Ali ste vedeli, da…?

/
… program Ustvarjalna Evropa za kulturni in ustvarjalni sektor (2014–2020) temelji na členih 166, 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Lizbonske pogodbe)?

Člen 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)* je osnova za ukrepe EU na področju poklicnega usposabljanja. Člen 167 (t. i. določba o kulturi) PDEU določa pristojnosti EU na področju kulture in poziva EU, naj prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer naj upošteva njihovo nacionalno in regionalno raznolikost ter hkrati v ospredje postavlja skupno kulturno dediščino, in naj, če je potrebno, podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic na področjih, navedenih v tem členu. Omenjeni člen pravzaprav opredeljuje cilje, dejavnosti in področja, kjer EU lahko izvaja svoje dejavnosti, ter proces izvajanja kulturnega sodelovanja, tako v EU kot zunaj njenih meja. Člen 173 PDEU določa, da EU in države članice skrbijo za zagotovitev pogojev, ki so potrebni za konkurenčnost industrije EU, vključno z ukrepanjem, namenjenim spodbujanju okolja, ki je naklonjeno pobudam in razvoju podjetij.

Kulturna razsežnost je vključena tudi v druge pravne dokumente EU. Na primer, v členu 3.3 Pogodbe o Evropski uniji* se priznava spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti EU na notranjem trgu in pri gospodarski rasti. Člen 22 Listine EU o temeljnih pravicah določa, da EU spoštuje kulturno in jezikovno raznolikost. Pristojnosti in pooblastila EU so priznane tudi z mednarodnim pravom, in sicer z Unescovo Konvencijo o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, sprejeto 20. oktobra 2005 in v veljavi od 17. marca 2007), ki je del pravnega reda EU.

*Lizbonska pogodba je bila podpisana v Lizboni 13. decembra 2007 in je stopila v veljavo 1. decembra 2009. Spreminja prejšnji pogodbi o Evropski uniji in Evropski skupnosti (ki se zdaj imenuje PDEU), vendar ju ne nadomešča. Člen 167 PDEU, na primer, poznamo kot prejšnji člen 151 Pogodbe o Evropski skupnosti.

Vir: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (COM/2011/0785 konč.) in Lizbonska pogodba.


Objavljeno: 20. februar 2014