Ministrstvo za kulturo: vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov EU Ustvarjalna Evropa

Program
Sofinanciranje MK 
Leto
2017 
Oznaka
MK-UE 2017 
Rok
ponedeljek, 30. oktober 2017 zaprt

Namen vabila

Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2017 uvaja neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. 
Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti. Ukrep še posebej spodbuja nepridobitne pravne osebe zasebnega prava (kot so npr. društva, ustanove in zavodi), upoštevajoč, da imajo le-te omejen dostop do financiranja.  

Upravičeni prijavitelji

Upravičen prijavitelj je pravna oseba, registrirana v RS, katere projekt je bil izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa: 
– v letih 2014, 2015 ali 2016, pod pogojem, da aktivnosti v okviru izbranega projekta v letu 2017 še vedno potekajo in da v letu 2015 ter 2016 niso prejeli sofinanciranja iz naslova javnega poziva MK z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015 ter JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016
– v letu 2017, če se obdobje aktivnosti projekta v letu 2017 tudi zaključi.
Projekti s področja knjige, ki jih izvajajo slovenski izvajalci v okviru programa Ustvarjalna Evropa so sofinancirani s strani Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (glej JP10–USTVARJALNA-EVROPA–2016 ter JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017), zato ministrstvo izvajalcev projektov s področja knjige ne vabi k oddaji vloge za sofinanciranje.

Upravičeni projekti

Projekt mora biti izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (MEDIA / Kultura) za leta 2014, 2015, 2016 in 2017 ter v času prijave na poziv v letu 2017 še poteka, hkrati pa ni bil sofinanciran s strani MK (JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015 ter JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016), kar upravičena oseba dokaže s kopijo pogodbe oz. odločbe Izvajalske agencije EACEA.
Za podrobnejše pogoje prijave za sofinanciranje glej Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa
Sofinanciranje projektov s področja knjige je prevzela Javna agencija za knjigo, zato ministrstvo izvajalcev projektov s področja knjige ne vabi k oddaji vloge za sofinanciranje (glej JP10–USTVARJALNA-EVROPA–2016 ter JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017). 

Pogoj za sklenitev neposredne pogodbe

Pogoj za sklenitev neposredne pogodbe je izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti do ministrstva za kulturo, (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo).

Vrsta in obseg sofinanciranja

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2017 znaša 70.450 EUR.
Določitev višine sofinanciranja bo odvisna od pravnega statusa upravičene osebe, vloge pri projektu (vodja, partner) in tipa projekta (razpisne kategorije), ki ga izvaja upravičena oseba. 
Višina sredstev, ki jih zagotovi vodja oz. partner v projektu, se ugotavlja na podlagi obveznih prilog, opredeljenih v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del in priloga predmetnega vabila.
Za podrobnejše pogoje sodelovanja na javnem pozivu glej Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so vsi stroški:
– ki so nastali v letu 2017, so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni stroški opredeljeni tudi v pogodbi z Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). 
– še niso bili financirani iz katerihkoli drugih javnih sredstev v RS (programskih in drugih razpisov MK, razpisov JAK RS, SFC, javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih porabnikov) oz. iz prispevka EU, kar upravičena oseba dokaže z originalno izjavo prijavitelja – podpisan prijavni obrazec.
Vabilo za sofinanciranje in dokumentacija sta objavljena na spletu Ministrstva za kulturo RS.
Prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami (z navedbo: »NE ODPIRAJ – USTVARJALNA EVROPA 2017«) mora biti predložen po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.  

Rok za prijavo in časovnica

Vloge bodo obravnavane od 27. 6. 2017 naprej, po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije. Ministrstvo bo z upravičenimi izvajalci, ki bodo predložili izpolnjene prijavne obrazce z obveznimi prilogami, sklenilo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe se bodo sklepale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra 2017.

Svetovanje

Ministrstvo za kulturo: Urška Zupanec (urska.zupanec@gov.si), T: 01 369 59 27. 

Pomembno

Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2017 uvaja neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. 
Skladno z navedenim členom se lahko namreč javnim zavodom in drugim kulturnim izvajalcem, ob upoštevanju nediskriminatorne in enakopravne obravnave javna sredstva dodelijo na podlagi neposredne pogodbe, če je predmet sofinanciranja kulturni projekt ali kulturni program, ki je sofinanciran iz proračuna Evropske unije in je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je izvedla institucija zunaj Republike Slovenije.
Vloge bodo obravnavane od 27. 6. 2017 naprej, po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije. Ministrstvo bo z upravičenimi izvajalci, ki bodo predložili izpolnjene prijavne obrazce z obveznimi prilogami, sklenilo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe se bodo sklepale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra 2017.