2013–2014)
Strokovnjaki bodo opredelili kazalce uspeha pri pripravi, izvedbi in rezultatih umetniških rezidenc s specifičnim ciljem izgradnje kakovosti ter zmanjšanje neenakosti med tovrstnim bivanjem doma in v tujini.

Komisija bo na tem prioritetnem področju odgovorna za:
– opredelitev in razvoj kompetenc s pomočjo svêtov v kulturnem sektorju
– spodbujanje medijske pismenosti
– nadaljnje oblikovanje predlogov za standarde obveščanja na področju mobilnosti
– analize administrativnih praks na področju mobilnosti umetnikov (vključno s politikami viz, davkov socialne varnosti)

Več: Work Plan 2011–2014


D: Kulturna dediščina, vključno z mobilnostjo zbirk

Raziskati možnosti za poenostavitev postopkov posojanja in izposojanja umetniških zbirk

Strokovnjaki bodo opredelili dobre prakse o relevantnih problemih na tem področju v luči mobilnosti zbirk. Delovna skupina za to področje bo vzpostavljena v začetku leta 2011.
Na podlagi identificiranega, bodo vzpostavili orodje za določanje odškodnin, ter priročnik s primeri dobrih praks namenjen nacionalnim avtoritetam na drugih relevantnih področjih.

Države članice skupaj s Komisijo bodo odgovorne za:
– spremljanje digitalizacije kulturne dediščine vključno s filmsko dediščino
– implementacijo Znaka evropske kulturne dediščine
– preprečevanje in boj proti nedovoljenemu trgovanju z umetniškimi deli/izdelki
– analize sistemov vrednotenja umetniških del

Več: Work Plan 2011–2014


E: Kultura in zunanja politika

Države članice skupaj s Komisijo bodo odgovorne za:
– oblikovanje strateškega pristopa in razvoj sodelovanja
– razvoj orodij za izmenjavo informacij
– promocijo ratifikacije in implementacije UNESCOve konvencije o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja
– spodbujanje odnosov na področju kulture s tretjimi državami

Več: Work Plan 2011–2014


F: Kulturne statistike

Države članice skupaj s Komisijo bodo odgovorne za:
– izboljšanje metodologij na tem področju (od 2012 dalje)
– izboljšanje dostopa do informacij o kulturnih statistikah (ideja publikacije v 2011)
– izboljšanje statistik o mobilnosti (2012–2013)

Več: Work Plan 2011–2014


Objavljeno: 17. januar 2011