Razvoj videoiger 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA/24/2018 
Rok
sreda, 27. februar 2019 zaprt

Namen podpore

Podprogram MEDIA med drugim podpira razvoj evropskih avdiovizualnih del, med njimi tudi interaktivnih del, kot so videoigre in večpredstavnostne vsebine, ki imajo razviden potencial za čezmejno kroženje.
Zadevna podpora je namenjena razvoju inovativnih in ustvarjalnih narativnih videoiger, namenjenih komercialni uporabi.

Upravičen prijavitelji

Vsaj 1 leto (pred rokom razpisa) registrirana podjetja iz MEDIA držav, uradno registrirana za produkcijo videoiger, in ki lahko dokažejo nedavno komercialno distribucijo referenčnega projekta.

Referenčni projekt mora ustrezati kriterijem upravičenosti (glej spodaj) in biti komercialno mednarodno distribuiran med 1. januarjem 2016 in dnevom oddaje prijave (oz. pred rokom oddaje 27. feb. 2019).

Podjetje mora imeti v lasti večino pravic za projekt, za katerega je zaprošena podpora.

Praktična preglednica za samoocenjevanje upravičenosti prijave je na voljo v Navodilih za prijavitelje.

Upravičeni projekti

Upravičene so samo dejavnosti, ki so povezane z razvojem narativnih videoiger, ne glede na platformo ali pričakovani način distribucije.

Narativni pristop (pripovedovanje ali prikazovanje zgodbe) mora potekati skozi celotno igro in ne le na njenem začetku ali koncu. Videoigra mora biti namenjena za komercialno uporabo.

Projekti morajo biti v razvoju vsaj 8 mesecev. Razvoj videoigre vključuje stopnje med prvo idejo in prvim igralnim oz. poskusnim prototipom. Razvoj videoigre se konča s prvim dnevom produkcije ali največ 36 mesecev od začetka projekta.

Za podrobne informacije glede neupravičenih projektov preverite Navodila za prijavitelje.

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjega vrednotenja:
Kakovost in vsebina (30 točk): Kakovost vsebine, pripovednost zgodbe pri projektu in izvirnost koncepta v primerjavi z obstoječimi deli.
Inovativnost projekta (20 točk): Inovacije, tj. koliko projekt premika meje obstoječe ponudbe z najsodobnejšo tehnologijo in vsebino.
Ustreznost in evropska dodana vrednost (20 točk): Kakovost razvojne strategije in potencial za evropsko mednarodno uporabo (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine).
Razširjanje rezultatov projekta (20 točk): Kakovost in ustreznost strategije distribucije, obveščanja in trženja ter primernost za ciljno občinstvo, vključno z dostopnostjo.
Vpliv in trajnost (10 točk): Kakovost strategije financiranja za razvoj in produkcijo ter potencial za izvedljivost projekta

Način ocenjevanja projektov je podrobno razložen v Vodiču za ocenjevalce.

Dodatnih 5 avtomatičnih točk se lahko dodeli projektom, ki so namenjeni ciljni skupini otrok do 12 let, kar se dokazuje s primerno vsebino (zgodbo) projekta in strategijo trženja.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun znaša 3,78 milijona EUR.

Subvencija znaša od 10.000 do 150.000 EUR za idejni in projektni razvoj videoigre (dejavnosti do takrat, ko se iz koncepta razvije prototip, primeren za igranje, ali poskusna različica), pri čemer znesek podpore ne more presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti.

Vloge za sofinanciranje v znesku manj kot 10.000 EUR so neupravičene. 

Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na uporabniškem portalu Evropske komisije (Funding and Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.

Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice obvezno preberite:
Splošne smernice.
Podrobne smernice za razpis za razvoj videoiger.
Navodila za prijavitelje.
Vodič za ocenjevalce.
– Tehnična navodila (kmalu na voljo).

Vsa navodila in prijavni obrazci ter slovar pojmov so na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije (EACEA 24/2018).

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta Trajanje projekta
27. feb. 2019 do 12:00 mar.– jul. 2019 avgust 2019 okt. – nov. 2019 Po podpisu sporazuma ali* dnevu prijave Max 36 mesecev

* Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek projekta in je razlog ustrezno utemeljen v prijavi – kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice, če odgovora ne najdete v Tehničnih navodilih za prijavo, se pravočasno (obvezno pred 12:00 na dan roka) obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Smernice 2019: Izvajalska agencija je spremenila format smernic za prijavo za vse razpise. Sedaj jih sestavljajo A – Splošne informacije in B – podrobne informacije o posameznem razpisu.
Del smernic je tudi slovar pojmov s podrobnimi razlagami vseh pomembnih faz projekta ali z njimi povezanih terminov.

Dobrodošla novost je tudi korenito spremenjen format Navodil za prijavo. Slednja so zdaj uporabnikom prijaznejša, saj združujejo koristna navodila za prijavo, preglednico za samoocenjevanje upravičenosti, pogosta vprašanja in napake.

Merila za dodelitev podpore so prenovljena. Glej Podrobne smernice za razpis za razvoj video iger (točka 9. Award criteria).