Medsektorski sklop

Namenjen je vsem kulturnim in ustvarjalnim sektorjem. Spodbuja nadnacionalno sodelovanje na področju politik in vzpostavlja Jamstveno shemo programa Ustvarjalna Evropa za kulturni in ustvarjalni sektor, ki bo od leta 2016 manjšim kulturnim subjektom omogočil dostop do bančnih posojil.

Nadnacionalno sodelovanje na področju politik

Evropska komisija z namenom spodbujanja razvoja politik, inovacij, privabljanja občinstva in poslovnih modelov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (KUS), izvaja številne podporne ukrepe:

 • nadnacionalno izmenjavo znanja in izkušenj o novih poslovnih modelih, dejavnosti vzajemnega učenja in povezovanje v mreže kulturnih izvajalcev in oblikovalcev politik pri razvoju KUS;
 • tržne podatke, študije, spretnosti in znanja za predvidevanje in delovna orodja, ocene, analizo politike in podporo statističnim raziskavam;
 • prispevek za članstvo v Evropskem avdiovizualnem observatoriju za spodbujanje zbiranja podatkov in analize v KUS;
 • preskušanje novih in medsektorskih poslovnih pristopov k financiranju, distribuciji in denarnemu izražanju ustvarjanja;
 • konference, seminarje in dialog o politikah, tudi na področju kulturne in medijske pismenosti;
 • podporo nacionalnim članom mreže centrov Ustvarjalne Evrope pri izvajanju njihovih nalog, kot je CED Slovenija.

Podpora dejavnostim (razpisi in rezultati)

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (DG EAC) je objavil naslednja javna naročila:

 • Študija o razvoju občinstva (EAC/08/2015): Razvoj občinstva je ena izmed glavnih prioritet programa Ustvarjalna Evropa. Cilj javnega naročila za študijo (EAC/08/2015) je zabeležiti uspešne pristope in metode na področju razvoja občinstva, ki bi kot primer služili drugim evropskim kulturnim organizacijam. Poleg tega bodo slednji služili tudi kot podlaga oz. merila izbora v okviru prihodnjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa. / Rezultati razpisa
 • Pilotni projekt o množičnem financiranju za kulturni in ustvarjalni sektor: zagon kulturnega gospodarstva (EAC/03/2015): Cilj pilotnega projekta (EAC/03/2015) je identificirati, analizirati in objaviti najboljše prakse na trgu množičnega financiranja v Evropi v zvezi s kulturnim in ustvarjalnim sektorjem (KUS). Namen študije je zbrati in analizirati podatke za podporo EK pri izvajanju njenih političnih ciljev v zvezi z dostopom do alternativnih virov financiranja za mala in srednje velika podjetja v KUS ter zagotovitev študij primerov dobrih praks. / Rezultati razpisa
 • Posodobljena študija o ekonomiji kulture – ustvarjalne vrednostne verige (EAC/04/2105): Cilj javnega naročila je študija (EAC/04/2105), ki bo analizirala kulturne in ustvarjalne sektorje, vključene v program Ustvarjalna Evropa. Namen študije je dopolniti zbirko podatkov ESSneta/Eurostata, pri čemer naj kvalitativna analiza vključi trenutne razprave in rešitve kulturnih politik v EU. Predvsem pa naj študija predstavi stanje po posameznih področjih v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vpliv digitalizacije, položaj ustvarjalcev, ipd.. / Rezultati razpisa
 • Poziv za vzpostavitev ustvarjalnega vozlišča v EU. Evropska komisija je objavila poziv EU Network of Creative Hubs and Co-working Spaces (EAC/S08/2015), katerega cilj je podpora vzpostavitvi mreže ustvarjalnih središč in prostorov, ki omogočajo sodelo (co-working). Več na EK . / Rezultati razpisa
 • Rezultati razpisa za podporo Evropski mreži strokovnjakov na kulturnem in AV področju – EENCA (EAC/53/2014) tukaj.

Jamstvena shema za kulturni in ustvarjalni sektor

Jamstvena shema deluje kot samostojni instrument in se vzpostavi ter upravlja v skladu s finančnimi uredbami Evropske komisije. Cilj novega dolžniškega instrumenta EU oz. jamstvene sheme za mala in srednja podjetja (MSP) v KUS, s katerim bo upravljal Evropski investicijski sklad (EIS), je:– olajšati dostop do financ MSP ter organizacijam v evropskih KUS;
– v ta namen izboljšati sposobnost finančnih institucij za ocenjevanje projektov v KUS, vključno s tehnično pomočjo in ukrepi za povezovanje v mreže.

Evropska komisija je v okviru programa Ustvarjalna Evropa namenila 121 milijonov evrov finančnemu mehanizmu za zagotavljanje jamstev posojilnim in kreditnim ustanovam, t. i. finančnim posrednikom, ki dajejo posojila ali jamstva za pobude iz KUS.

Več o jamstveni shemi v letaku Evropske komisije.

Kdo je upravičen do Jamstvene sheme za KUS?

Do sredstev so upravičena mala in srednja podjetja v KUS (in ne posamezniki), ki imajo sedež in delujejo v KUS v katerikoli državi članici programa Ustvarjalna Evropa, ne glede na pravno obliko (mikropodjetja, samozaposleni, itd.). Instrument zagotavlja jamstva ustreznim finančnim posrednikom iz vseh držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. 
Pozor: Šele ko bo Evropski investicijski sklad (EIS) izbral finančne posrednike, bodo MSP iz KUS lahko dostopale do posojil in jamstev. Dodatne informacije v zvezi s tem bodo objavljene na spletni strani EIS tukaj.

Kako do Jamstvene sheme za KUS?

Evropski investicijski sklad (EIS) je 18. julija 2016 objavil odprt razpis za prijavo interesa namenjen finančnim posrednikom, prek katerih bo nato predstavnikom in organizacijam kulturnega in ustvarjalnega sektorja omogočen dostop do posojil in jamstev.
Šele ko bo EIS izbral finančne posrednike, bodo MSP iz KUS lahko dostopale do posojil in jamstev. Dodatne informacije v zvezi s tem bodo objavljene na spletni strani EIS tukaj.