Ministrstvo za kulturo: javni poziv za sofinanciranje projektov EU Ustvarjalna Evropa

Program
Sofinanciranje MK 
Leto
2016 
Oznaka
JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 
Rok
ponedeljek, 31. oktober 2016 zaprt

Namen razpisa

Ministrstvo za kulturo RS (MK) bo v letu 2016 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa (MEDIA / Kultura) in v letu 2016 še vedno potekajo ter tudi projekte slovenskih izvajalcev, izbrane na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta v letu 2016 tudi zaključi.Ukrep je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih ustvarjalcev in organizacij na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (kot so npr., društva, ustanove in zavodi) upoštevajoč, da imajo le-te omejen dostop do financiranja, ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.
Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.

Upravičeni prijavitelji

Upravičen prijavitelj je pravna oseba, registrirana v RS, katere projekt je bil izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (glej JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016):
– v letih 2014 ali 2015, pod pogojem, da aktivnosti v okviru izbranega projekta v letu 2016 še vedno potekajo in da v letu 2015 ni prejela sofinanciranja iz naslova javnega poziva MK z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015;
– v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta v letu 2016 tudi zaključi.

Upravičeni projekti

Projekt mora biti izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (MEDIA / Kultura) za leta 2014, 2015 in 2016 ter v času prijave na poziv v letu 2016 še poteka, hkrati pa ni bil sofinanciran s strani MK (JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015), kar upravičena oseba dokaže s kopijo pogodbe oz. odločbe Izvajalske agencije EACEA.
Za podrobnejše pogoje sodelovanja na javnem pozivu glej JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016, točko 4 »Pogoji za sodelovanje na pozivu«.

Merila izbora

Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna), skladno z naslednjimi merili:
– Projekt je bil izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 ali 2016. Če je bil projekt izbran v letu 2016, se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2016 tudi zaključi.
– Projekt v času prijave na javni poziv v letu 2016 še poteka.
– Projekt ni bil sofinanciran s strani ministrstva v letu 2015 iz naslova javnega poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015.

Vrsta in obseg podpore

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za poziv za leto 2016 znaša 85.000 EUR.
Določitev višine sofinanciranja bo odvisna od pravnega statusa upravičene osebe, vloge pri projektu (vodja, partner) in tipa projekta (razpisne kategorije), ki ga izvaja upravičena oseba.
Za podrobnejše pogoje sodelovanja na javnem pozivu glej JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016, točko 8 »Določitev višine sofinanciranja«.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški projekta, ki jih upravičena oseba prijavlja skladno s tem pozivom, še niso bili financirani iz katerihkoli drugih javnih sredstev v RS (programskih in drugih razpisov MK, razpisov JAK RS, SFC, javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih porabnikov) oz. iz prispevka EU, kar upravičena oseba dokaže z originalno izjavo prijavitelja – podpisan prijavni obrazec.
Poziv JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 in dokumentacija poziva sta objavljena na spletu Ministrstva za kulturo RS.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo in časovnica

Javni poziv je odprt od objave poziva v Uradnem listu RS dne 25. marca 2016 in na spletni strani Ministrstva za kulturo do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. oktobra 2016.

Svetovanje

Ministrstvo za kulturo: Urška Zupanec (urska.zupanec@gov.si), T: 01 369 59 27. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan od 14. do 16. ure.

Pomembno

Javni poziv je odprt od objave poziva v Uradnem listu RS dne 25. marca 2016 in na spletni strani Ministrstva za kulturo do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. oktobra 2016.
Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja. Ker gre za javni poziv, se namreč pri obravnavi upošteva vrstni red prispetja popolnih vlog (vloga je uvrščena v vrstni red, ko je popolna).