Evropske mreže 2014

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2014 
Oznaka
EAC/S18/2013 
Rok
sreda, 19. marec 2014 rezultati

Rezultati za rok 19. marec 2014

Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) iz Bruslja je 20. avgusta 2014 objavila rezultate razpisa (EAC/S18/2013): Evropske mreže. Kljub izredno hudi konkurenci je med izbranimi mrežami tudi NETA – Nova Evropska Teatrska Akcija s sedežem v Sloveniji. Čestitamo!
Več informacij: Rezultati za Evropske mreže 2014.

Namen podpore

Splošni pogoji razpisov v okviru podprograma Kultura (tukaj)


Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu za evropske mreže
Ukrep podpira dejavnosti evropskih mrež na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, katerih cilj je okrepitev zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno in mednarodno delovanje ter prilagoditev na spremembe z namenom doseganja splošnih ciljev programa Ustvarjalna Evropa.

Namen podpore je strukturirani učinek na akterje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, zato bo podprto omejeno število mrež s široko pokritostjo v uravnoteženem naboru sektorjev.
Prednostne naloge programa, povezane z okrepitvijo zmogljivosti sektorja za nadnacionalno delovanje:
– podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim akterjem zagotavljajo spretnosti, kompetence in znanja, ki prispevajo h krepitvi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno s spodbujanjem prilagajanja digitalnim tehnologijam, preizkušanjem inovativnih pristopov za razvoj občinstva ter preizkušanjem novih poslovnih modelov in modelov upravljanja;
– podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim akterjem omogočajo sodelovanje na mednarodni ravni ter mednarodno uveljavljanje njihovih poklicnih poti in dejavnosti v Uniji in zunaj nje (na podlagi dolgoročnih strategij);
– zagotavljati podporo za krepitev evropskih kulturnih in ustvarjalnih organizacij ter mednarodnega mreženja, da se olajša dostop do poklicnih priložnosti.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni vložniki so evropske mreže (glej pod Upravičeni vložniki)Upravičene so evropske mreže:
– ki so večinoma sestavljene iz neavdiovizualnih sektorjev, vendar vključujejo člane iz avdiovizualnega sektorja. Glej podprogram MEDIA za podporo mrežam, ki pokrivajo izključno avdiovizualne panoge in/ali dejavnosti;
– sestavljene iz vsaj 15 organizacij članic (ne fizičnih oseb) z uradnim sedežem v vsaj 10 različnih državah, ki sodelujejo v programu. Vsaj 5 organizacij članic mora imeti uradni sedež v 5 različnih državah iz upravičenih držav (glej tukaj);
– imajo vsaj 2 leti pravno osebnost. V primeru nedavno ustanovljene mreže, ki je rezultat konzorcija ali združitve obstoječih mrež, bo to merilo ocenjeno za vsako posamezno mrežo, ki je del novooblikovanega subjekta.

Upravičeni projekti / aktivnosti

Upravičeni projekti:
– vloga za okvirni sporazum o partnerstvu mora vsebovati akcijski načrt, ki pokriva celotno trajanje sporazuma;
– projekti, zajeti v okvirni sporazum o partnerstvu, morajo vsebovati tudi popoln opis dejavnosti, ki bodo izvedene v prvem letu. Za naslednji dve leti bodo vložniki, izbrani na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu, povabljeni, da predložijo popoln opis dejavnosti za posamezno leto.Upravičene dejavnosti: glej pod Upravičene dejavnosti

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (30): S tem merilom se ocenjuje, kako bodo dejavnosti mreže prispevale h krepitvi profesionalizacije sektorja in zmogljivosti za nadnacionalno delovanje, k spodbujanju nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del in mobilnosti umetnikov ter k izboljšanju dostopa do kulturnih in ustvarjalnih del.Kakovost vsebine in dejavnosti (25): S tem merilom se ocenjuje, kako bo projekt izveden v praksi (kakovost dejavnosti in rezultatov, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekte, in organizacija izvajanja dela).Komuniciranje in razširjanje (15): S tem merilom se ocenjuje pristop mreže h komuniciranju dejavnosti in rezultatov ter delitvi znanja in izkušenj znotraj sektorja in prek meja. Cilj je čim bolj povečati vpliv rezultatov projekta na način, da se dajo na čim širšo razpolago na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, tako da dosežejo tudi tiste, ki niso neposredno udeleženi v projektu, in zagotovijo vpliv tudi po izteku življenjske dobe projekta.Kakovost evropske mreže (30): S tem merilom se ocenjuje pokritost mreže in način, kako bo zagotovila možnost podpiranja teh dejavnosti ter razširjanja njihovih rezultatov zunaj članov mreže.

Vrsta in obseg podpore

Posebna letna nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu, ne smejo presegati 250.000 EUR. Zahtevana nepovratna sredstva ne smejo presegati 80 % letnega upravičenega proračuna.
Več: Smernice razpisa za evropske mreže (EACEA).