Podpora za organizatorje usposabljanj 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA 06/2016 
Rok
četrtek, 14. april 2016 zaprt

Namen razpisa

Podpora za usposabljanje je namenjena strokovnjakom v avdiovizualnem sektorju za pridobivanje in nadgrajevanje spretnosti in znanj ter razvoj mrež, vključno z uporabo digitalnih tehnologij, da se zagotovi prilagajanje razvoju trga, preskušanje novih pristopov za razvoj občinstva in preskušanje novih poslovnih modelov. Podpira razvoj obsežnega sklopa ukrepov za usposabljanje, s katerimi se strokovnjake v avdiovizualnem sektorju spodbuja k pridobivanju in nadgrajevanju spretnosti in znanj, izmenjave znanj in pobude za mreženje, tudi z vključevanjem digitalnih tehnologij.

Kdo se lahko prijavi?

Vložniki morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države.
Kdo lahko sodeluje pri (pod)programu, preverite tukaj.

Fizične osebe ne morejo zaprositi za podporo.

Upravičene aktivnosti

Prijave se morajo nanašati na dejavnosti, katerih cilj je razvijati sposobnosti strokovnjakov v avdiovizualnem sektorju, da bi ti razumeli evropsko in mednarodno razsežnost in jo vključili v svoje delo, z izboljševanjem strokovnega znanja na naslednjih področjih:
– usposabljanje za razvoj občinstva, trženje, nove modele za širjenje in uporabo, vključno z modeli, ki temeljijo na najsodobnejših digitalnih tehnologijah;
– usposabljanje o finančnem in tržnem upravljanju za spodbujanje dostopa do finančnih sredstev in novih poslovnih modelov;
usposabljanje za razvoj in produkcijo avdiovizualnih del, vključno z izmenjavo znanj in zmogljivostmi za mreženje;
– usposabljanje za spopadanje z izzivi digitalizacije za prilagoditev razvoju trga.

Prijavitelji se lahko prijavijo za eno od naslednjih dveh kategorij podprtih ukrepov, odvisno od obsega, potreb, ciljev in mednarodne/evropske razsežnosti:
1. evropske ukrepe: namenjene pridobivanju in nadgrajevanju spretnosti in znanj strokovnjakov, ki delujejo predvsem v Evropi;
2. mednarodne ukrepe: namenjene krepitvi strokovnih izkušenj, znanj in zmogljivosti evropskih strokovnjakov, ki delujejo zunaj Evrope, prek mreženja in sodelovanja s strokovnjaki iz neevropskih držav.

Prijavitelji na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov predložijo predlog za vzpostavitev dveletnega partnerstva s podprogramom MEDIA na podlagi pogodbenega instrumenta, ki se imenuje okvirni sporazum o partnerstvu.
Ukrep za prvo leto dveletnega sporazuma o partnerstvu se mora začeti izvajati med 1. septembrom 2016 in 31. avgustom 2017. Ukrep lahko traja največ 12 mesecev. Podaljšanje se lahko odobri za največ šest dodatnih mesecev, če se zanj zaprosi pred rokom, določenim v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. Vsekakor lahko traja največ 18 mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene z največ 100 točkami na podlagi naslednjih meril in ponderjev.

Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk): ustreznost vsebine dejavnosti, vključno z njeno mednarodno/evropsko razsežnostjo glede na cilje razpisa za zbiranje predlogov, potrebe in težnje v panogi, inovativnost projekta glede na sedanjo evropsko ponudbo usposabljanja in partnerstva z avdiovizualnim sektorjem.

Kakovost vsebine in dejavnosti (40 točk): ustreznost metodologije glede na cilje (oblika, ki vključuje inovativne vidike, ki temeljijo na uporabi najsodobnejših digitalnih tehnologij, ciljno skupino, strokovno znanje, stroškovno učinkovitost dejavnosti).

Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (20 točk): mehanizmi za razširjanje dobre prakse in rezultatov zunaj kroga sodelujočih, vpliv na sodelujoče strokovnjake, posamezna podjetja in avdiovizualni sektor ter vpliv na dostop posameznikov in podjetij do mednarodnih mrež in trgov.

Organizacija projektne skupine (10 točk): razdelitev vlog in odgovornosti v skupini ter ustreznost pedagoškega znanja mentorjev, strokovnjakov in inštruktorjev glede na cilje usposabljanja.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je ocenjen na 7,3 milijona EUR.

Finančni prispevek Unije ne sme presegati:
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, 60 % vseh upravičenih stroškov ukrepa,
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki ne sodelujejo v podprogramu MEDIA, 80 % vseh upravičenih stroškov ukrepa.
EACEA si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

Celotno besedilo smernic je skupaj z obrazci vloge na voljo tukaj.
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz smernic, vložiti pa jih je treba na predvidenih e-obrazcih. 
Za sodelovanje na razpisu, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba predložiti najpozneje 14. 4. 2016 do 12. ure (opoldne), in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem). Vloge, vložene na kateri koli drug način, ne bodo sprejete.
Vložniki morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni na e-obrazcih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa  vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.