TV prikazovanje 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 23/2016 
Rok
četrtek, 24. november 2016 rezultati
torek, 30. maj 2017 zaprt

Rezultati za rok 24. november 2016

Rezultati dostopni prek spleta EACEA.

Namen podpore

Shema za vključevanje evropskih AV del v televizijske programe s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del zagotavlja finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV postajami iz vsaj treh držav, članic podprograma MEDIA.

Upravičeni prijavitelji

Neodvisne evropske avdiovizualne produkcijske hiše s sedežem v eni od MEDIA držav, ki imajo večinske pravice za projekt, ki ga prijavljajo, in lahko dokažejo predhodne izkušnje.Najmanj trije izdajatelji TV programov iz različnih MEDIA držav morajo biti udeleženi kot kupci (pre sale) ali koproducenti del (ne smejo biti večinski koproducenti prijavljenih projektov).
Radiodifuzijskim družbam dodeljene pravice do uporabe je treba podeliti nazaj producentu po največ 7 letih za predprodajo ali po 10 letih za koprodukcijo.

Upravičeni projekti

– Drame (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 90 minut, ki so zlasti namenjene za televizijsko predvajanje. Upravičene so tudi nadaljevanke ali druga in tretja sezona obstoječih dramskih serij.
– Ustvarjalni dokumentarni filmi (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 50 minut, ki so zlasti namenjeni za televizijsko predvajanje. Nadaljevanke in druga, tretja ali nadaljnja sezona obstoječih dokumentarnih serij niso upravičene.
– Animirani filmi (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 24 minut, ki so zlasti namenjeni za televizijsko predvajanje. Nadaljevanke in druga, tretja ali nadaljnja sezona obstoječih animiranih serij niso upravičene.Projekti lahko trajajo največ 30 ali 42 (v primeru nanizank) mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Projektni prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatnih 10 avtomatičnih točk (glej spodaj).

Merilo Opredelitev Št. točk
1 Ustreznost in evropska dodana vrednost Možnosti za evropsko in mednarodno distribucijo projekta 30
2 Kakovost vsebine in dejavnosti Kakovost projekta ter evropska razsežnost in financiranje projekta 30
3 Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost Kakovost strategije distribucije in trženja 30
4 Kakovost projektne skupine Izkušnje, potencial in ustreznost produkcijske in ustvarjalne ekipe 10

Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti navodila za ocenjevanje projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).
Avtomatične točke se dodelijo prosilcem iz držav z nizko ali srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 točk) in/ ali projektom namenjenim mlademu občinstvu (do 16. let) (5 točk).

Vrsta in obseg podpore

Proračun razpisa je 12,5 milijonov EUR. Na voljo so naslednje oblike podpor za:
– koprodukcijske dramske TV nanizanke do 10 % vseh upravičenih stroškov ali* največ 1.000.000 EUR (v primeru, da upravičeni proračun produkcije znaša najmanj 10.000.000 EUR in delo vključuje vsaj 6 nadaljevanj po najmanj 45 minut ter nastaja v koprodukciji z družbo iz druge MEDIA države);
– igrane in animirane filme do 500.000 EUR ali* 12,5 % vseh upravičenih stroškov;
– ustvarjalne dokumentarne filme do 300.000 EUR ali* 20 % vseh upravičenih stroškov.* upošteva se nižji znesek

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so podrobno navedeni v Smernicah za prijavo (točka 11. 2.).Prispevek televizijske hiše ne sme presegati 70 % skupnih finančnih sredstev produkcije.
Najmanj 50 % skupnega predvidenega proračuna za produkcijo mora izhajati iz držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA.
Najmanj 50 % finančnih sredstev skupnega predvidenega proračuna za produkcijo je treba zajamčiti s finančnimi viri tretjih oseb (bodisi z neposrednim financiranjem ali s prodajo predpravic).
Za sodelovanje na razpisu, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2017
Pogosta vprašanja in odgovori
Vodič “Kako se prijaviti?”
Podrobna navodila za spletno prijavo
Navodila za ocenjevanje
Elektronska prijavnica je dostopna tukaj.

Vsa navedena prijavna dokumentacija vključno s dodatnimi štirimi prijavnimi obrazci (prilogami elektronski prijavnici) je na voljo na spletu Izvajalske agencije (EACEA 23/2016).

Rok za prijavo in časovnica

Roka za prijavo sta najpozneje 24. 11. 2016 ali 30. 5. 2017 do 12. ure (opoldne), in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem) ter vsemi zahtevanimi prilogami.Poleg tega je treba agenciji po pošti poslati obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko. Pošiljka mora vsebovati kopijo potrdila o prejemu vloge, zadevne priloge na papirju in CD-ROM ali ključ USB, ki vsebuje vse navedene dokumente.Isto podjetje lahko predloži več kot en projekt v okviru enega roka na posameznem razpisu, če prijava ustreza drugim pogojem upravičenosti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.