Javna agencija za knjigo: javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura

Program
Sofinanciranje JAK 
Leto
2016 
Oznaka
JP10–USTVARJALNA-EVROPA–2016 
Rok
ponedeljek, 31. oktober 2016 zaprt

Namen razpisa

Javna agencija za knjigo (JAK) bo v letu 2016 sofinancirala projekte slovenskih izvajalcev s področja knjige, ki so bili v obdobju od 2014 do vključno 2016 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, in v letu 2016 še vedno potekajo.Poziv se nanaša na vsa področja knjige, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru (evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, projekti literarnega prevajanja).

Ukrep je namenjen krepitvi operativnih zmogljivosti slovenskih izvajalcev projektov in programov na področjih knjige, spodbujanju njihovega mednarodnega povezovanja in vključevanja v mednarodnem mreže in projekte, spodbujanju uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru ter krepitvi potencialov za uspešno izvedbo projekta Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu.

Upravičeni prijavitelji

Pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, katere projekt s področja knjige je bil v obdobju od 2014 do vključno 2016 izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (glej JP10–USTVARJALNA-EVROPA–2016), podprogram Kultura in se v letu 2016 še izvaja
Skladno s programom Ustvarjalna Evropa so to:
– Vodja projekta: pravna oseba, ki je bila izbrana na naslednjih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 in 2016 v okviru podprograma KULTURA: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja in projekti literarnega prevajanja.
– Partner v projektu: pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ki je bila izbrana na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 in 2016 v okviru podprograma KULTURA: evropske platforme in projekti sodelovanja.

Upravičeni projekti

Na JP10-USTVARJALNA-EVROPA-2016 se lahko prijavijo upravičene osebe, ki so bile izbrane v okviru razpisnih postopkov Izvajalske agencije EACEA in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihovi projekti so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 ali 2016 ter v času prijave na poziv v letu 2016 še potekajo
– njihovi prijavljeni projekti v letu 2016 niso bili sofinancirani v okviru javnega poziva JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 Ministrstva za kulturo RS;
– upravičeni stroški projekta, ki jih upravičena oseba prijavlja skladno s tem pozivom, še niso bili financirani iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji oz. iz prispevka EU;
– v primeru, da so bile upravičene osebe pogodbene stranke JAK v letih 2013, 2014, 2015 in 2016, so izpolnjevale vse pogodbene obveznosti (izpolnjevanje pogoja preveri JAK);
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni strani JAK, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).
Več o upravičenosti projektov najdete tukaj (.docx).

Merila izbora

KRITERIJ IZPOLNJEVANJE
Prijavljeni projekt je bil izbran na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, v letih 2014, 2015 ali 2016.   DA            NE
Prijavljeni projekt v času prijave na javni poziv v letu 2016 še poteka.   DA            NE
Prijavljeni projekt v 2016 ni bil izbran v sofinanciranje Javnega poziva Ministrstva za kulturo RS z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016   DA            NE

Strokovna komisija bo obravnavala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna (če prijavitelj odda nepopolno vlogo in jo kasneje samoiniciativno ali na poziv JAK dopolni, za čas prispetja šteje čas dopolnitve, s katero vloga postane popolna).

Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo JAK na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov. Strokovna komisija bo predlagala v financiranje projekte prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na poziv in kriterije poziva, do porabe predvidenih sredstev.

Vrsta in obseg podpore

 Skladno s cilji poziva se višina sofinanciranja določi na naslednji način: 20 % sredstev, ki jih za izvajanje projekta v letu 2016 zagotovi prijavitelj (kot vodja projekta ali partner), vendar največ 9.000 EUR za evropske mreže in platforme oz. največ 3.000 EUR za projekte sodelovanja in literarnega prevajanja.
Višina sredstev, ki jih za izvajanje projekta zagotovi prijavitelj, se ugotavlja na podlagi obveznih prilog k prijavnemu obrazcu. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv, znaša 30.000 EUR. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2016.
Odobreni znesek podpore je lahko namenjen le kritju tistega deleža upravičenih stroškov projekta, za katerega izvajalec ni prejel sredstev EU ali katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji, tako iz lokalnih proračunov kot iz državnega.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira JAK, so vsi stroški, ki so nastali v letu 2016, so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni stroški opredeljeni tudi v pogodbi z EACEA.
Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani JAK, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.

Rok za prijavo in časovnica

Obvestilo o javnem pozivu z oznako JP10-USTVARJALNA-EVROPA-2016 je bilo objavljeno v Uradnem listu RS dne 9. 9. 2016, celotno besedilo z obrazci pa na spletni strani JAK.
Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2016.
Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. 
Dokumentacija poziva obsega besedilo poziva in prijavne obrazce, prijavitelj pa mora priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezne priloge.
Prijavitelji lahko dokumentacijo dvignejo v glavni pisarni JAK od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 ali pa si jo natisnejo s spletne strani JAK.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Javna agencija za knjigo, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – JP10-USTVARJALNA-EVROPA-2016.
Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: ime, priimek in naslov (sedež).
Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Svetovanje

Za vse informacije in pojasnila kontaktirajte JAK:
Miha Marinč, E: miha.marinc@jakrs.siT: 01 369 58 22
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so v ponedeljek in četrtek od 9. do 12. ure, v sredo od 14. do 16. ure.

Pomembno

Odpiranje vlog in ugotavljanje njihove pravočasnosti oziroma popolnosti ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na JAK imenuje direktor. Vloge, prispele na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Za prepozno šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 10. 2016 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni JAK. Za prepozno šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev. Več o neupravičenosti ter nepopolnih vlogah najdete v dokumentu JP10-USTVARJALNA-EVROPA-2016.