Razvoj skupine projektov 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA 23/2018 
Rok
sreda, 20. februar 2019 zaprt

Namen podpore

Podpora je namenjena sočasnem razvoju treh do petih igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju in nastajajo v produkciji mednarodno izkušenih produkcijskih podjetij.

Vsi projekti v skupini morajo imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati morajo kot evropske koprodukcije, v sodelovanju ustvarjalcev iz več držav, članic podprograma MEDIA, ter že od razvojne faze imeti elaborirano in premišljeno trženjsko in distribucijsko strategijo.

Prijavitelj skupini projektov lahko doda tudi razvoj enega kratkega filma obetavnega talenta.

Upravičeni prijavitelji

Izkušene neodvisne evropske produkcijske hiše, katerih glavna dejavnost je produkcija AV del in so registrirane vsaj 12 mesecev pred rokom za oddajo vloge.Prijavitelj mora dokazati predhodne dosežke na področju AV produkcije vsaj enega upravičenega AV dela (ki ustreza pogojem prijave) v zadnjih petih letih in njegove nedavne mednarodne komercialne distribucije v zadnjih dveh letih (oziroma od 1. 1. 2016 do dneva prijave) v vsaj treh tujih državah.

Do predložitve vlog so upravičene produkcijska AV podjetja s sedežem v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Prijavitelj mora ob prijavi dokazati, da ima večinske avtorske pravice za predlagani projekt.

Upravičeni projekti

Podpora je namenjena sočasnem razvoju skupine treh do petih filmskih projektov. Upravičene so razvojne dejavnosti za naslednja AV dela:Projekti za kino distribucijo:
igrani/ustvarjalni dok./animirani = v trajanju najmanj 60 min.Projekti za TV ali komercialno digitalno distribucijo:
a) igrani filmi (one-off ali serije) = najmanj 90 min trajanja oz. uporabniške izkušnje;
b) ustvarjalni dokumentarni = najmanj 50 min trajanja oz. uporabniške izkušnje;
c) animirani = najmanj 24 min trajanja oz. uporabniške izkušnje;
Nelinearni digitalni projekti (npr. virtualna resničnost) = ni minimuma trajanja (uporabniške izkušnje).Komercialna digitalna distribucija pomeni predvajanje na večzaslonskih napravah, interaktivne projekte, linearne in nelinearne spletne serije in pripovedne projekte navidezne resničnosti.

Produkcija prijavljenega filmskega projekta se lahko začne šele 8 mesecev po dnevu prijave (poudarek je na projektih, ki zaradi kakovostne in ambiciozne zasnove potrebujejo razvoj).

Če se v skupino projektov vključi tudi kratki film, sta njegov razvoj in produkcija upravičena pod pogojem, da:
– se podpora zagotavlja uveljavljajočim se scenaristom, režiserjem ali producentom;
– je film dolg največ 20 minut;
– se produkcija kratkega filma ni zgodila pred oddajo prijave.

Če ima projekt v razvoju že ustvarjen interoperabilni standardni identifikator za sledljivosti projekta, kot sta (a) International Standard Audiovisual Number ISAN ali (b) Entertainment Identifier Registry EIDR, ga je treba v prijavi tudi navesti. V vsakem primeru, če bo projektu dodeljeno sofinanciranje, mora biti tak identifikator ustvarjen pred koncem projekta (oz. oddajo končnega poročila). Če je registracija ISAN / EIDR številke narejena v času trajanja projekta (med dnevom prijave in oddajo končnega poročila), velja za upravičeni strošek.

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatne avtomatične točke:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk): Strategija podjetja, da na evropski in mednarodni ravni razvije skupino (sklop) od treh do petih projektov, in sposobnost podjetja, da je pri svojih dejavnostih inovativno.
Kakovost vsebine in dejavnosti (15 točk): Kakovost skupine projektov in kakovost razvojne strategije.
Razširjanje rezultatov projekta (35 točk): Možnosti za doseganje občinstva na evropski in mednarodni ravni ter evropska in mednarodna distribucijska in tržna strategija.
Vpliv in trajnost (20 točk): Kakovost strategije financiranja ter evropska razsežnost tega financiranja in možnosti za izvedbo skupine projektovDodatne avtomatske točke za prijavitelja, ki ima sedež v:
1) državi z nizko produkcijsko zmogljivostjo (10 dodatnih točk);
2) v državi s srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 dodatnih točk).

Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti Podrobne informacije o razpisu (točka 9.) in Vodič za ocenjevalce, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena.

Vrsta in obseg podpore

Proračun razpisa EACEA 23/2018 je 12,5 milijona EUR.
Najnižji znesek sofinanciranja je 70.000 EUR.Subvencija nikakor ne sme presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov, oziroma:
– največ 210.000 EUR v primeru skupine projektov s kratkim filmom oz. 200.00 EUR brez kratkega filma;
– največ 160.000 EUR v primeru skupine izključno ustvarjalnih dokumentarnih filmov s kratkim filmom oz. 150.000 EUR brez kratkega filma;
– najmanjša vsota, ki je lahko dodeljena posameznem projektu v skupini, je 10.000 EUR, največja pa 60.000 EUR.
– če je v skupini projektov tudi kratki film, je najvišji znesek njegovega sofinanciranja do 10.000 EUR (tj. največ 80 % stroškov razvoja in produkcije).

Upravičeni stroški

Ob prijavi se stroški razvoja posameznega projekta opredelijo v podrobnem proračunu, ki ima tri (nespremenljiva) poglavja:
– ustvarjalni razvoj projekta;
– produkcija, financiranje, raziskave, trženje in oglaševanje projekta;
– osebje podjetja, ki skrbi za razvoj projekta; zavarovanje, zakonske in računovodske storitve.
– OPCIJSKO: stroški razvoja kratkega filma.Aktivnosti v okviru projekta se lahko začnejo po podpisu pogodbe oz. po prejemu obvestila o uspešni prijavi s strani EACEA.
Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek razvojnih aktivnosti (oz. če razvojni proces projekta že poteka in ga ni mogoče ustaviti v času trajanja postopka izbire), kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge. Trajajo lahko največ 36 mesecev.
Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (EU Funding and Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice NUJNO preberite:
– Smernice za prijavo 2019, saj je izvajalska agencija objavila prenovljene smernice: del A – splošne informacije in del B – podrobne informacije o podpori za skupino projektov 2019.
Vodič z navodili za prijavitelje (vsebuje tudi preglednico za samoocenjevanje upravičenosti, pogosta vprašanja in napake).
Tehnični vodič za spletno prijavo.
Priporočljivo je prebrati tudi:
Vodič za ocenjevalce
Model odločbe o sofinanciranju
Model končnega poročila

Koraki
Registracija prijavitelja na portalu EU Funding and Tenders.
Ustvarite in shranite spletno PRIJAVNICO.
Priprava ustreznih prilog (skupaj do max 10 MB).

POZOR: Podatki, ki jih je potrebno navesti v prilogah, ne smejo biti v obliki prenosljivih podatkov (npr. povezave na Wetransfer ali Dropbox). Upravičene so samo povezave do materialov, kot so slike z visoko ločljivostjo ali avdiovizualnih predstavitvenih materialov (showreels, napovedniki ...).

Seznam obveznih prilog:
– Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu) naj v enem dokumentu vsebuje ustvarjalno gradivo (npr. scenarij, treatment do 10 strani, sinopsis, režijsko eksplikacijo, opis vizualnih elementov, zgodboris ipd.). Primer strukture dokumenta je na voljo tukaj.
– Proračun in finančni načrt projekta (obrazec).
– Častna izjava prijavitelja (obrazec).
– Predhodne izkušnje prijavitelja (obrazec).
– Finančna in koprodukcijska dokazila (v word ali pdf formatu).
– Vsi zgoraj navedeni obrazci so na voljo v zavihku Annexes na spletnih straneh EACEA.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta Trajanje projekta
18. dec. 2018 do 12:00 jan.–maj. 2019 jun. 2019 jul.–avg. 2019 Po podpisu sporazuma ali obvestilu o prejeti podpori ali* dnevu prijave max 36 mesecev

*Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek projekta – in je razlog ustrezno utemeljen v prijavi – kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge (gl. točko 6.3 Smernic za prijavo).

Po sklenitvi sporazuma Izvajalska agencija EACEA na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:
– 70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma;
– preostanek po pregledu in oceni ustreznosti končnega poročila o razvoju projekta (obrazec tehničnega končnega poročila je del Odločbe o subvenciji).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.
Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice.
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

SMERNICE 2019: Izvajalska agencija je spremenila format smernic za prijavo. Pred prijavo preberite: A) Splošne informacije in B) podrobne informacije o razpisu.
Dobrodošla novost je tudi korenito spremenjen format Navodil za prijavo. Slednja so zdaj uporabnikom prijaznejša, saj združujejo koristna navodila za prijavo, preglednico za samoocenjevanje upravičenosti, pogosta vprašanja in napake.
Merila za dodelitev podpore so prenovljena. Ukinjena sta kriterija »kakovost projektne skupine« in »inovativnost«, skladno s tem pa večjo težo imajo kriteriji »ustreznost in evropska dodana vrednost« (zdaj 30 točk, prej 20 točk), »razširjanje rezultatov projekta« (zdaj 35 točk, prej 20) in »učinek in trajnost« (zdaj 20 točk, prej 10 točk). Glej podrobne informacije o razpisu (točka 9. Award criteria).
Obdobje upravičenosti stroškov: Stroški so upravičeni 36 mesecev od podpisa pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA. Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek projekta in je razlog ustrezno utemeljen v prijavi – kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge.