Sklop 1.3.6: Podpora evropskim kulturnim festivalom

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2010 
Oznaka
 
Rok
ponedeljek, 15. november 2010 zaprt


1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa za sklop 1.3.6
3. Upravičeni kandidati in države
4. Merila vrednotenja
5. Rok za oddajo vlog
6. Koristni nasveti in dodatne informacijeNOV OBRAZEC ZA PRORAČUN!!!1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega). Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.
Program ima tri posebne cilje:
– spodbujanje nadnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture,
– podpiranje nadnacionalnega kroženja kulturnih in umetniških del ter izdelkov,
– spodbujanje medkulturnega dialoga.
Program v skladu s posameznimi merili razpisa sofinancira tudi projekte v državah, ki ne sodelujejo v Programu (t. i. tretje države).


2. Predmet razpisa

Namen sklopa je podpreti evropske kulturne festivale z namenom:

1. spodbujanja izmenjave izkušenj med evropskimi strokovnjaki s področja kulture
2. kroženja evropskih kulturnih del
3. spodbujanja medkulturnega dialoga

Organizacije se lahko odločijo, da vložijo vlogo bodisi za:

a) podporo za eno ponovitev festivala

b) podporo za tri ponovitve festivala – partnerstvo (za tri leta, 2011–2013)
Organizacije, ki želijo vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z Izvajalsko agencijo, so pozvane k predložitvi vloge za partnerstvo. V partnerstvu je razmerje z Izvajalsko agencijo določeno za tri leta (2011–2013), kar organizaciji omogoča, da dosega svoje dolgoročne cilje.

Predvidena proračunska sredstva za leto 2011 znašajo 2.500.000,00 eur. Največja podpora EU znaša do 100.000 eur oz. 60% vseh upravičenih stroškov.

Podpora v okviru tega sklopa se dodeli po postopku osredotočenega upravljanja. V skladu s tem postopkom so upravičeni samo stroški v zvezi z evropsko razsežnostjo akcije.

DODATNA POJASNILA GLEDE OBDOBJA UPRAVIČENOSTI (objavljena 21. 9. 2010 s strani Izvajalske agencije) 

a) ena ponovitev festivala

Obdobje upravičenosti stroškov festivala se začne med  1. majem leta n + 1 in 30. aprilom leta n + 2 in lahko traja naveč 12 mesecev. Vsi stroški, ki so nastali pred 1. majem leta n + 1 so neupravičeni, v tem obdobju se morajo izvesti tudi festivalske aktivnosti.

b) podpora za tri ponovitve festivala

Datum začetka obdobja upravičenosti za večletni projekt je treba določiti v skladu z naslednjimi pravili:

– prva izvedba festivala: datum začetka obdobja upravičenosti je treba določiti med 1. majem 2011 in 30. aprilom 2012
– druga izvedba festivala: datum začetka obdobja upravičenosti je treba določiti med 1. majem 2012 in 30. aprilom 2013
– tretja izvedba festivala: datum začetka obdobja upravičenosti je treba določiti med 1. majem 2013 in 30. aprilom 2014

Vendar pa je obodbje upravičenosti ene izvedbe festivala omejeno na največ 12 mesecev.

Več informacij na voljo v prilogi >>>


3. Upravičeni kandidati in države

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije s področja kulture in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU,
 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
 • države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija),
 • Srbija in Črna Gora.
 • Upravičeni so samo festivali, ki so imeli na datum, na katerega je vloga oddana, že vsaj pet ponovitev.
  Spored za prejšnje leto in okvirni spored za leto, za katero se prosi za podporo, mora vključevati dela iz vsaj sedmih držav, ki sodelujejo v programu. Ta vključenost se preveri na podlagi uradnega kataloga za prejšnje leto, ki ga je treba predložiti skupaj s prijavnim obrazcem in okvirnim sporedom za leto, za katero se prosi za podporo.


  4. Merila vrednotenja

  Podpora bo dodeljena ne le na podlagi meril upravičenosti ter meril za izključitev in izbor, ampak se bo presojala tudi na podlagi naslednjih meril vrednotenja (tj. meril za dodelitev podpore):

  evropska dodana vrednost in evropska razsežnost predlaganih dejavnosti (0-25 točk)
  kakovost in inovativnost programa festivala (0-25 točk)
  vpliv na občinstvo (0-25 točk)
  — udeleženost evropskih strokovnjakov in kakovost predvidenih izmenjav med njimi (0-25 točk)


  5. Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

  Vloge morajo biti poslane najkasneje do 15. novembra 2010.

  Naslov za oddajo prijavnice:
  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  Culture Programme (2007–2013)
  Strand 1.3.6. Festivals
  Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/64)
  B – 1140 Brussels Belgium


  6. Koristni nasveti in dodatne informacije

  1. Preden se lotite izpolnjevanja prijavnice natančno preberite Vodnik po programu Kultura, ki vsebuje koristne informacije, povezane z vsebino vaše prijave.

  2. Preden oddate prijavo preverite ali prijavnica vključuje vse zahtevane priloge.

  3. V kolikor potrebujete pomoč nam pišite (ccpinfo@scca-ljubljana.si) oz. nas pokličite vsak dan med 10.00 in 13.00 uro (01 431 83 85).

  Vodnik po programu Kultura in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA).

  OPOZORILO: 5. novembra 2010 je EACEA na svoji spletni strani objavil nov obrazec za proračun. tisti, ki ste obrazec pred tem datumom že izpolnjevali, preverite ali je pravi.

  Razpis za zbiranje predlogov 2010 – Program Kultura (2007–2013): UL 2010/C 204/04.