Sklop 1.3: Kulturno sodelovanje s tretjimi državami – Indija in Kitajska

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2007 
Oznaka
EACEA/21/07 
Rok
ponedeljek, 15. oktober 2007 zaprt

1. Cilji in opis programa
2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Merila o izpolnjevanju pogojev
4. Merila vrednotenja
5. Rok za oddajo vlog
6. Dodatne informacije1. Cilji in opis programa

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega). Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.
Program v skladu s posameznimi merili razpisa sofinancira tudi projekte v državah, ki ne sodelujejo v Programu (t.i. tretje države).


2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva

Namen razpisa za zbiranje predlogov je podpreti dvoletne (2007–2009) projekte kulturnega sodelovanja, osredotočene na dve azijski državi, Indijo in Kitajsko.

Projekti kulturnega sodelovanja s/v tretjih državah morajo vključevati najmanj tri (3) kulturne izvajalce iz treh (3) različnih držav članic Programa ter partnerja iz tretje države, Indije ali Kitajske.

Projekt s/v tretjo državo, v okviru katerega mora biti najmanj 50 % aktivnosti projekta izvedenih v tretji državi, Indiji ali Kitajski, lahko traja največ 24 mesecev.

Finančna podpora EU znaša največ 180.000 evrov oz. 50 % vrednosti skupnih stroškov projekta. Predvidoma bo podprtih 10 projektov (5 projektov za sodelovanje z Indijo in 5 projektov za sodelovanje s Kitajsko) v skupni višini 1,8 milijona evrov.


3. Merila o izpolnjevanju pogojev

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih, imajo najmanj dve (2) leti izkušenj na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja, še posebaj z Indijo in Kitajsko, in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

– države članice EU,
– države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
– države kandidatke (Hrvaška in Turčija).


4. Merila vrednotenja

Podpora bo dodeljena, poleg presoje upravičenosti projekta, meril izbora in izključitve, tudi na podlagi meril vrednotenja projekta:
1. evropska dodana vrednost projekta
2. dimenzija mednarodnega sodelovanja
3. kakovost partnerskega sodelovanja
4. inovativnost in kreativnost projekta
5. trajnost aktivnosti
6. vidnost projekta (promocija rezultatov projekta)


5. Rok za oddajo vlog

Vloge morajo biti poslane najkasneje do 15. oktobra 2007*.
Op. Izvršna agencija (EACEA) je v petek, 14. septembra podaljšala rok za oddajo projektov.


6. Dodatne informacije

Besedilo razpisa je na voljo v Uradnem listu Evropske unije, UL EU 2007/C 180/09 (angl./slo.), dodatne informacije in razpisna dokumentacija pa so na voljo na spletnih straneh Izvršne agencije za izobraževanje, AV in kulturo.