Razpis 2004: KULTURNO PRAZNOVANJE OB ŠIRITVI EVROPSKE UNIJE

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2004 
Oznaka
 
Rok
petek, 10. oktober 2003 zaprt

AKCIJA 3 (ki ni predmet splošnega razpisa programa Kultura 2000, za katerega skrbi Kulturna stična točka v Sloveniji) predvideva podporo posebnim kulturnim dogodkom z evropsko ali mednarodno dimenzijo.
Ti dogodki naj bi potekali po logiki množičnih dogodkov: namenjeni morajo biti širši javnosti, vključevati morajo čim več držav članic in imeti enostavno prepoznavno evropsko dimenzijo.
To so lahko inovativni kulturni dogodki, všečni in dostopni vsem državljanom, še zlasti s področja kulturne dediščine, žive umetnosti in evropske zgodovine, ki povezujejo izobraževanje z umetnostjo in kulturo. Prireditve naj bodo blizu evropskim prebivalcem in naj poudarjajo pozitivne kulturne učinke širitve.
Splošna pravila razpisa:
– Evropska komisija bo financirala približno pet (5) projektov, ki se osredotočajo na eno ali pa povezujejo večkulturnih področij ter skušajo osvetliti kulturno dimenzijo skorajšnje širitve EU. 
– Projekti morajo biti povezani s kulturnim praznovanjem ob vstopu desetih novih držav v Evropsko unijo.
– Evropska dimenzija dogodkov je nujen pogoj. 
– Na operativni ravni gre za projekte sodelovanja med institucijami iz različnih držav, ki so odgovorne za izvajanje projekta. 
– Poleg vodje projekta morajo pri zasnovi in izvedbi projekta dejavno sodelovati še vsaj trije (3) ali večsoorganizatorjev iz vsaj treh drugih držav, ki sodelujejo v programu Kultura 2000. * Ti štirje kulturni izvajalci morajo vključevati vsaj enega kulturnega izvajalca iz ene od sedanjih držav članic EU in enega izmed desetih držav pristopnic. 
– Glavnino projektnih dejavnosti je treba izpeljati v državi pristopnici (oz. v državah pristopnicah), ki v projektu sodeluje.
– Projekti smejo trajati največ 12 mesecev in morajo biti uresničeni leta 2004.
– Finančna podpora, ki bo dodeljena vsakemu izbranemu projektu, ne sme presegati 150.000 EUR in ne sme presegati 60% celotnega upravičenega proračuna projekta.
– Kakovost projektov se bo ocenjevala v skladu z dogovorjenimi in standardnimi merili.


Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa in formularji) je v 11 uradnih jezikih EU objavljena na spletnih straneh Evropske komisije:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/culture2000/special_events/enlargement_en.html


Rok za oddajo prijav: 10. oktober 2003*
*Projekte, ki jih prijavljajo slovenski kulturni izvajalci, mora Ministrstvo za kulturo RS predložiti Evropski komisiji preko Stalne misije RS pri EU najkasneje do 17. oktobra 2003. Prijave, poslane direktno na EK ne bodo obravnavane!


Prijavnica mora biti pravilno izpolnjena in oddana na uradnem razpisnem obrazcu.
Prijavnice, poslane po elektronski pošti ali po faksu, ali na roko izpolnjene prijavnice bodo zavrnjene.
Izpolnjeno prijavnico z vsemi prilogami je treba do izteka razpisnega roka poslati na naslov Ministrstva za kulturo RS:
Ministrstvo za kulturo RS
Maistrova 10
1000 Ljubljana


Nadaljne informacije: Igor Vidmar, tel: 369 5952, e-pošta: IVidmar@gov.si


Dodatne informacije (in pomoč pri izpolnjevanju prijavne dokumentacije) vam bo nudila tudi Kulturna stična točka v Sloveniji.