Filmski festivali 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 16/2016 
Rok
četrtek, 24. november 2016 rezultati
četrtek, 27. april 2017 rezultati

Rezultati za rok 27. april 2017

Na najbolj konkurenčnem roku zadnjih nekaj let je Slovenija z dvema podprtima festivaloma dosegla 100 % uspešnost! Svojo odličnost sta ponovno potrdila LIFFe (46.000 EUR) in Animateka (33.000 EUR). Slednji tudi priznanje za izjemno filmsko vzgojo. Čestitamo! Več.

Rezultati za rok 24. november 2016

Rezultati dostopni prek spleta EACEA.

Namen podpore

Podpora je namenjena avdiovizualnim festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav (države članice EU držav in druge polnopravne ali delne članice podprograma MEDIA).Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih (tudi celoletnih) dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in t. i. nefilmskih občinstev ter ukrepov za filmsko pismenost, predvsem mladega občinstva), širjenju rezultatov in številčnosti občinstva ter evropski dimenziji programa, vključno z njeno kulturno in geografsko raznolikostjo.

Upravičeni prijavitelji

Subjekti, ki organizirajo avdiovizualne festivale v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA: zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd. s sedežem v eni od MEDIA držav in z neposredno ali večinsko udeležbo v lasti državljanov te države.Fizične osebe ne morejo zaprositi za nepovratna sredstva.

Upravičeni projekti

Avdiovizualni festivali, ki:
– v programu vključujejo upravičene filme (igrane, dokumentarne ali animirane), ki se predvajajo širšemu občinstvu, vključno s splošno javnostjo in akreditiranimi mednarodnimi strokovnjaki z avdiovizualnega področja in mediji;
– potekajo v določenem obdobju in v predhodno določenem kraju:
a) od 1. maja 2017 do 31. oktobra 2017 (prvi rok prijave) ali
b) od 1. novembra 2017 do 30. aprila 2018 (drugi rok prijave);
– imajo jasen postopek ureditve/izbora.Najmanj 70 % upravičenega programa, predstavljenega javnosti med festivalom, ALI najmanj 100 igranih filmov (ali 400 kratkih filmov – pri festivalih kratkega filma) mora izhajati iz držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. V okviru tega programa mora biti 50 % filmov nenacionalnih in zastopanih najmanj 15 MEDIA držav.

Za doseganje največjega možnega učinka morajo projekti imeti jasno in močno komunikacijsko strategijo ter načrt razširjanja aktivnosti in rezultatov. Prijavitelji morajo zagotoviti dovolj časa in sredstev, ki bodo omogočala ustrezno komunikacijo in interakcijo z deležniki, ciljnimi skupinami ter lokalnimi skupnostmi.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (40 točk): Dejavnost, usmerjena v občinstvo, zlasti mehanizmi dosega, med drugim spletne dejavnosti, vključno z uporabo najnovejših digitalnih tehnologij in orodij, kot so družbeni mediji, ter ukrepi projekta za filmsko pismenost.
Kakovost vsebine in dejavnosti (20 točk): Evropska razsežnost sporeda, vključno z njegovo kulturno in geografsko raznolikostjo.
Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (30 točk): Številčnost občinstva in filmske skupnosti, vpliv na promocijo ter kroženje evropskih avdiovizualnih del (uporaba digitalnih tehnologij in mehanizmov za spodbujanje komercialne ali alternativne distribucije).
Organiziranost ekipe (10 točk): Razdelitev nalog in odgovornosti v ekipi glede na posebne cilje predlagane dejavnosti.Ocenjevalni kriteriji so bolj podrobno razloženi v Smernicah za prijavo (str. 12–13) in Vodiču za ocenjevalce (str. 7–9).

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov v okviru razpisa EACEA 16/2015, je ocenjen na 2,9 milijone EUR.Finančni prispevek EU je pavšalni znesek v višini od 19.000 EUR do 75.000 EUR, odvisno od števila evropskih filmov na programu.
Tabela s podrobnim prikazom izračuna zneskov subvencij glede na število prikazanih filmov je na voljo v Smernicah za prijavo (točka 11.2, str. 15).

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je 12 mesecev: začne se 8 mesecev pred prvim dnevom festivala, konča pa 4 mesece po njem.
Besedilo razpisa, smernice razpisa in prijavni obrazci dostopni prek spleta Izvajalske agencije EACEA.Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz smernic. Vložiti jih je treba na spletnem obrazcu vloge skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami na e-obrazcih.
Poleg tega je treba Izvajalski agenciji EACEA po pošti poslati tudi druge obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko.

Rok za prijavo in časovnica

*24. november 2016 do 12. ure za dejavnosti, ki se začnejo med 1. majem 2017 in 31. oktobrom 2017.
*27. april 2017 do 12. ure za dejavnosti, ki se začnejo med 1. novembrom 2017 in 30. aprilom 2018. POMNITE, da je na dan roka za oddajo vloge v Sloveniji državni praznik. Pomeni, da zaradi tega Izvajalska agencija ne bo odobrila podaljšanja roka za oddajo vloge. Prijavitelji morajo to upoštevati pri načrtovanju oddaje vloge.Rezultati bodo znani predvidoma marca oz. septembra 2017.
50 % dodeljenih sredstev bodo uspešni prijavitelji prejeli en mesec po podpisu Odločbe o sofinanciranju.
Preostanek sredstev prijavitelji prejmejo po oddanem Končnem poročilu in oceni njegove ustreznosti. Rok za njegovo oddajo je 60 dni po koncu projekta (oz. 6 mesecev po prvem dnevu festivala).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona 01 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefona +32 2 299 0705.