Pilotni projekti 2004-2013

Program
MEDIA (2007-2013) 
Leto
2005 - 2011 
Oznaka
EACEA 10/2012 
Rok
ponedeljek, 18. junij 2012 rezultati

Rezultati za rok 18. junij 2012

Št. razpisa Rezultati
05 / 2011 48 Kb – za rok 14. 06. 2011
04 / 2010 30 Kb – za rok 14. 06. 2010
01 / 2009 64 Kb – za rok 15. 07. 2009
08 / 2008 51 Kb – za rok 07. 07. 2008
12 / 2007 7 Kb – za rok 02. 07. 2007
02 / 2006 za rok 17. 07. 2006
04 / 2005 13 Kb – za rok 24. 06. 2005

Opis

Mehanizem podpore za upoštevanje hitrih tehnoloških sprememb na področju avdiovizualne industrije. Pričakuje se, da bodo v naslednjih nekaj letih evropska avdiovizualna dela postala lažje dostopna z uporabo digitalnih tehnologij in zaradi novih načinov prenosa audiovizuanih vsebin, posledica tega pa bo, da bodo bolj dostopna zunaj meja njihovih izvornih držav. Konkurenčnost avdiovizualne industrije bo zelo odvisna od uporabe novih tehnologij na stopnjah razvoja, produkcije in distribucije.

Področja programa MEDIA, pri katerih se pričakuje, da bo tehnologija igrala ključno vlogo, so: kinematografska dediščina, evropski avdiovizualni programski arhivi, katalogi evropskih avdiovizualnih del in digitalno razširjanje evropskih vsebin s pomočjo naprednih distribucijskih storitev.

Upravičene družbe

Do sredstev so upravičene družbe s sedežem v eni od sodelujočih držav članic programa MEDIA, katerih dejavnosti prispevajo k uresničevanju zgoraj navedenih ciljev.

Veljavne so samo pisne vloge pravnih oseb. “Fizične” osebe (t.j. posamezniki) ne morejo vlagati prošenj.

Upravičeni projekti

Za vloge je potrebno sodelovanje več partnerjev iz različnih evropskih držav v obliki konzorcija, ki predlaga poslovne modele s potencialom za nadaljnji razvoj. Sodelovati morajo partnerji iz vsaj 4 držav članic programa MEDIA, ki prihajajo iz vsaj 3 različnih jezikovnih območij EU. Evropske razsežnosti projektov se ne zahtevajo samo na področju sodelovanja med partnerji, temveč tudi glede vsebine projekta in ciljnega občinstva (glej spodaj).

EVROPSKE RAZSEŽNOSTI

Predlagani projekti morajo imeti evropske razsežnosti, kar se bo ocenjevalo na podlagi naslednjih meril:

 • Poreklo vsebine in ciljna publika. Vključene morajo biti vsaj štiri države, ki sodelujejo v programu MEDIA, in vsaj trije jeziki EU.
 • Pri oblikovanju in/ali uresničevanju dejavnosti mora izvajalec sodelovati s partnerji iz drugih sodelujočih držav; ti partnerji morajo biti opredeljeni, njihova vloga pa opisana v prijavi.

Projekti morajo sodelovati z drugimi izbranimi projekti, kjer je to ustrezno, z namenom izmenjave izkušenj in najboljših praks.

Področja pilotnih projektov

DISTRIBUCIJA: NOVI NAČINI DISTRIBUCIJE IN PROMOCIJE EVROPSKIH VSEBIN S POMOČJO OSEBNIH STORITEV

Ozadje

Nove prihajajoče digitalne tehnologije bodo v vedno večji meri omogočale oseben in interaktiven dostop do avdiovizualnih del. Storitve, ki bodo izhajale iz tega, in način njihovega razvoja ne bo odvisen samo od tehnologije, ampak tudi od dostopnosti in promocije ustreznih vsebin.

Namen

Namen projekta je spodbujanje inovativnih načinov distribucije evropskih avdio-vizualnih del na evropskem nivoju (igrani filmi, kreativni dokumentarni filmi, animacija, multimedija, alternativne vsebine in arhivski material) s pomočjo osebnih, interaktivnih storitev. Projekti, izbrani na tem področju dejavnosti, morajo prikazati uresničevanje interaktivne večjezične storitve. Orodja za izbiro vsebin, filtriranje in cene morajo biti integrirane v sistem distribucije in uporabniku prijazne. Promociji take storitve morajo biti namenjeni ustrezni viri projekta.

ODPRTO OKOLJE ZA PRODUKCIJO MEDIJSKIH VSEBIN

Ozadje

Zaradi pojavljanja novih tehnologij, ki temeljijo na odprtih standardih za ustvarjanje, indeksiranje, posodabljanje in pridobivanje, bo dostop do avdiovizualnih vsebin bolj širok in učinkovit. V prihodnosti bodo evropske vsebine v veliki meri odvisne od tega, kako se bo avdiovizualna industrija odzivala na različne potrebe in zahteve končnih uporabnikov.

Namen

Namen takih projektov je spodbujanje ustvarjanja vsebine znotraj integriranega semantičnega okolja. Projekti, izbrani na tem področju dejavnosti, morajo prikazati zmožnost uporabe semantičnega združevanja in promoviranja odprtih sistemov za izmenjavo na evropski ravni.

DISTRIBUCIJA – PROMOCIJA IN TRŽENJE: UPORABA SPLETNIH TEHNIK ZA RAZVOJ SKUPNOSTI LOKALNIH KINEMATOGRAFOV

Ozadje

Zaradi razvoja avdiovizualne industrije je v Evropi veliko lokalnih kinematografov, zlasti v manjših skupnostih, čedalje bolj ogroženih. S tradicionalnimi tehnikami trženja in komunikacije za prikazovanje in promocijo evropskih vsebin ni mogoče pritegniti večjega števila gledalcev.

Namen

Aplikacija ali niz aplikacij in/ali storitev z uporabo novejših tehnik, ki temeljijo na spletu, za odkrivanje in spodbujanje morebitnih lokalnih obiskovalcev kinematografov, da se pridružijo spletni skupnosti. Namen skupnosti naj bo spodbujanje medsebojnega zanimanja za evropske vsebine, povezovanje gledalcev in obveščanje neodvisnih distributerjev in prikazovalcev o njihovih interesih.

“STIČNI MEDIJSKI PORTAL”: ZA RAZŠIRJANJE IN IZBOLJŠAVO DOSTOPA DO STRUKTURIRANIH INFORMACIJ EVROPSKIH AVDIOVIZUALNIH VSEBIN V RAZLIČNIH ZBIRKAH PODATKOV IN NJIHOVE UPORABE.

Ozadje

Tehnologije, ki temeljijo na semantičnih standardih za iskanje in priklic, lahko omogočijo lažji in učinkovitejši dostop do avdiovizualnih vsebin. Takšni so stični portali, ki temeljijo na tehnologijah semantičnega iskanja. Te tehnologije omogočajo dostop do znanja iz zaprtih okolij, lokalnih podatkovnih shramb in lastniških formatov, s tem pa dostop do virov, njihovo izmenjavo, združevanje, posodabljanje in shranjevanje prek posebnega spletnega uporabniškega vmesnika.

S semantičnimi tehnologijami se odpirajo priložnosti na področju digitalne distribucije, kulture in zabave z orodji za intuitivno in inteligentno krmarjenje, saj omogočajo večjezično iskanje, uporabniške profile in delujejo kot vmesnik med različnimi zbirkami podatkov.

Z novimi metodami iskanja in posredovanja informacij in avdiovizualnih vsebin ter dostopa do njih se tako lahko izpolnijo potrebe in zahteve različnih uporabnikov.

Namen

Namen takega projekta je spodbuditi oblikovanje dinamičnega in celovitega portala za avdiovizalne vsebine, namenjenega poklicnim in/ali splošnim uporabnikom.
Za projekte, ki bodo izbrani v okviru te dejavnosti, je treba dokazati, da lahko usklajeno in strukturirano združujejo veliko aktivnih sodelujočih. Projekt mora imeti jasen končni cilj in vmesne cilje, določeno ciljno občinstvo in poslovni model, iz katerega je razvidno, kako bo dosegel uspeh in se financiral. Sodelujejo lahko subjekti, kot so televizijske postaje, producenti, distributerji, prodajni zastopniki, posredniške agencije, festivali, profesionalne zbirke podatkov itd.

Projekt mora zagotavljati večfunkcionalnost, kar zadeva dostop do zbirk podatkov v mrežah, spodbujati uporabo odprtih standardov ter skupnih praks (protokoli za zajemanje in sporazumi).

Večnfunkcionalnost v tem okviru lahko vključuje naslednje:

 • zagotavljanje dostopa in informacij za ustvarjanje, razširjanje in oddajanje programa, vključno z novimi načini digitalnega prenosa
 • omogočanje zbiranja informacij o pravicah
 • omogočanje uporabniškega dostopa do čimveč razpoložljivih programov.

Vsi prosilci morajo upoštevati naslednji priporočili:

 • Projekti so sestavljeni, kjer je to potrebno, iz konzorcija, ki ga vodi glavni izvajalec, ki podpiše vse sporazume ali pogodbe s Komisijo. Državljanstvo partnerjev v takem konzorciju samo po sebi ne more biti dokaz o evropski dimenziji tega projekta.
 • Po izboru projektov se bo oblikoval usklajevalni mehanizem, namenjen izmenjavi izkušenj in najboljših praks.

Obseg in vrsta podpore

Kandidati se lahko v prijavi odločijo za enoletni sporazum ali triletni okvirni partnerski sporazum, saj lahko projekti trajajo 12, 24 ali 36 mesecev. Vsak projekt, ki se nadaljuje v drugo ali tretje leto, se mora vsako leto ponovno prijaviti. Ponovni izbor temelji na podlagi rezultatov doseženih v času ocenjevanja celotnega projekta.

MERILA ZA DODELITEV PODPORE

Vsak upravičen projekt se oceni glede na naslednja merila za dodelitev:

 • ustreznost dejavnosti glede na cilje programa (20 %)
 • evropska razsežnost dejavnosti (20 %)
 • jasno opredeljeni cilji in ciljne skupine (15 %)
 • jasnost in doslednost splošnega načrta dejavnosti in verjetnost dosege želenih ciljev med izvajanjem dejavnosti (15 %)
 • stroškovna učinkovitost dejavnosti (10 %)
 • izkušnje sodelujočih organizacij in kakovost načrta upravljanja dejavnosti (10 %)
 • kakovost in učinkovitost načrta za razširjanje rezultatov (10 %)

FINANČNA ZMOGLJIVOST

Prosilci morajo predložiti dokazilo o finančni zmogljivosti oz. stabilnih in zadostnih virih financiranja, da zagotovijo opravljanje dejavnosti v celotnem obdobju izvajanja.

PLAČILA IN POROČILA

Dogovori o plačilu se določijo v pogodbi. Vendar pa je treba prosilce opozoriti, da bodo podpore načeloma izplačane na naslednji način:

Prvo plačilo

Le prosilci, ki izpolnjujejo merila finančne zmogljivosti, so upravičeni do prejema predplačila brez predložitve bančne garancije. Lahko se odločijo za višje predplačilo (možnost 1 spodaj), če predložijo bančno garancijo.

Možnost 1

Predplačilo v višini 80 % celotne finančne podpore po podpisu pogodbe med Agencijo in upravičencem ter v 45 dneh od prejema in odobritve bančne garancije. Predplačilo se obravnava kot predujem, ki upravičencu zagotavlja denarni tok.

Možnost 2

Predplačilo v višini 50 % celotne finančne podpore po podpisu pogodbe med Agencijo in upravičencem, če prosilec izpolnjuje merila glede finančne zmogljivosti.

Možnost 3

Vmesno plačilo v višini 50 % celotne finančne podpore po podpisu pogodbe se opravi na podlagi natančnega poročila o stroških, ki ga podpiše izvajalec in preveri zunanji revizor in vmesnega poročila o poteku projekta.

Končno poročilo

Končno plačilo se opravi na podlagi končnih poročil.

Podpora obsega do 50 % vseh upravičenih stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov: med 1. januarjem 2013 in 31. decembrom 2013.

PRORAČUN

Proračun razpisa EACEA 10/2012: 1,5 milijona evrov

PRIMERI USPEŠNIH PILOTNIH PROJEKTOV

Do sedaj je v okviru MEDIA podpore za pilotne projekte bilo podprtih 15 pilotnih projektov.

Navodila in obrazci za prijavo

Razpis trenutno ni odprt.