Filmsko izobraževanje 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA 33/2018 
Rok
četrtek, 7. marec 2019 zaprt

Namen podpore

Razpis za filmsko izobraževanje je namenjen:
podpori razvoja občinstev kot načina spodbujanja zanimanja za evropska avdiovizualna (AV) dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali;
dejavnostim za spodbujanje filmskega izobraževanja in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih AV delih, vključno z AV in kinematografsko dediščino, ter njihovega zanimanja zanje, zlasti med mladim občinstvom;
pospeševanju kroženja evropskih filmov po vsem svetu in mednarodnih filmov na vseh distribucijskih platformah v EU prek projektov mednarodnega sodelovanja v AV sektorju.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj mora biti konzorcij (projektni vodja in vsaj dva partnerja) evropskih pravnih subjektov (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.

Upravičeni projekti

Oblikovanje kataloga evropskih filmov in ustreznega pedagoškega gradiva, ki bo na voljo mladim, starim od 11 do 18 let, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA.

Katalog mora vključevati najmanj sedem znanih igranih filmov, ki so (pomembno) prispevali k zgodovini evropske filmografije in se bodo uporabljali v okviru dejavnosti izobraževanja, povezanega s filmom. Pri izbiri filmov naj bo pozornost posvečena zagotavljanju raznolikosti držav izvora, žanrov, letnikov produkcije, tem in raznolikosti spolov.

Upravičene dejavnosti: pridobitev izobraževalnih pravic za izbrane filme (za obdobje najmanj 3 let za vse članice podprograma MEDIA), priprava sinhroniziranih in podnaslovljenih različic (naj bodo na voljo vsem državam, ki sodelujejo v podprogramu) in pedagoškega gradiva ter razširjanje in promocijske dejavnosti za ciljne šole in širšo javnost.

Katalog mora biti pripravljen in na voljo najkasneje 30. septembra 2020. V zadnjih treh mesecih se lahko izvaja le razširjanje in predstavitev kataloga v šolah in širši javnosti. Za predstavitev projekta v šolah in širši javnosti je treba ob objavi kataloga predvideti obsežno kampanjo obveščanja.

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih štirih meril:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk): to merilo ocenjuje ustreznost vsebine dejavnosti glede na cilje razpisa. Ocenjena bo zlasti ustreznost predlaganih filmov v katalogu, zmožnost izvedbe projekta na evropski ravni in doseganje ciljnega občinstva.
Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk): to merilo ocenjuje splošno kakovost in izvedljivost projekta, vključno z značilnostmi kataloga in pedagoškega gradiva, strateško uporabo digitalne tehnologije in različnih distribucijskih platform za doseganje ciljnega občinstva ter predlagani model potrošnje.
Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (20 točk): vpliv razširjanja rezultatov projekta in vpliv projekta na promocijo, kroženje evropskih AV del ter zanimanje zanje.
Kakovost projektne skupine in združenja (20 točk): obseg partnerstva ter izmenjava znanja v njegovem okviru ter porazdelitev vlog in odgovornosti glede na cilje dejavnosti.

Ocenjevalni kriteriji so podrobneje razloženi v Smernicah za prijavo.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun znaša 1 milijon EUR.
Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti.

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. junija 2019 in traja 19 mesecev.

Prijava je izključno elektronska (prijavne dokumentacije NI potrebno pošiljati po navadni pošti).

Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na uporabniškem portalu Evropske komisije (Funding and Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.

Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice obvezno preberite:
Splošne smernice
Podrobne smernice za razpis Filmsko izobraževanje
Vodič z navodili za prijavitelje
Tehnični vodič za spletno prijavo

Priporočljivo je prebrati tudi Model odločbe o sofinanciranju.
Navodila in obrazci so na voljo na spletnih straneh EACEA 33/2018.

Koraki
(1) Registrirajte se na Funding and Tenders Portal (EU Login) s svojo PIC številko.
(2) Ustvarite in shranite spletno E-PRIJAVNICO.
(3) Pripravite ustrezne priloge (skupaj največ 10 MB).

POZOR: Podatki, ki jih je potrebno navesti v prilogah, NE smejo biti v obliki prenosljivih podatkov (npr. povezave na WeTransfer ali Dropbox). Upravičene so samo povezave do gradiv, kot so slike z visoko ločljivostjo ali AV predstavitvena gradiva.

Seznam obveznih prilog na predpisanih obrazcih
Priloga 1: Podroben opis projekta.
Priloga 2: Proračun in finančni načrt projekta.
Priloga 3: Častna izjava prijavitelja.
Obrazci so na voljo na spletnih straneh EACEA 33/2018 v zavihku »Annexes«.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis pogodbe Začetek in trajanje projekta
7. mar. 2019 do 12:00 mar.–apr. 2019 maj 2019 maj 2019 1. jun. 2019 (max. 19 mesecev)

70 % dodeljenih sredstev bodo uspešni prijavitelji prejeli en mesec po podpisu sporazuma o sofinanciranju. Preostanek sredstev prijavitelji prejmejo po oddanem končnem poročilu in oceni njegove ustreznosti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.
Informativni dan: Razpis bo podrobneje predstavljen v petek, 9. novembra dopoldan. Več informacij je na voljo na spletu CED Slovenija in v MEDIA e-novicah.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Upravičene dejavnosti projekta: Za razliko od preteklih razpisov, predvideva letošnja shema filmskega izobraževanja podporo izključno za dejavnosti oblikovanja katalogov pomembnih evropskih igranih filmov (starejše ali novejše produkcije). Katalogi naj s pomočjo edinstvene moči pripovedovanja zgodb prek filmskih podob izobražujejo in ozaveščajo evropsko osnovnošolsko in srednješolsko populacijo (11–18 let) o zgodovini Evrope in družbenih izzivih.
Tovrsten fokus je bil najavljen na Evropskem filmskem forumu v okviru Filmskega festivala Lumière, oktobra 2018 v Lyonu, kot prispevek podprograma MEDIA k Evropskem letu kulturne dediščine.

Smernice 2019: Izvajalska agencija je spremenila format smernic za prijavo za vse razpise. Sedaj jih sestavljajo (a) Splošne informacije in (b) podrobne informacije o posameznem razpisu. 

Merila za dodelitev podpore so prenovljena. Glej Smernice za prijavo projektov (točka 9. Award criteria).