Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

Program
Sofinanciranje MOL 
Leto
2019 
Oznaka
 
Rok
ponedeljek, 30. september 2019 zaprt

Namen razpisa

Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v letu 2019 sofinanciral projekte upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, in pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2019. Projekti, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, v letu 2019 niso predmet tega poziva.

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 21/18) in ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti ter imajo sedež na območju MOL.

Upravičeni prijavitelji

Upravičen prijavitelj je nevladna organizacija, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter ima sedež na območju MOL, katere projekt (v vlogi vodje ali partnerja) je bil v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, pod pogojem, da aktivnosti v okviru izbranega projekta potekajo tudi v letu 2019 oziroma se ne končajo pred 31. decembrom 2019.

Merila izbora

Na poziv se lahko prijavijo upravičeni prijavitelji, ki so bili izbrani v okviru razpisnih postopkov Izvajalske agencije EACEA in ki izpolnjujejo kriterije kot jih določa omenjeni poziv MOL. Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih prijaviteljev bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno s kriteriji poziva MOL.

Vrsta in obseg podpore

Višina sofinanciranja se določi na naslednji način:
– do 20 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta, vendar največ 4.500 EUR za evropske mreže in platforme oziroma 3.500 EUR za projekte sodelovanja večjega obsega in 2.500 EUR za projekte sodelovanja manjšega obsega,
– do 15 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu, vendar največ 3.000 EUR za evropske mreže in platforme oziroma 2.500 EUR za projekte sodelovanja večjega obsega in 2.000 EUR za projekte sodelovanja manjšega obsega.

Višina sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta oziroma partner v projektu, se ugotavlja na podlagi obveznih prilog k prijavnemu obrazcu. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni poziv v letu 2019 znaša 15.000 EUR.

Rok za prijavo in časovnica

Javni poziv je odprt od 30. avgusta 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. septembra 2019.

Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletne strani Mestne občine Ljubljana, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 30. septembra 2019, do 24.00 ure. Vloga mora biti poslana kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – EU PROJEKTI«.

Svetovanje

Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je MOL oz. zanjo pristojni uslužbenec g. Davor Buinjac, tel.: 01 306 48 40, e-pošta: davor.buinjac@ljubljana.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan od. 14. do 16. ure.