RAZPIS ZA LETO 2004

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2004 
Oznaka
 
Rok
četrtek, 30. oktober 2003 zaprt
petek, 14. november 2003 zaprt

RAZPISNI ROKI

30. oktober 2003 za enoletne projekte (vključno s projekti sodelovanja v tretjih državah) in prevodne projekte
– 14. november 2003
za večletne projekte (t.j. projekte z večletnim sporazumom o sodelovanju)

 

Izpolnjeno prijavnico z vsemi prilogami je treba v dveh izvodih (zahteva se le en izvod prilog) do zaključka razpisnega roka poslati na naslov Evropske komisije:
European Commission
Policy development in the cultural sphere
– Culture 2000 Framework Programme
B-100 – Office: 5/21
B-1049 Brussels
Belgium

Prijava mora biti pravilno izpolnjena in oddana na uradnem razpisnem obrazcu.
Prijavnice, poslane po elektronski pošti ali po faksu, ali na roko izpolnjene prijavnice bodo zavrnjene.
Prijavnice morajo biti predložene na zgornji naslov:
– po pošti: v tem primeru je merodajen datum odpošiljanja, kar dokazuje poštni žig, ali z dostavo prijavitelja ali zastopnika, lahko tudi dostavnega podjetja (merodajno je podpisano in datirano potrdilo).

 

SPLOŠNE TEME
Kultura 2000 zagotavlja financiranje kakovostnih projektov, ki spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost, zagotavljajo dejansko evropsko dodano vrednost in odražajo aktualno problematiko in področja zanimanja izvajalcev na področju kulture.
V ta namen so za projektno dejavnost izpostavljene tri širše teme, ki odsevajo duh teh ciljev in veljajo za ta razpis enako kot za vse prejšnje.
Vsi projekti, ki bodo izbrani v okviru Kulture 2000, morajo biti usmerjeni vsaj v eno od naslednjih treh tem:
– Nagovarjanje državljana.
– Nove tehnologije in mediji, usmerjeni v ustvarjalnost (uporabna in ustvarjalna raba novih tehnologij).
– Tradicija in inovativnost; povezovanje preteklosti in prihodnosti.

 

RAZPISNA PODROČJA
Kultura 2000 zagotavlja financiranje mednarodnih projektov z različnih kulturno-umetniških področij:
kulturna dediščina, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti in knjige, branje, prevajanje.

 

LETNI PRISTOP PO RAZPISNIH PODROČJIH
Vsako leto je izpostavljeno eno poglavitno področje kulturnega delovanja.
Poglavitno področje za leto 2004 je kulturna dediščina.
Za potrebe razpisa to področje vključuje premično dediščino, stavbno dediščino, nematerialno dediščino, zgodovinske arhive in knjižnice, arheološko dediščino, podvodno kulturno dediščino, območja kulturne dediščine in kulturne krajine.
V letu 2004 bodo poleg poglavitnega upoštevana tudi druga področja, kot določa razpis.


 

VRSTE PROJEKTOV ZA LETO 2004

 

(A) ENOLETNI PROJEKTI SODELOVANJA
(A.1) Kulturna dediščina
V letu 2004 bodo sredstva dodeljena približno devetdesetim (90) enoletnim specifičnim, inovativnim in/ali eksperimentalnim akcijam s področja kulturne dediščine.
Akcije morajo temeljiti na sodelovanju med kulturnimi izvajalci v specifičnih pobudah, ki se osredotočajo predvsem na izboljšanje in varovanje skupne kulturne dediščine evropskega pomena.
Projekti morajo vključevati razširanje najboljših praks in/ali rezultatov s potujočimi razstavami in/ali drugimi sredstvi v vseh državah, vpletenih v projekt. Poleg tega morajo biti usmerjeni k mobilnosti strokovnjakov ali pa k sodelovanju mladih v specifičnih akcijah.
(A.2) Vizualne umetnosti
V letu 2004 bodo sredstva dodeljena približno desetim (10) enoletnim specifičnim, inovativnim in/ali eksperimentalnim akcijam s področja vizualnih umetnosti, ki vključujejo mobilnost umetnikov in kroženje umetniških del po sodelujočih državah.
(A.3) Uprizoritvene umetnosti
V letu 2004 bodo sredstva dodeljena približno dvajsetim (20) enoletnim specifičnim, inovativnim in/ali eksperimentalnim akcijam s področja uprizoritvenih umetnosti, ki vključujejo mobilnost umetnikov in kroženje umetniških del in koprodukcij po sodelujočih državah.

 

(B) PROJEKTI Z VEČLETNIM SPORAZUMOM O SODELOVANJU
Cilj večletnih sporazumov o sodelovanju je, da se na strukturiran in trajnejši način okrepi sodelovanje med kulturnimi izvajalci. V ta namen morajo projekti v tej kategoriji delovanja dosegati neprekinjen krepitveni učinek na evropski ravni.
(B.1) Kulturna dediščina
V letu 2004 bodo sredstva dodeljena približno petnajstim (15) večletnim sporazumom o sodelovanju s področja kulturne dediščine. Te akcije morajo temeljiti na sodelovanju med kulturnimi izvajalci v specifičnih pobudah, ki se osredotočajo predvsem na izboljšanje in varovanje skupne kulturne dediščine evropskega pomena. Usmeritev projektov mora vsebovati vsaj eno od navedenega:
– pobude, osredotočene na mobilnost in nadaljnje usposabljanje strokovnjakov v rabi/uporabi tradicionalnih in/ali novih konzervatorskih/ restavratorskih tehnik in v povezavi s konkretnimi ter in situ projekti;
– posebne akcije, usmerjene k povečevanju udeležbe in dostopnosti kulturne dediščine za širšo javnost, še posebej za mladino (vključno z osebami s posebnimi potrebami). Projekti morajo vključevati tudi naslednje:
– organiziranje inovativnih dogodkov/dejavnosti v vseh državah soorganizatorjev, usmerjenih v povečevanje ozaveščenosti širše javnosti, še posebej mladine;
– potujoče razstave po vseh državah soorganizatorjev (razen v primerih, ko prijavitelj jasno prikaže, da narava projekta ne dopušča potujoče razstave).
(B.2) Vizualne umetnosti
V letu 2004 bodo sredstva dodeljena tudi enemu ali dvema (1-2) večletnima sporazumoma o sodelovanju na področju vizualnih umetnosti, ki morata vključevati mobilnost umetnikov in kroženje umetniških del po sodelujočih državah.
(B.3) Uprizoritvene umetnosti
V letu 2004 bodo sredstva dodeljena tudi enemu ali dvema (1-2) večletnima sporazumoma o sodelovanju na področju uprizoritvenih umetnosti, ki vključujeta mobilnost umetnikov in kroženje umetniških del ter koprodukcij po sodelujočih državah.

POZOR!
V vseh kategorijah enoletnih in večletnih projektov bodo imeli prednost kakovostni projekti, ki vključujejo največje število in najbolj razprostranjene kulturne izvajalce iz različnih držav udeleženk, ki podpirajo največjo mobilnost umetnikov in/ali področnih strokovnjakov in ki z rabo najprimernejših komunikacijskih sredstev zagotavljajo, da bo njihova dejavnost dosegla širšo javnost.

 

Za vsa področja velja, da organizacija kongresov, konferenc ali seminarjev ter produkcija CD-ROMov ne bosta upoštevani kot prednostni akciji.

 

(C) PROJEKTI KULTURNEGA SODELOVANJA V TRETJIH DRŽAVAH, KI NE SODELUJEJO V PROGRAMU
V letu 2004 bodo sredstva dodeljena največ desetim (10) projektom, izpeljanim v tretji državi, ki se osredotočajo na kulturno dediščino, skupno državam, ki so vpletene v projekt. Ti projekti morajo vključevati sodelovanje evropskih institucij, usposobljenih za to področje, s sorodnimi organizacijami v tretji državi.

 

(D) KNJIGE, BRANJE IN PREVAJANJE
(D.1) Sredstva za prevajanje
(vsi prevodni projekti morajo vključevati vsaj štiri in največ deset del za prevajanje)
– LEPOSLOVJE Sredstva bodo dodeljena približno petdesetim (50) projektom za prevode književnih del (leposlovje), ki so jih evropski avtorji napisali po letu 1950; prednost bodo imela dela, napisana v manj razširjenih evropskih jezikih – vključno z regionalnimi jeziki in jeziki držav kandidatk – ali prevedena v te jezike.
– EVROPSKA HUMANISTIKA Sredstva bodo dodeljena tudi približno dvajsetim (20) projektom za prevode del s področja evropske humanistike.
(D.2) Sredstva za enoletne projekte sodelovanja
– 
PROMOCIJA BRANJA
Sredstva bodo dodeljena približno sedmim (7) enoletnim specifičnim, inovativnim in/ali eksperimentalnim projektom, ki se osredotočajo na promocijo branja po vsej Evropi.
– IZPOPOLNJEVANJE PREVAJALCEV LEPOSLOVJA
Sredstva bodo dodeljena približno trem (3) enoletnim specifičnim, inovativnim in/ali eksperimentalnim projektom, ki na evropski ravni spodbujajo sodelovanje, osredotočeno na izpopolnjevanje strokovnjakov s področja prevajanja književnih del.
(D.3) Sredstva za večletne sporazume o sodelovanju
Sredstva bodo dodeljena enemu ali dvema (1-2) večletnima sporazumoma o sodelovanju s področja knjig, branja in prevajanja.


 

TERMINOLOGIJA

 

1. vodja projekta / soorganizator / partner
Prijavitelji (vodje projektov) in soorganizatorji morajo biti:
A. javne ali zasebne kulturne organizacije s pravnim statusom, njihova poglavitna dejavnost pa se mora odvijati v sferi kulture.
Udeleženi morajo biti tako pri zasnovi kot pri izvedbi projekta in poleg tega v proračun projekta prispevati dejanski in pomemben finančni delež (to pomeni, da zagotovlja sodelovanje z lastnimi ali pridobljenimi in zagotovljenimi sredstvi v višini najmanj 5 % celotnega proračuna, pri čemer prispevki “v naravi” ne morejo biti všteti kot del finančnega vložka).
Upravičene so lahko le prijavnice, ki jih oddajo pravni subjekti.
Fizične osebe (t.j. posamezniki) torej ne morejo oddati prijave.

B. organizacije iz ene od naslednjih držav, udeleženih v programu:
– 15 držav članic Evropske unije (Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Finska, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Velika Britanija),
– 3 države EGP/EFTA (Islandija, Liechtenstein in Norveška),
– naslednjih dvanajst držav kandidatk: Bolgarija, češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška republika, Slovenija, Ciper in Malta.

“Vodja projekta / Prijavitelj”
Vodja projekta je tisti kulturni izvajalec iz države, udeležene v programu, ki je uradni sopodpisnik pogodbe o finančni podpori EU, ki jo podeli Evropska komisija. Dodatno to pomeni njegovo posebno in bistveno udeležbo in koordinacijo pri zasnovi, izvedbi in financiranju projekta.

“Soorganizator”
Soorganizator je tisti kulturni izvajalec iz države, udeležene v programu, ki je na poseben in bistven način udeležen tako pri zasnovi in izvedbi kot tudi pri financiranju projekta. V prijavi na razpis mora biti udeležba soorganizatorja jasno opredeljena.

 

“Pridruženi partner”
Partner je tisti kulturni izvajalec, ki bo sodeloval v projektnih dejavnostih vendar brez posebne in bistvene udeležbe in koordinacije pri zasnovi, izvedbi ali pri financiranju projekta. 2. enoletni / večletni projekt

 

2. “Enoletni projekt”
Enoletni projekt je tisti, pri katerem mora obdobje upravičenosti stroškov projekta trajati največ dvanajst mesecev, vključevati pa mora soorganizatorje (vključno z vodjo projekta) iz najmanj treh (3) držav udeleženk programa. Zahtevani znesek financiranja za posamezni enoletni projekt mora biti med 50.000 in 150.000 EUR in ne sme presegati 50 % celotnega upravičenega proračuna projekta.
“Večletni sporazum o sodelovanju”
Projekt z večletnim sporazumom o sodelovanju je tisti projekt, pri katerem obdobje upravičenosti stroškov projekta traja najmanj 24 in največ 36 mesecev in ki vključuje soorganizatorje (vključno z vodjo projekta) iz najmanj petih (5) držav udeleženk programa. Zahtevana finančna podpora za vsak večlenti projekt mora presegati 50.000 EUR, vendar ne sme biti višja od 300.000 EUR letno in ne sme presegati 60 % celotnega upravičenega proračuna projekta.

 

3. sporazum o sodelovanju (za večletne projekte)
Projekti z večletnim sporazumom o sodelovanju morajo temeljiti na sporazumu o sodelovanju – skupnem dokumentu, ki ga je potrebno overiti v eni od sodelujočih držav, podpisati pa ga morajo vsi soorganizatorji (vključno z vodjo projekta).
Ta dokument mora jasno in natančno opredeljevati projektne cilje, pobude, ki se bodo izpeljale za dosego teh ciljev, in vlogo vsakega soorganizatorja posebej pri zasnovi in izvedbi projekta ter njegovo finančno udeležbo v projektu.

 

4. javna / zasebna organizacija (ustanova)
Za potrebe tega razpisa velja za javno vsaka organizacija, kjer centralna, regionalna ali lokalna vlada po zakonu zagotavlja financiranje kateregakoli dela njenih stroškov iz državnega proračuna. To pomeni, da se ti stroški financirajo s sredstvi javnega sektorja, ki so pridobljena z zakonom določenimi davki, globami ali prispevki in ki jih organizaciji ni potrebno pridobiti na podlagi razpisnega postopka, katerega izid bi lahko pomenil nepridobitev teh sredstev.
Organizacije, katerih obstoj je odvisen od javnih sredstev in prejemajo finančno podporo vsako leto, vendar zanje obstaja vsaj teoretična možnost, da v nekem letu teh sredstev ne pridobijo, Komisija obravnava kot zasebne.


 

ČASOVNICA RAZPISNIH POSTOPKOV

Pozor: Postopki izbora prijavljenih projektov so dolgotrajni in trajajo več mesecev.
Postopki zagotavljajo transparentnost delovanja Komisije in strogost, ki je potrebna za zagotovitev ustrezne uporabe javnih sredstev.

 

– Rok za oddajo enoletnih in prevodnih projektov. >>> 30. oktober 2003
– Rok za oddajo večletnih sporazumov o sodelovanju. >>> 14. november 2003
– Zaključek pregledovanja prijav in posvetovanj z Upravnim odborom programa Kultura 2000. >>>  Februar 2004
– Mnenje Evropskega parlamenta in odločba. >>> Marec 2004
– Pisno sporočanje rezultatov prijaviteljem. >>> April 2004


 

RAZPISNO BESEDILO

 

Razpis za leto 2004 določa prioritete programa, merila upravičenosti, finančne postopke in pogoje za oddajo prijav.
Besedilo razpisa je v 11 uradnih jezikih EU objavljeno na strežniku EUROPA na spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2004_en.html

 

Na voljo je tudi slovenski prevod razpisnega besedila, ki temelji na originalu v angleškem jeziku. S slovenskim prevodom si lahko pomagate pri pripravah projektnih prijav, vendar priporočamo, da preverite tudi eno od enajstih uradnih jezikovnih različic razpisnega besedila.

 

Pred pripravo vloge in začetkom izpolnjevanja razpisnih obrazcev je treba skrbno prebrati tudi naslednje dokumente (dosegljivi so tudi na zgoraj navedenem spletnem naslovu EUROPA):
1. Odlok o uvedbi okvirnega programa vsebuje cilje, dejavnosti, trajanje in proračun programa ter merila v zvezi z izvedbo programa.
2. S strani Komisije sprejete stopnje dnevnih nadomestil za uslužbence na službeni poti (PDF oblika)

 

PRIJAVNI IN DRUGI OBRAZCI
POZOR!!!
Merila upravičenosti bodo najstrožje upoštevana in prijavnice, ki ne bodo v celoti ustrezale tem merilom, bodo izločene kot neupravičene.
Prepozno oddane prijavnice bodo zavržene, prav tako ne bodo upoštevane nikakršne dopolnilne informacije, ki bodo prispele po zaključenem roku za oddajo prijav.
Zavržene bodo tudi nepopolne prijavnice.

 

Prijavitelj, ki oddaja prijavo, mora – potem ko je natančno prebral besedilo razpisa za leto 2004 – izpolniti dva obrazca:
1. Prijavni obrazec za leto 2004 (na voljo v Word in PDF obliki)
– Prijavnica v angleškem jeziku (Word)
– Prijavnica v angleškem jeziku (PDF)
Prijavnice v vseh 11 uradnih jezikih EU so na voljo na spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html

2. Obrazec s podatki o banki (“The financial identification form”)
Prijavitelji iz Slovenije (ki imajo bančni račun odprt v Sloveniji) uporabijo naslednji obrazec:
– The financial identification form (PDF)
– The financial identification form (Excel)
Obrazci za prijavitelje iz drugih držav so na voljo na zgornjem spletnem naslovu.

Nove finančne uredbe Komisije
Prijavitelji morajo biti pred pripravo in oddajo prijave seznanjeni tudi z novimi Finančnimi uredbami Evropske komisije.
Za celotno informacijo o novih Finančnih uredbah naj se prijavitelji obrnejo na
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_oj.html in poiščejo naslednja Uradna lista EU:
–  OJ L 248, 16. 09. 2002 (Uredba Sveta št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti),
– OJ L 357, 31. 12. 2002 (Uredba Komisije št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002, ki določa podrobnosti uresničevanja Uredbe Sveta št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti).