Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2007 
Oznaka
EACEA/25/07 
Rok
torek, 1. april 2008 zaprt

1. Cilji in opis programa
2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Merila o izpolnjevanju pogojev
4. Merila vrednotenja
5. Rok za oddajo vlog
6. Dodatne informacije
7. Slovenski prevod specifikacij
1. Cilji in opis programa


Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega), ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov ter medkulturni dialog.
Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva


Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodeliti podporo Skupnosti za prevode leposlovnih del (Literary Translation, Sklop 1.2.2).


Prevodni projekti vključujejo vsaj eno (1) in največ deset (10) del za prevajanje, ki so napisana v evropskih jezikih (članic Programa, tudi v stari grščini ali latinščini) s področja leposlovja. Prevodni projekt traja največ 18 mesecev.
Finančna podpora EU znaša najmanj 2.000 in največ 60.000 evrov oz. 50 % vseh stroškov izdaje, in sicer izključno za kritje prevajalskih honorarjev.


Predvidoma bo podprtih 45 predloženih prevodnih projektov v skupni višini 1,7 milijona evrov. Objavljena sta dva (2) roka za oddajo predlogov.3. Merila o izpolnjevanju pogojev


Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne založniške hiše ali skupine založnikov, ki imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:


– države članice EU,
– države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
– države kandidatke (Hrvaška in Turčija).4. Merila vrednotenja


Podpora bo dodeljena, poleg presoje upravičenosti projekta, meril izbora in izključitve, tudi na podlagi meril vrednotenja projekta:


1. evropska dodana vrednost projekta
2. upoštevanje posebnih ciljev Programa Kultura
3. kvaliteta aktivnosti projekta
4. pričakovani cilji projekta
5. promocija projekta / Programa Kultura5. Rok za oddajo vlog


V okviru razpisa EACEA/25/07 sta predvidena dva (2) roka za oddajo vlog:
1. oktober 2007 (prvi rok za oddajo vlog)
1. april 2008 (drugi rok za oddajo vlog)6. Dodatne informacije


Besedilo razpisa je na voljo v Uradnem listu Evropske unije, UL EU 2007/C 184/06 (angl./slo.), dodatne informacije in razpisna dokumentacija pa so na voljo na spletnih straneh Izvršne agencije za izobraževanje, AV in kulturo.7. Slovenski prevod specifikacij


POMEMBNO OPOZORILO: Slovenski (neuradni) prevod specifikacij razpisa EACEA ŠT. 25/2007 je pripravila Kulturna stična točka v Sloveniji. S slovenskim prevodom, ki temelji na originalu v angleškem jeziku, si lahko pomagate pri pripravi projektne prijave, vendar je nujno, da natančno preberete tudi eno od treh (angl., fr., nem.) uradnih jezikovnih različic specifikacij.