RAZPIS 2003

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2003 
Oznaka
 
Rok
torek, 15. oktober 2002 zaprt

Razpis bo odprt:
– do 15. oktobra 2002 (za enoletne projekte in projekte v tretjih državah),
– do 31. oktobra 2002 (za večletne projekte oz. projekte z večletnim sporazumom o sodelovanju).

 

Izpolnjeno prijavnico z vsemi prilogami je treba v dveh izvodih do zaključka razpisnega roka poslati na naslov Evropske komisije:
European Commission
Policy development in the cultural sphere – Programme Culture 2000
B-100 – Bureau 6/41
B – 1049 Bruxelles
Belgium

 

Prijava mora biti pravilno izpolnjena in oddana na uradnem razpisnem obrazcu.
Prijavnice, poslane po elektronski pošti ali po faksu, in na roko izpolnjene prijavnice ne bodo obravnavane.

 

RAZPISNA PODROČJA
Kultura 2000 zagotavlja sofinanciranje mednarodnih projektov z različnih kulturno-umetniških področij: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, literatura, kulturna dediščina.
Fokus (poglavitno področje) razpisa za leto 2003: uprizoritvene umetnosti. Področje uprizoritvenih umetnosti vključuje – za potrebe razpisa 2003 – gledališče, ples, glasbo, opero, lirske umetnosti, ulično gledališče in cirkus.

 

DRŽAVE UDELEŽENKE PROGRAMA
Razpis programa Kultura 2000 za leto 2003 je namenjen prijavam kulturnih projektov in dogodkov, ki se začnejo leta 2003 in ki jih prijavijo kulturni izvajalci iz tridesetih držav (med njimi tudi Slovenije), ki sodelujejo v programu.

 

Prijavitelji (vodje projektov) in soorganizatorji projektov morajo biti javne ali zasebne kulturne organizacije iz ene od naslednjih 30 držav, udeleženih v programu:
– 15 držav članic Evropske unije (Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska, Velika Britanija),
– 3 države EGP/EFTA (Islandija, Liechtenstein in Norveška),
– 10 držav srednje in vzhodne Evrope (Bolgarija, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška republika in Slovenija),
– Ciper in Malta.

 

VRSTE PROJEKTOV
Na razpis za leto 2003 je mogoče prijaviti:
“Enoletni projekt sodelovanja (akcija)”: enoletni projekt lahko traja največ dvanajst mesecev in mora vključevati soorganizatorje iz najmanj treh držav udeleženk programa.
Zahtevani znesek sofinanciranja posameznega enoletnega projekta s strani programa Kultura 2000 mora biti med 50.000 in 150.000 EUR in ne sme presegati 50 % celotnega proračuna projekta.
“Projekt z večletnim sporazumom o sodelovanju”: sporazum o sodelovanju velja za tiste projekte, ki trajajo najmanj 24 in največ 36 mesecev in ki vključujejo soorganizatorje iz najmanj petih držav udeleženk programa.
Zahtevani znesek sofinanciranja strani programa Kultura 2000 za posamezen projekt z večletnim sporazumom o sodelovanju ne sme presegati 300.000 EUR oz. 60 % celotnega proračuna projekta.

Pri vrednotenju prijavljenih projektov bodo v primeru enakovrednih projektov imeli prednost tisti, ki vključujejo največje število soorganizatorjev ali partnerjev iz različnih držav udeleženk programa.

 

Za soorganizatorja se šteje samo tisti kulturni izvajalec iz držav, udeleženih v programu, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo kot tudi v izvedbo projekta in v njegovo financiranje (t.j. finančno sodelovanje z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi v višini najmanj 5 % celotnega proračuna projekta).

 

Partner pa je tisti kulturni izvajalec, ki sicer sodeluje v projektnih dejavnostih, nima pa posebne in bistvene vloge pri zasnovi, izvedbi in financiranju projekta.

 

Na razpise programa Kultura 2000 je pod določenimi razpisnimi pogoji mogoče prijaviti tudi projekte kulturnega sodelovanja v tretjih državah, ki ne sodelujejo v programu.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpis programa Kultura 2000 za leto 2003 je v 11 uradnih jezikih EU in skupaj s prijavnico in vso potrebno razpisno dokumentacijo objavljen na spletnih straneh Evropske unije:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/c2000condition_en.html (pod točko 3. How to make an application?)

Na zgoraj navedenem spletnem naslovu so v 11 uradnih jezikih EU objavljeni dokumenti, ki jih je treba skrbno prebrati:

1. Odlok o uvedbi okvirnega programa vsebuje cilje, dejavnosti, trajanje in proračun programa ter merila v zvezi z izvedbo programa.

2. Razpis za prijave za leto 2003 razlaga, katerim področjem v okviru programa bo v letu 2003 namenjena prednost, finančne postopke in pogoje za oddajo vlog.
Na voljo je tudi slovenski prevod razpisnega besedila, ki temelji na originalu v angleškem jeziku. S slovenskim prevodom si lahko pomagate pri pripravah na razpis, konkretna prijava pa mora temeljiti na eni od enajstih uradnih jezikovnih različic razpisnega besedila.
Objavljamo tudi:
– razpisno besedilo v italijanskem jeziku
– madžarski prevod razpisnega besedila (Madžarski prevod objavljamo s soglasjem madžarske kulturne stične točke – KultúrPont Iroda.)
(Razpisna besedila v vseh 11 uradnih jezikih EU so objavljena na zgornjem spletnem naslovu.)

3. Vade Mecum – vodnik po pravilih in postopkih Evropske komisije v zvezi s podeljevanjem finančnih podpor.

 

in dokumentacija, ki jo mora izpolniti vodja projekta:

 

1. Prijavni obrazec za leto 2003, ki ga je treba uporabiti za prijave, poslane Evropski komisiji.
Prijavnica je na voljo v Word in PDF obliki:
Prijavnica v angleškem jeziku (Word)
Prijavnica v angleškem jeziku (PDF)
(Prijavnice v vseh 11 uradnih jezikih EU so objavljene na zgornjem spletnem naslovu.)

2. Obrazec s podatki o banki (“The financial identification form”): Prijavitelji iz Slovenije (ki imajo bančni račun odprt v Sloveniji) uporabijo naslednji obrazec:
The financial identification form (PDF)
The financial identification form (Excel)
(Obrazci za prijavitelje iz drugih držav so na voljo na zgornjem spletnem naslovu.)