Razvoj projektov – samostojni projekti 2003-2013

Program
MEDIA Plus (2001-2006) 
Leto
2005 - 2013 
Oznaka
EACEA 31/2012 
Rok
petek, 23. november 2012 zaprt
petek, 12. april 2013 zaprt

Kdo se lahko prijavi?

Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 12 mesecev.

“Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška), in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav.

“Neodvisne” pomeni, da so neodvisne od izdajateljev televizijskega programa, tj. največ 25 % kapitala produkcijske hiše je v lasti enega izdajatelja televizijskega programa (50 % kadar je vpletenih več izdajateljev televizijskega programa) ali kadar se v triletnem obdobju manj kot 90 % prihodkov produkcijske hiše ustvari s prodajo enemu izdajatelju televizijskega programa.

Produkcijske družbe pomeni družbe, katerih glavna dejavnost je produkcija avdiovizualnih del in so registrirane vsaj 12 mesecev. Do sredstev niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe.

ZAHTEVANI DOSEŽKI

Produkcijske družbe, ki predložijo vlogo, morajo imeti večinske pravice nad projektom.

Produkcijske družbe morajo dokazati, da so producirale in distribuirale prejšnje projekte v obdobju med 1. 1. 2010 in datumom predložitve vloge.

Distribucija pomeni vse načine komercialnega razširjanja dela: prikazovanje v kinematografih, TV, DVD in distribucija prek svetovnega spleta. Upoštevajo se tudi ponovitve. Prikazovanje v muzejih, v kulturnih združenjih in podobnih inštitucijah ter brezplačna spletna distribucija in prikazovanje na festivalih (razen v primeru prikazovanja dveh kratkih animiranih filmov) se ne šteje za upravičeno distribucijo.

Kot dokaz o distribuciji šteje datum distribucijske pogodbe ali katerikoli drugi dokument, na osnovi katerega lahko sklepamo o distribuciji (poročilo o prodaji, potrdilo o radiodifuziji, poročilo o prodanih vstopnicah, televizijski ali kinematografski program).

Posamezni dosežki

Ȍe družba zaradi pomanjkanja dosežkov ni upravičena do sredstev, se lahko uporabijo posamezni dosežki producenta, ki je del družbe, tudi če je prejšnja dela produciral za druge družbe.

Upravičeni projekti

igrani filmi (samostojni in serije), dolgi najmanj 50 minut;ustvarjalni dokumentarni filmi (samostojni in serije), dolgi najmanj 25 minut ;animirani filmi (samostojni in serije), dolgi najmanj 24 minut; dva kratka animirana filma sta upravičena samo v primeru prijave animiranega projekta.Dostop do sredstev programa MEDIA omogočajo dosežki v katerikoli kategoriji projektov. Bodite pozorni na zahtevo glede najkrajšega trajanja.

USTVARJALNI DOKUMENTARNI FILM

Ustvarjalni dokumentarni filmi za svoje izhodišče vzamejo temo iz resničnega življenja, vendar zahtevajo precejšnjo mero ustvarjalnega pisanja in poudarjajo mnenje avtorja in/ali režiserja.

Podpora programa MEDIA ne bo odobrena za nobeno drugo obliko dokumentarnega filma, predvsem ne za poročila, novice, reportaže, programe za poučevanje in izobraževanje, dokumentarce o živalih ter programe kot so “making-of” in “docusoaps”.

EVROPSKE RAZSEŽNOSTI

Vsi projekti morajo vsebovati evropske razsežnosti, torej morajo imeti potencial za doseganje evropskega občinstva in evropskih distribucijskih trgov.

NEUPRAVIȍENI PROJEKTI

Do podpore niso upravičeni posnetki dogodkov, TV igre, pogovorne oddaje, realnostni šovi, izobraževalne in “how-to” oddaje, marketinški projekti za promocijo posameznega podjetja ali inštitucije ter projekti, ki vsebujejo nasilje, rasizem, pornografske elemente ali druge vsebine, ki so v nasprotju z zakonodajo in politiko Evropske unije (promocija alkohola, tobaka, drog, nespoštovanje človekovih pravic, varnosti ljudi, svobode govora itd.).

Merila za dodelitev podpore

Produkcijske družbe lahko vložijo 1 vlogo na tekoči razpis za razvoj projektov (samostojni projekti in financiranje skupin projektov). Družba, ki je v preteklosti pridobila sredstva za razvoj skupine projektov in pogodbene obveznosti iz tega naslova še niso zaključene, se lahko prijavi samo na Razvoj skupine projektov – 2. stopnja (pod pogoji, navedenimi v razpisu za razvoj skupine projektov – 2. stopnja).

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE VLOG

Avtomatski kriterij (skupaj možna 1 točka)*:

Kriterij Št. točk
Projekt produkcijske družbe iz države nizko avdiovizualno produkcijo 1
Skupaj možnih točk 1

*RAZLAGA SPREMEMBE: Razvoj projekta na MEDIA podprti delavnici ali s sredstvi Programa MEDIA predhodno podprti projekt prijavitelja nista več podlaga za avtomatične točke, ker bi šlo za diskriminacijo novih držav članic Programa MEDIA (Bosna in Hercegovina).

Fleksibilni kriterij (skupaj možnih 100 točk):

Strategija projekta Št. točk
Kakovost razvojne strategije 10
Skladnost s finančno konstrukcijo 10
Kakovost finančne strategije 10
Kakovost distribucijske strategije 10
Skupaj možnih točk 40
Vsebina projekta Št. točk
Kakovost projekta 40
Produkcijski potencial 10
Distribucijski potencial 10
Skupaj možnih točk 60

Vrsta in obseg podpore

Podpora programa MEDIA znaša do 50 % proračuna za razvoj samostojnega projekta, ki je predložen skupaj z vlogo. V kolikor projekt posebej poudarja evropsko kulturno raznolikost, potem je upravičen do podpore v višini do 60 % proračuna za razvoj samostojnega projekta. Za usklajevanje sredstev je odgovoren prosilec.

VIŠINA SREDSTEV, ZA KATERE SE LAHKO ZAPROSI

Produkcijska družba lahko zaprosi za znesek med 10.000 in60.000 evri za razvoj igranih filmov in kreativnih dokumentarnih filmov oz. do 80.000 evrov za razvoj celovečernega animiranega filma, namenjenega prikazovanju v kinematografih.

PRORAČUN RAZPISA EACEA 31/2012

Skupni proračun za razvoj projektov (Razvoj samostojnih projektov in Razvoj skupine projektov): 18,25 milijonov evrov.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev.

Upravičeni stroški

UPRAVIČENI RAZVOJNI STROŠKI

pridobitev pravic;

raziskave (vključno z arhivskimi raziskavami);

proces pisanja scenarijev do in vključno s končno verzijo;

snemalne knjige;

iskanje ključne igralske zasedbe in ekipe;

priprava proračuna in urnika produkcije;

priprava finančnega načrta;

iskanje partnerjev, koproducentov in vlagateljev;

načrti za začetno trženje in prodajo (ciljni trgi in kupci, predvideno predvajanje filma, predstavitev na festivalih in trgih, itn.).

produkcija video povzetka (video treatment) ali pilota;

OBDOBJE UPRAVIȍENOSTI STROŠKOV

Za upravičene stroške se upoštevajo stroški, ki so nastali od dneva predložitve vloge in se zaključijo s prvim dnem snemanja oz. najkasneje do 30. 6. 2015 za prvi rok in 30. 11. 2015 za drugi razpisni rok. čŒe ima upravičenec utemeljen razlog in vloži prošnjo pred iztekom roka upravičenih stroškov, se lahko upravičenost stroškov podaljša za nadaljnjih 6 mesecev. Stroški, povezani s pridobitvijo pravic, so upravičeni do 12 mesecev pred datumom predložitve vloge.

Razpis trenutno ni odprt.

Rok za prijavo in časovnica

Prvi dan snemanja odobrenega projekta se ne sme zgoditi pred podpisom pogodbe s Komisijo. Podpis pogodbe za odobrene projekte je predviden junija 2013 za odobrene projekte prvega roka in novembra 2013 za odobrene projekte drugega roka razpisa za razvoj samostojnih projektov.

Po sklenitvi sporazuma Agencija na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:

70 % v 45 dneh po datumu podpisa sporazuma

preostanek po pregledu končnega obračuna razvoja projekta