Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim 2008

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2008 
Oznaka
EACEA/23/07 
Rok
sreda, 31. oktober 2007 zaprt

1. Cilji in opis programa
2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Merila o izpolnjevanju pogojev
4. Merila vrednotenja
5. Rok za oddajo vlog
6. Dodatne informacije
7. Slovenski prevod specifikacij 

 

1. Cilji in opis programa

 

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega), ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov ter medkulturni dialog.
Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.


 

 

2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva

 

Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodeliti podporo Skupnosti dejavnostim sektorske ali večsektorske narave iz vseh kulturnih in umetniških področij (z izjemo avdiovizualnega), tj. za projekte večletnega sodelovanja (Sklop 1.1) in ukrepe sodelovanja (Sklop 1.2.1).

 

Sklop 1.1: projekti večletnega sodelovanja (»večji projekti«) vključujejo večletne kulturne aktivnosti z namenom doseganja trajnega in strukturiranega sodelovanja med kulturnimi izvajalci. Pri projektu, ki traja najmanj 3 in največ 5 let, mora sodelovati najmanj 6 kulturnih izvajalcev (vodja projekta in 5 soorganizatorjev) iz 6 različnih držav članic Programa.
Finančna podpora EU znaša največ 50 % vrednosti projekta oz. najmanj 200.000 in največ 500.000 evrov na leto. Predvidoma bo podprtih 12 predloženih projektov večletnega sodelovanja v skupni višini 17,5 milijona evrov.

 

Sklop 1.2.1: ukrepi sodelovanja (»manjši« projekti) spodbujajo dologoročno sodelovanje med kulturnimi izvajalci in trajajo največ 24 mesecev. Vključujejo najmanj 3 kulturne izvajalce (vodja projekta in 2 soorganizatorja) iz 3 različnih držav članic Programa.
Finančna podpora EU znaša največ 50 % vrednosti projekta oz. najmanj 50.000 in največ 200.000 evrov. Predvidoma bo podprtih 80 predloženih projektov ukrepov sodelovanja v skupni višini 10 milijonov evrov.


 

 

3. Merila o izpolnjevanju pogojev

 

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z izjemo avdiovizualnega), in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 

– države članice EU,
– države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
– države kandidatke (Hrvaška in Turčija).


 

 

4. Merila vrednotenja

 

Podpora bo dodeljena, poleg presoje upravičenosti projekta, meril izbora in izključitve, tudi na podlagi meril vrednotenja projekta:

 

1. evropska dodana vrednost projekta
2. upoštevanje posebnih ciljev Programa Kultura
3. kvaliteta aktivnosti projekta
4. kakovost partnerskega sodelovanja
5. pričakovani cilji projekta
6. promocija projekta / Programa Kultura
7. trajnost sodelovanja


 

 

5. Rok za oddajo vlog

 

Vloge morajo biti poslane najkasneje do 31. oktobra 2007.


 

 

6. Dodatne informacije

 

Besedilo razpisa je na voljo v Uradnem listu Evropske unije, UL EU 2007/C 184/04 (angl.), dodatne informacije in razpisna dokumentacija pa so na voljo na spletnih straneh Izvršne agencije za izobraževanje, AV in kulturo.


 

 

7. Slovenski prevod specifikacij

 

POMEMBNO OPOZORILO: Slovenski (neuradni) prevod specifikacij razpisa EACEA ŠT. 23/2007 je pripravila Kulturna stična točka v Sloveniji. S slovenskim prevodom, ki temelji na originalu v angleškem jeziku, si lahko pomagate pri pripravi projektne prijave, vendar je nujno, da natančno preberete tudi eno od treh (angl., fr., nem.) uradnih jezikovnih različic specifikacij.