RAZPIS 2003

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2003 
Oznaka
 
Rok
torek, 15. oktober 2002 zaprt

RAZPIS ZA LETO 2004

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2004 
Oznaka
 
Rok
četrtek, 30. oktober 2003 zaprt
petek, 14. november 2003 zaprt