Avtomatska podpora za distributerje in prodajne zastopnike 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 22/2019 
Rok
torek, 8. september 2020 zaprt
četrtek, 29. oktober 2020 zaprt

Namen podpore

Podpora je namenjena spodbujanju nadnacionalne distribucije najnovejših evropskih filmov z zagotavljanjem finančnih sredstev distributerjem in prodajnim zastopnikov. Na podlagi preteklega uspešnega delovanja distributerji in prodajni zastopniki zagotovijo avtomatsko finančno podporo in jo nadalje investirajo v nakup, promocijo in distribucijo (tudi na spletu) novih nenacionalnih evropskih filmov.

POZOR: Po novem razpis združuje prej ločeni podpori: avtomatsko podporo za posamezne distributerje tujih evropskih filmov (= zdaj ukrep 1) in podporo za prodajne zastopnike (=zdaj ukrep 2).

V ospredju je povezovanje med produkcijsko in distribucijsko verigo in s tem spodbujanje kroženja evropskih filmov in izboljševanje konkurenčnega položaja evropskih AV podjetij.

Upravičeni prijavitelji

UKREP 1 – PODPORA DISTRIBUTERJEM UKREP 2 – PODPORA PRODAJNIM ZASTOPNIKOM

Evropski distributerji, katerih glavna dejavnost je kinematografska distribucija in promocija filmov.

 

Evropski prodajni zastopniki, specializirani za trženje in izdajanje licenc za evropske filme distributerjem ali drugim kupcem v tujih državah.

Prodajni zastopniki bodo upravičeni do prijave, če so s producenti upravičenih evropskih filmov sklenili pogodbo za prodajo filma v vsaj 10 državah, članicah podprograma MEDIA.

Prijavitelji morajo biti registrirani v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in biti neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.

Upravičeni projekti

Upravičeni so igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut, pri njihovem ustvarjanju so sodelovali filmski ustvarjalci iz držav, članic podprograma MEDIA, film pa prihaja iz druge države kot je država distribucije. Pravice za film morajo biti pridobljene po 1. 1. 2016.

Podpora poteka v dveh delih:
oblikovanje potencialnega sklada, ki bo izračunan glede na prodajne rezultate podjetja na evropskem trgu v referenčnem obdobju;
izvedba projekta: sredstva potencialnega sklada, ki ga je ustvarilo posamezno podjetje, se ponovno investirajo v :

Ukrep 1 – Podpora distributerjem Ukrep 2 – Podpora prodajnim zastopnikom :

– koprodukcijo upravičenih nenacionalnih evropskih filmov,

– pridobitev pravic za distribucijo upravičenih nenacionalnih evropskih filmov (na primer z minimalnimi jamstvi),
– predvajanje upravičenih nenacionalnih evropskih filmov.

– minimalna jamstva ali predkup pravic za mednarodno prodajo nenacionalnih evropskih filmov (max. 75 % generiranih sredstev),
– promocijo in trženje nenacionalnih evropskih filmov.
Distributer lahko reinvestira sredstva v največ 10 filmov. Prodajni zastopnik lahko reinvestira sredstva v največ 5 filmov.

Upravičenec bo imel za izvedbo projekta na voljo 18 mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Sredstva potencialnega sklada bodo dodeljena na podlagi prodanih vstopnic za nenacionalne evropske filme, ki so jih upravičeni distributerji distribuirali v referenčnem letu (tj. 2019).

Potencialni sklad bo distributerjem in prodajnim zastopnikom na voljo za nadaljnje naložbe v upravičene nenacionalne evropske filme (glej točki 6. 1 in 6. 2 Smernic za prijavo).

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev bodo sredstva potencialnega sklada izračunana na podlagi postopka, ki je za oba ukrepa podrobno razložen v Podrobnih smernicah – del B (glej točko 11. 2. 1. – Upravičeni neposredni stroški / Eligible Direct Costs).

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 27,85 milijona EUR:
– 24,35 milijona EUR bo dodeljenega ukrepu 1 – podpora distributerjem
– 3,5 milijona EUR bo dodeljena ukrepu 2 – podpora prodajnim zastopnikom
Finančni prispevek ne sme presegati 60 % skupnih upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški

Glej zavihek »upravičeni projekti« oz. Specifične smernice za prijavo (točka 6. – Pogoji upravičenosti / Eligibility Criteria).
Prijava je izključno elektronska. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Izvajalske agencije – razpis EACEA 22/2019.

Pred izpolnjevanjem prijavnice obvezno preberite SMERNICE ZA PRIJAVO 2020: A del (Splošne smernice) ter predvsem B del (Podrobne smernice za razpis EACEA 22/2019) in VODIČ Z NAVODILI ZA PRIJAVITELJE.

Priporočljivo je prebrati tudi Model odločbe o sofinanciranju in Model končnega poročila, ki (bo)sta dosegljiva v zavihku »Annexes« na spletni strani EACEA.

Koraki
A. vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.
B. Ustvarite in shranite spletno PRIJAVNICO.
C. Priprava ustreznih prilog (vsi uradni obrazci so na voljo v zavihku Annexes na spletnih straneh EACEA).

Rok za prijavo in časovnica

Faza Ukrep 1 Ukrep 2
Rok za oddajo prijave 8. sept. 2020 ob 17.00 29. okt. 2020 ob 17.00
Ocenjevanje sept. 2020–feb. 2021 nov. 2020–mar.2021
Rezultati apr.–jun. 2021 maj–jul. 2021
Začetek izvajanja projekta Po podpisu sporazuma ali* dnevu prijave.
Trajanje projekta 18 mesecev

* V primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek projekta kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge, če prijavitelj za to zaprosi v prijavnici.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA sta kontaktni osebi na CED Slovenija Sabina Briški Karlić in Ines Kežman.

Kontakti na Izvajalski agenciji:
EACEA-DISTRIBUTION-AUTOMATIC@ec.europa.eu
EACEA-DISTRIBUTION-SALESAGENTS@ec.europa.eu

Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Po novem razpis združuje prej ločeni podpori: avtomatsko podporo za posamezne distributerje tujih evropskih filmov (=zdaj ukrep 1) in podporo za prodajne zastopnike (=zdaj ukrep 2). V ospredju je namreč povezovanje med produkcijsko in distribucijsko verigo in s tem spodbujanje kroženja evropskih filmov in izboljševanje konkurenčnega položaja evropskih AV podjetij.

Projekt je treba po novem oddati do 17.00 ure (in ne do 12.00) na dan roka oddaje: 8. septembra 2020 (distributerji) oz. 29. oktobra 2020 (prodajni zastopniki).