Podpora za filmske festivale 2014

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2014 
Oznaka
EAC/S32/2013 
Rok
petek, 28. februar 2014 zaprt
petek, 4. julij 2014 zaprt

Upravičeni prijavitelji

Vložniki morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države.

Upravičeni projekti

Organizacije vložnice morajo izvajati avdiovizualne festivale, ki prispevajo k navedenim ciljem in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: vsaj 70 % upravičenega programa, predstavljenega javnosti med festivalom, ali vsaj 100 igranih (oziroma 400 kratkih filmov) mora izvirati iz držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. V tem programu držav podprograma MEDIA mora biti vsaj 50 % filmov tujih, zastopanih pa mora biti vsaj 15 takih držav.  

Vrsta in obseg podpore

 Skupni razpoložljivi proračun za sofinanciranje ukrepov v okviru te sheme je ocenjen na 3,25 milijona EUR.Finančni prispevek EU je pavšalni znesek v višini 19 000 EUR do 75 000 EUR, odvisno od števila evropskih filmov na programu.

Navodila so na voljo na spletni strani EACEA.Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili in predložene na za to predvidenih obrazcih. Poleg tega je treba agenciji do zadevnega roka po pošti poslati obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko, in sicer na naslov:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Creative Europe Programme (2014–2020) Podprogram MEDIA – Shema kinematografske mreže
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
BOUR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Rok za prijavo in časovnica

Roka  za oddajo vlog sta 27. februar 2014 ob 12:00 po bruseljskem času ter 4. julij 2014 ob 12:00 po bruseljskem času.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.