Podpora za digitalizacijo evropskih kinematografov

Program
MEDIA (2007-2013) 
Leto
2012 - 2013 
Oznaka
EACEA 39/2012 
Rok
četrtek, 31. januar 2013 zaprt

Namen podpore

Namen MEDIA podpore za digitalizacijo kinematografov je spodbujanje kinematografov, ki prikazujejo precejšen delež nenacionalnih evropskih del, k izkoriščanju možnosti digitalne distribucije. Shema uspešnim prijaviteljem nudi podporo za posredne stroške, povezane z nakupom digitalnega projektorja.

Kdo se lahko prijavi?

Do sredstev so upravičeni evropski neodvisni kinematografski operaterji, ki imajo sedež v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu MEDIA:

morajo biti kinematografi, ki premierno predvajajo filme (premierno predvajanje evropskih filmov, najpozneje v dvanajstih mesecih po nacionalni premieri),

morajo biti odprte za javnost najmanj tri leta,

morajo imeti sistem za prodajo vstopnic in vstopno deklaracijo,

morajo imeti vsaj eno platno in 70 sedežev,

so morale imeti 520 projekcij na leto v stalnih kinematografih (tj. kinematografih, ki delujejo vsaj šest mesecev na leto), 300 projekcij na leto v kinematografih z enim platnom (30 projekcij na mesec) in vsaj 30 projekcij na mesec v poletnih kinematografih/kinematografih na prostem (kinematografih, ki delujejo manj kot šest mesecev na leto),

so morale imeti v zadnjem letu vsaj 20 000 gledalcev, ki so dejansko plačali običajno ceno vstopnice.

EVROPSKI FILM

Kot upravičeni štejejo tisti kinematografi, ki so v letu 2011 prikazali vsaj 50% evropskih filmov.

Metoda izračuna: odstotek evropskih nenacionalnih filmov v filmskem programu za leto 2011 kinematografa, ki se prijavlja.

Kdaj je film evropski – glej razlago.

Filmi, ki so že bili razvrščeni (kot prejemniki MEDIA selektivne in avtomatske podpore za kinematografe), so navedeni v evropski podatkovni zbirki filmov:http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/distribution/movie_database_en.htm.

Filmi, ki vsebujejo oglasne, pornografske ali rasistične vsebine ali spodbujajo nasilje, se ne štejejo za upravičene filme.

Upravičeni projekti

Podpora krije posredne stroške, povezane z nakupom digitalnih projektorjev, ki izpolnjujejo zahteve po varnosti vsebine za skladnost s pobudo za digitalno kinematografijo (DCI) in bodo nameščeni v kinematografu, ki izpolnjuje vsa merila za upravičenost.

Podpora se lahko zahteva samo za en projektor na platno in za največ tri platna na kinematograf.

Kandidati, ki so prejeli projektor od tretje strani, posredniškega organa (integratorja), na podlagi sklenitve sporazuma VPF (virtual print fee) ali ga še bodo prejeli, ne bodo upravičeni do podpore.

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge/upravičeni ukrepi bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:Evropska razsežnost

Število zahtevanih projektorjev

Obstoj nacionalnega mehanizma podpore

Vrsta in obseg podpore

Dodeljen finančni prispevek je subvencija v obliki pavšalnega zneska v višini največ 20 000 EUR na platno oz. največ 60 000 EUR na prijavitelja. Ta subvencija krije vse stroške v zvezi s prehodom evropskih kinematografov na digitalno kinematografijo razen stroškov digitalnega projektorja in strežnika.

Letni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 4 000 000 EUR.

Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

Razpis trenutno ni odprt.